Hopp til hovedinnhold
Søk

Helse, miljø og sikkerhet i Norge

Videreføring av det systematiske arbeidet med sikkerhet, helse og miljø har pågått med full styrke også i 2015.

Sikkerhet oppstrøm

I Oppstrømsorganisasjonen har vi opprettholdt gode sikkerhetsresultat og unngått alvorlige personskader. Antall mindre skader ligger fortsatt på et lavt nivå.

Offshore ship
 

Høyest prioritet har arbeidet med å unngå alvorlige hendelser, og et av de viktigste virkemidlene er våre «Livreddende Aksjoner». De tar for seg aktiviteter med høyere risiko, og som historisk har ført til alvorlige hendelser, og de kravene som må tilfredstilles for at slike operasjoner kan gjennomføres på en sikker måte. De «Livreddende Aksjonene» adresserer syv områder, som for eksempel energiisolasjon, arbeid i høyden, kran- og løfteoperasjoner, osv. Alle ansatte får opplæring i kravene som stilles for å få en grunnleggende forståelse av disse.

I tillegg arbeides det med å få økt forståelse av hvor viktig det er å opprettholde barrierer som hindrer at ulykker kan skje, gjenom å lære av alvorlige hendelser som har skjedd globalt i ExxonMobil-systemet og industrien for øvrig. Selv om det ikke har vært alvorlige hendelser i ExxonMobils oppstrømsorganisasjon de siste årene, er potensialet for slike ulykker alltid til stede. Derfor er forebyggende arbeid viktig.

I flere år har vi hatt som mål å forbedre den generelle sikkerhetskulturen. Tre nøkkelområder ble identifisert: lederskap, riktige sikkerhetsverktøy og samkjøring med kontraktører. Programmet har blitt styrket hvert år gjennom forbedringer av sikkerhetsverktøy. Basert på  de gode resultatene som er oppnådd vil programmet videreføres også de neste årene.

Sikkerhet nedstrøm

Det arbeides også systematisk med å redusere sannsynligheten for storulykker i Raffinering, Forsyning og Distribusjon, og vi har en innarbeidet struktur for rapportering og analyse av hendelser som er typiske utløsende faktorer for storulykker. Loss Prevention System (LPS), eller System for hindring av tap, har vært i bruk siden 1999. Systemet er et viktig verktøy for å videreutvikle vår sikkerhetskultur.

Et sentralt område er å mobilisere ansatte og kontraktører til aktiv fareidentifisering og hendelsesrapportering. 

Sentrale aktiviteter og fokusområder i 2015:

• En heldags sikkerhetssamling for alt dagtidspersonell og kontraktører første uke i januar.
• Introdusert et risikotoleranse-program der hensikten er å forbedre risiko-oppfattelse og -toleranse blant alle ansatte og kontraktører.
• Implementere LPS (Loss Prevention System) iht. forventninger for hele anlegget.

Raffineriet hadde tre fraværsskader i 2015, hvorav to involverte kontraktører. Selv om skadepotensialet på disse hendelsene var relativt begrenset, er dette et skuffende resultat. Selskapet legger stor vekt på å trekke lærdom av uønskede hendelser, og personskadene er gjenstand for gransking med tilhørende korrigerende tiltak for å hindre gjentagelse.

Markedsføringsapparatet hadde ingen hendelser med personskader i 2015.

Helse

Helse- og arbeidsmiljø er underlagt styringssystemer i samsvar med lovgivning og interne retningslinjer. Dette innebærer systematisk kartlegging og oppfølging av det fysiske arbeidsmiljøet og andre yrkeshygieniske forhold. Ansatte med mulig arbeidsbetinget sykdom eller som potensielt er eksponert for helsefarer, blir spesielt fulgt opp. Forebygging av muskel- og skjelettplager for kontoransatte har høy prioritet. Avdelingene har trente ergonomikontakter som kan bidra med råd om korrekt utformet arbeidsplass og PC-utstyr.

ExxonMobils statistikk for sykefravær i Norge har i mange år vært lavt. I 2015 var gjennomsnittlig sykefravær 2,3 prosent, noe som er vesentlig lavere enn det gjennomsnittlige sykefraværet i Norge.

