Hopp til hovedinnhold
Søk

Standard for etisk og god forretningsskikk

Styret har opprettet retningslinjer og prosedyrer, som vi kaller vår kodeks. Disse inneholder etiske retningslinjer for god forretningsskikk og gjelder for principal executive officer, principal financial officer og principal accounting officer underlagt SEC-regler. I tillegg omhandler kodeksen etiske retningslinjer for god forretningsskikk som gjelder for styremedlemmer, ledere og ansatte underlagt selskaper notert på NYSE, og derav i tråd med børskrav og -standard.

Kodeksen gjelder for alle styremedlemmer, ledere og ansatte. Enhver endring i kodeksen vil raskt bli offentliggjort på dette nettstedet.

Styrets Forretningskomité skal gjennomgå og vurdere alle saker vedrørende kodeksen som involverer en overordnet leder eller styremedlem og skal rapportere resultatet til styret. Styret ser ikke for seg at det vil bli gjort unntak fra kodeksen, men skulle det bli gitt unntak for en overordnet leder eller styremedlem vil dette bli raskt formidlet på vårt nettsted.

Kodeksen består av Etiske retningslinjer, Retningslinjer vedrørende interessekonflikter, Retningslinjer vedrørende bruk av konsernets ressurser, Retningslinjer for styreverv og kapitlet Prosedyrer og åpen kommunikasjon fra vår Standards of Business Conduct.

Kodeksen følger:

Etiske retningslinjer
ExxonMobil Corporation har som policy å overholde alle offentlige lover, regler og forskrifter som gjelder for dets aktiviteter.

Konsernets etiske retningslinjer stopper ikke med dette. Selv der hvor loven er ettergivende (inneholder smutthull) velger konsernet alltid den strengeste kurs for å beholde integritet. Lokale skikker og tradisjoner varierer fra sted til sted, og dette må det tas hensyn til. Men ærlighet blir ikke kritisert i noen kultur. Enhver form for uærlighet oppmuntrer kun til demoraliserende og klanderverdige vurderinger. Et renommé om samvittighetsfull forretningsførsel er i seg selv en uvurderlig ressurs for selskapet.

Konsernet er opptatt av hvordan resultater oppnås, ikke bare at de blir oppnådd. Styremedlemmer, ledere og ansatte bør opptre på en akseptabel måte overfor hverandre og ta hensyn til konsernets leverandører, kunder, konkurrenter og andre utenforstående parter.

Konsernet forventer at hele organisasjonen overholder integritetsstandarden og vil ikke tolerere ansatte som oppnår resultater gjennom å bryte loven eller som handler på en skruppelløs måte. Konsernets styremedlemmer og ledere skal støtte enhver ansatt som lar en mulighet eller fordel gå ifra seg fordi den ville være i konflikt med etiske standarder, og forventer også at konsernets ansatte støtter en slik holdning.

Det er konsernets policy at alle transaksjoner skal nøyaktig reflekteres i regnskaper og bilag. Dette betyr selvsagt at forfalskning av regnskaper og bilag og opprettelse av uoffisielle/skjulte bankkonti er strengt forbudt. Det forventes at ansatte oppgir nøyaktig alle transaksjoner i konsernets regnskaper og bilag, og at de opptrer på en ærlig og forekommende måte overfor konsernets interne og uavhengige revisorer.

Konsernet forventer at ansatte på alle nivåer opptrer på en oppriktig måte og at de overholder konsernet retningslinjer og interne kontrollsystemer. Dersom ansatte skjuler informasjon fra den øverste ledelsen eller revisorer kan det lett skapes et inntrykk av at konsernets retningslinjer og interne kontrollsystemer kan ignoreres når det passer. Dette er svært uheldig og kan føre til korrupsjon og at organisasjonen blir demoralisert. Konsernets ledelsessystem vil ikke fungere uten ærlighet, bl.a. ærlig regnskapsførsel, ærlige budsjettforslag og en ærlig økonomisk vurdering av prosjekter.

Det er konsernets policy at rapporter og dokumenter som konsernet legger fram for United States Securities and Exchange Commission, samt andre offentlige dokumenter, skal inneholde opplysninger som er fullstendige, korrekte, nøyaktige og oppdaterte. Alle ansatte er ansvarlige for å rapportere til den øverste ledelse viktig informasjon som de får kjennskap til, slik at informasjonen blir tilgjengelig for overordnete ledere som har ansvar for å ta avgjørelser vedrørende framlegging av opplysninger.

