Hopp til hovedinnhold
Søk

Helse, miljø og sikkerhet i Norge

Videreføring av det systematiske arbeidet med sikkerhet, helse og miljø har pågått med full styrke også i 2017.

Sikkerhet nedstrøm

Det arbeides systematisk med å redusere sannsynligheten for storulykker i Raffinering, Forsyning og Distribusjon, og vi har en innarbeidet struktur for rapportering og analyse av hendelser som er typiske utløsende faktorer for storulykker. Loss Prevention System (LPS), eller System for hindring av tap, har vært i bruk siden 1999. Systemet er et viktig verktøy for å videreutvikle vår sikkerhetskultur.

Et sentralt område er å mobilisere ansatte og kontraktører til aktiv fareidentifisering og hendelsesrapportering.

Sentrale aktiviteter og fokusområder

• En heldags sikkerhetssamling for alt dagtidspersonell og kontraktører første uke i januar.
• Introdusert et risikotoleranse-program der hensikten er å forbedre risiko-oppfattelse og -toleranse blant alle ansatte og kontraktører.
• Implementere LPS (Loss Prevention System) iht. forventninger for hele anlegget.

Selskapet legger stor vekt på å trekke lærdom av uønskede hendelser, og personskadene er gjenstand for gransking med tilhørende korrigerende tiltak for å hindre gjentagelse.

Helse

Helse- og arbeidsmiljø er underlagt styringssystemer i samsvar med lovgivning og interne retningslinjer. Dette innebærer systematisk kartlegging og oppfølging av det fysiske arbeidsmiljøet og andre yrkeshygieniske forhold. Ansatte med mulig arbeidsbetinget sykdom eller som potensielt er eksponert for helsefarer, blir spesielt fulgt opp. Forebygging av muskel- og skjelettplager for kontoransatte har høy prioritet. Avdelingene har trente ergonomikontakter som kan bidra med råd om korrekt utformet arbeidsplass og PC-utstyr.

Slagen refinery

Miljø

Miljøarbeidet til ExxonMobil i Norge er fullt ut integrert i all planlegging og gjennomføring av virksomhetene. Miljøstyringsystemet, som er i samsvar med den internasjonale standarden for miljøstyring ISO 14001, er utformet for å sikre at det oppnås systematisk og kontinuerlig forbedring på miljøområdet.

ExxonMobils overordnede miljømålsettinger omfatter:
• ingen akutt forurensing
• opprettholde null miljøskadelige utslipp til sjø
• reduksjon av utslipp til luft
• høy sorteringsgrad av avfall
• minske risiko for uønskede miljøhendelser
• effektiv utnyttelse av energi

Miljø - Raffinering

Internasjonale sammenligninger viser at ExxonMobil-raffineriet på Slagentangen er et av de mest energieffektive raffineriene i verden. Siden begynnelsen av 1990-tallet har raffineriet gjennomført interne tiltak for å spare energi, og bruken av energi er i dag rundt 25 prosent mer effektiv enn i 1990. Det faktum at CO2-utslippene likevel har økt i denne perioden skyldes hovedsakelig nye miljøkrav til produkter, blant annet økt avsvovling. I tillegg har raffineriet økt sin behandlingskapasitet for råolje. Raffineriet på Slagentangen har et lavt utslipp av CO2 i forhold til utslipp fra øvrige raffinerier i Europa.

Lukk