Hopp til hovedinnhold
Søk

Miljøtiltak: leting og produksjon

En rekke tiltak er videreført for å holde utslipp til sjø fra feltene som er operert av ExxonMobil på et minimumsnivå. Blant annet er Jotunfeltet og Balder/Ringhornefeltet bygget ut med løsninger for å kunne injisere produsert vann og eventuelt boreavfall tilbake i bakken. Et kontinuerlig fokus på utskiftning av kjemikalier med alternativ med bedre miljøegenskaper, bidrar ytterligere til å redusere miljørisikoen knyttet til utslipp til sjø.

Med hensyn til utslipp til luft så fokuserer ExxonMobil på å redusere utslippene av CO2, NOx, CH4 og andre flyktige organiske forbindelser (nmVOC). ExxonMobil har deltatt i kvotehandel i forbindelse med utslipp av CO2 siden 2008, og også i 2015 ble det kjøpt kvoter tilsvarende våre CO2-utslipp.

Lisensene på norsk sokkel som opereres av ExxonMobil har vært tilsluttet Næringslivets NOx-fond siden starten i 2008. Fondet ble opprettet for å støtte innføringen av kostnadseffektive tiltak for å redusere NOx-utslipp på tvers av sektorer, og det finansieres ved at tilsluttede bedrifter betaler inn i forhold til størrelsen på egne NOx-utslipp. Samtlige av de fire dieselgeneratorene på Balder har blitt ombygget til lav Nox-operasjon, der kostnadene ved dette ble delvis finansiert av NOx-fondet.

Anleggene for reduksjon av nmVOC-utslipp i forbindelse med lagring av olje ombord på produksjonsskipene Balder FPU og Jotun A FPSO har en effektivitet på henholdsvis 98 og 100 prosent gjenvinning for 2015. Samarbeid med andre operatører for å sikre effektiv reduksjon av nmVOC-utslipp til luft i forbindelse med lasting av olje til skytteltankere ble videreført i 2015.

Systematisk sortering og håndtering av avfall gjennomføres på samtlige av ExxonMobils opererte offshoreinnretninger. Alle innretningene møtte målsettingen om minst 75 % sorteringsgrad i 2015.

Produsert vann

På Jotun og Balder/Ringhorne ble henholdsvis 46% og 51% av det produserte vannet reinjisert i 2009. Konsentrasjon av olje i den delen av det produserte vannet som er blitt sluppet ut til sjø, har vist en gradvis nedgang siden 2003 på Jotun og siden 2004 på Balder/Ringhorne. For 2009 var konsentrasjonen av olje i utslippene fra Jotun og Balder/Ringhorne henholdsvis 12,5 og 18,2 mg olje/liter vann.

Kjemikalier

Totalt ble det i 2009 sluppet ut 211 tonn kjemikalier fra Balder/Ringhorne. Av dette utgjorde vann og grønne stoffer 89,5% av totalutslippet. Grønne stoffer er naturlig forekommende og er ikke ansett å ha negative miljøeffekter. Gule, røde og svarte stoffer utgjorde henholdsvis 10,4%, 0,03% og 0,01% av totalutslippet fra Balder/Ringhorne. På Jotun-feltet ble det sluppet ut totalt 99 tonn kjemikalier. Av dette utgjorde vann og grønne stoffer 69% av totalutslippet, og gule stoffer utgjorde 31% av totalutslippet. Det ble ikke sluppet ut røde eller svarte kjemikalier på Jotun-feltet i 2009. Det ble ikke gjennomført boreoperasjoner på Balder, Ringhorne eller Jotun-feltene i 2009.

CO2 og NOx

De totale utslippene av CO2 og NOx til luft fra ExxonMobils samlede aktiviteter i 2009 ble holdt på tilsvarende nivå som tidligere år.

nmVOC

Utslippene av flyktige organiske forbindelser (nmVOC) til luft fra ExxonMobils samlede aktiviteter er som følge av utslippskrav redusert vesentlig de senere år. Effektiviteten og driften av nmVOC-gjenvinningsanleggene på produksjonsskipene Balder FPU og Jotun A har vært tilnærmet 100%. Gjennom deltakelse i industrisamarbeidet er arbeidet for å redusere nmVOC-utslippene fra skytteltankere videreført i 2009.

Lukk