Retningslinjer vedrørende interessekonflikter
Det er ExxonMobils policy at styremedlemmer, ledere og ansatte skal unngå enhver faktisk eller mulig konflikt mellom egne personlige interesser og konsernets interesser. Det kan oppstå en interessekonflikt dersom et styremedlem, leder eller ansatt foretar handlinger eller har personlige interesser som kan ha en negativ innvirkning på hans/hennes objektivitet og arbeidet han/hun utfører for konsernet. 

Det forventes for eksempel at styremedlemmer, ledere og ansatte skal unngå faktiske eller mulige interessekonflikter i sine forbindelser med leverandører, kunder, konkurrenter og andre utenforstående parter. Det forventes at styremedlemmer, ledere og ansatte skal avstå fra å benytte seg av muligheter som de oppdager gjennom sin bruk av konsernets ressurser eller gjennom sine stillinger i konsernet. Det forventes at styremedlemmer, ledere og  ansatte skal unngå verdipapirtransaksjoner som er basert på viktig, ikke-offentlig informasjon som de har fått kjennskap til gjennom sine stillinger i konsernet. Det forventes at styremedlemmer, ledere og ansatte skal avstå fra å konkurrere med konsernet.

Retningslinjer vedrørende bruk av konsernets ressurser
Det er ExxonMobils policy at styremedlemmer, ledere og ansatte skal beskytte konsernets ressurser og anvende disse på en effektiv måte for å fremme konsernets interesser.

Disse ressursene omfatter materielle såvel som immaterielle aktiva, slik som konsernets konfidensielle informasjon. Intet styremedlem, leder eller ansatt bør på noe tidspunkt i løpet av sin ansettelse eller etter ansettelse i konsernet, uten å ha myndighet eller mandat til det, anvende eller oppgi konfidensiell informasjon som de har fått kjennskap til fra en kilde mens de har opptrådt på vegne av konsernet. Eksempler på konfidensiell informasjon omfatter informasjon om konsernet som ikke er offentlig kjent, slik som planer, inntekter, økonomiske prognoser, aktivitetsprognoser, oljefunn, anbudskonkurranser, teknologi og personell.

Retningslinjer for styreverv 
Det er ExxonMobils policy at ledere og ansatte ikke kan bekle styreverv i ikke-tilknyttede, kommersielle organisasjoner og konsernet forbyr enhver leder eller ansatt fra å ta imot et styreverv som ville innebære en interessekonflikt med, eller gripe inn i lederens eller den ansattes plikter i konsernet.

Enhver leder eller ansatt kan ha styreverv i ikke-tilknyttede, ideelle organisasjoner, med mindre slike styreverv ville representere en interessekonflikt med, eller gripe inn i, utførelsen av den ansattes plikter i konsernet, eller ville forplikte konsernet til å økonomisk støtte til slike ikke-tilknyttede, ideelle organisasjoner. Ledere og ansatte kan tjene som styremedlemmer i tilknyttede selskaper og slike verv kan utgjøre en del av deres normale arbeidsoppgaver.

All styreverv som konsernets styremedlemmer innehar i offentlige aksjeselskaper er underlagt gjennomgang og godkjenning av styret i konsernet. I alle andre tilfeller skal styreverv i ikke-tilknyttede, kommersielle organisasjoner underlegges gjennomgang og godkjenning av konsernledelsen, som bestemt av styreformannen.

Prosedyrer og åpen kommunikasjon
ExxonMobil oppmuntrer alle ansatte til å stille spørsmål, gi uttrykk for bekymringer og legge fram passende forslag i forbindelse med konsernets forretningspraksis. Det forventes at ansatte øyeblikkelig rapporterer brudd på lover, konsernets retningslinjer og konsernets internkontroll til ledelsen, slik at ledelsen kan iverksette hensiktsmessige korrigeringstiltak. Konsernet skal omgående foreta gransking av rapporterte mistanker om brudd på lover, retningslinjer og interne kontrollprosedyrer.

Det er ledelsen som til syvende og sist er ansvarlig for å granske og gjennomføre hensiktsmessige tiltak når det foreligger mistanke om brudd på lover, retningslinjer og interne kontrollprosedyrer. Intern Revisjon har det primære ansvaret for å granske brudd på konsernets regler for internkontroll, med assistanse fra andre avdelinger, avhengig av hva saken spesifikt dreier seg om. Personer som gransker mistanke om brudd på prosedyrer og regler forventes å foreta uavhengige og objektive vurderinger.

Vanligvis bør ansatte drøfte slike saker med sin nærmeste ordnete/arbeidsleder. Det forventes at overordnete/arbeidsledere er tilgjengelig for ansatte for slike formål. Dersom en ansatt er misfornøyd etter å ha drøftet forholdet med sin nærmeste overordnete/arbeidsleder, kan den ansatte be om en ytterligere vurdering, gjerne i nærvær av arbeidslederen eller andre. Slike vurderinger/gjennomganger kan tas helt opp til relevant ledelsesnivå for å løse saken.

Avhengig av hva spørsmålet, bekymringen eller forslaget dreier seg om, har hver ansatt tilgang til alternative kommunikasjonskanaler, for eksempel Økonomiavdelingen, Intern Revisjon, HR-avdelingen, Juridisk avdeling, HMS-avdelingen, og Regnskapsavdelingen.

Mistanke om brudd på lover eller konsernets retningslinjer som involverer et styremedlem eller overordnet leder, samt ethvert anliggende vedrørende tvilsom regnskapsførsel eller revisjon, bør rapporteres direkte til konsernets General Auditor. Styrets Board Affairs Committee skal i første omgang vurdere alle saker som involverer styremedlemmer eller overordnede ledere og skal deretter henvise alle slike saker til konsernstyret.

Ansatte kan også ta kontakt med ikke-ansatte eller uavhengig, oppnevnte styremedlemmer enkeltvis eller til ikke-ansatte eller uavhengig, oppnevnte styremedlemmer som gruppe ved å skrive til ExxonMobil Corporation, 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039, U.S.A., eller eventuell annen adresse som konsernet måtte angi eller offentliggjøre fra tid til annen.

Ansatte som ønsker å legge inn en klage uten å oppgi sin identitet kan gjøre dette ved å ringe 1-800-963-9966 or 1-972-444-1990, eller de kan skrive til Global Security Manager, Exxon Mobil Corporation, P. O. Box 142106, Irving, Texas 75014, U.S.A., eller andre telefonnummer og adresser som konsernet offentliggjort. Alle klager gjort til slike telefonnummer og adresser vedrørende regnskapsførsel, intern regnskapskontroll eller revisjon vil bli henvist til konsernstyrets revisjonskomité.

Det forventes at alle personer som svarer på spørsmål, bekymringer, klager og forslag fra ansatte utviser diskresjon med hensyn til anonymitet og konfidensialitet, selv om bevaring av anonymitet og konfidensialitet ikke alltid er praktisk, avhengig av omstendighetene. Granskninger av tunge klager vil f.eks vanligvis gjøre det nødvendig å røpe informasjon om klagen og klager til andre. Likeledes kan opplysninger bli gjort kjent som et resultat av offentlige granskninger og rettssaker.

Tiltak eller trussel om tiltak kan ikke iverksettes mot noen ansatte for å stille spørsmål, gi uttrykk for bekymring eller for å legge fram klager eller forslag i samsvar med prosedyrene beskrevet ovenfor, med mindre den ansatte har handlet med forsettlig forakt for sannheten. Unnlatelse i å opptre på en ærlig måte og unnlatelse i å overholde loven, konsernets retningslinjer og konsernets interne kontrollsystemer kan føre til disiplinære tiltak, i ytterste tilfelle avskjedigelse.

Ingen i konsernet har myndighet til å avvike eller gi unntak fra konsernets grunnleggende retningslinjer. Det vil ofte oppstå spørsmål med hensyn til hvordan retningslinjene skal anvendes i forhold til spesifikke aktiviteter og situasjoner. Dersom det hersker tvil, er det forventet at styremedlemmer, ledere og ansatte skal søke avklaring og rettledning. I slike tilfeller, hvor konsernet etter en gjennomgang godkjenner en aktivitet eller situasjon, betyr det ikke at konsernet har gjort et unntak fra reglene, men at konsernet har vurdert at det ikke foreligger brudd på retningslinjene. Dersom konsernet beslutter at det dreier seg om et nåværende eller framtidig mulig brudd på retningslinjene, skal hensiktsmessige tiltak iverksettes.

Lukk