Offshore worker

Miljø

Miljøarbeidet til ExxonMobil i Norge er fullt ut integrert i all planlegging og gjennomføring av virksomhetene. Miljøstyringsystemet, som er i samsvar med den internasjonale standarden for miljøstyring ISO 14001, er utformet for å sikre at det oppnås systematisk og kontinuerlig forbedring på miljøområdet.

ExxonMobils overordnede miljømålsettinger omfatter:
• ingen akutt forurensing
• opprettholde null miljøskadelige utslipp til sjø
• reduksjon av utslipp til luft
• høy sorteringsgrad av avfall
• minske risiko for uønskede miljøhendelser
• effektiv utnyttelse av energi

Miljø - Leting og produksjon 2015

En rekke tiltak er videreført for å holde utslipp til sjø fra feltene som er operert av ExxonMobil på et minimumsnivå. Blant annet er Jotunfeltet og Balder/Ringhornefeltet bygget ut med løsninger for å kunne injisere produsert vann og eventuelt boreavfall tilbake i bakken. Et kontinuerlig fokus på utskiftning av kjemikalier med alternativ med bedre miljøegenskaper, bidrar ytterligere til å redusere miljørisikoen knyttet til utslipp til sjø.

Med hensyn til utslipp til luft så fokuserer ExxonMobil på å redusere utslippene av CO2, NOx, CH4 og andre flyktige organiske forbindelser (nmVOC). ExxonMobil har deltatt i kvotehandel i forbindelse med utslipp av CO2 siden 2008, og også i 2015 ble det kjøpt kvoter tilsvarende våre CO2-utslipp.

Offshore operations
  

Lisensene på norsk sokkel som opereres av ExxonMobil har vært tilsluttet Næringslivets NOx-fond siden starten i 2008. Fondet ble opprettet for å støtte innføringen av kostnadseffektive tiltak for å redusere NOx-utslipp på tvers av sektorer, og det finansieres ved at tilsluttede bedrifter betaler inn i forhold til størrelsen på egne NOx-utslipp. Samtlige av de fire dieselgeneratorene på Balder har blitt ombygget til lav Nox-operasjon, der kostnadene ved dette ble delvis finansiert av NOx-fondet

Anleggene for reduksjon av nmVOC-utslipp i forbindelse med lagring av olje ombord på produksjonsskipene Balder FPU og Jotun A FPSO har en effektivitet på henholdsvis 98 og 100 prosent gjenvinning for 2015. Samarbeid med andre operatører for å sikre effektiv reduksjon av nmVOC-utslipp til luft i forbindelse med lasting av olje til skytteltankere ble videreført i 2015.

Systematisk sortering og håndtering av avfall gjennomføres på samtlige av ExxonMobils opererte offshoreinnretninger. Alle innretningene møtte målsettingen om minst 75 % sorteringsgrad i 2015.

Miljø - Raffinering 2015

Raffinerivirksomheten hadde to oljeutslipp til grunn over 160 liter i 2015. For utslipp til vann var det overskridelser med hensyn til konsentrasjon av olje og ammoniakk samt mengde olje. Alle avvik er fulgt opp overfor myndighetene. Øvrige utslipp til luft og vann var innenfor grenseverdiene i tråd med utslippstillatelsen. Aktuelle utslippstall og miljøfokusområder for raffineriet er nærmere beskrevet i den årlige statusrapporten "Miljø og samfunnsansvar".

Internasjonale sammenligninger viser at ExxonMobil-raffineriet på Slagentangen er et av de mest energieffektive raffineriene i verden. Siden begynnelsen av 1990-tallet har raffineriet gjennomført interne tiltak for å spare energi, og bruken av energi er i dag rundt 25 prosent mer effektiv enn i 1990. Det faktum at CO2-utslippene likevel har økt i denne perioden skyldes hovedsakelig nye miljøkrav til produkter, blant annet økt avsvovling. I tillegg har raffineriet økt sin behandlingskapasitet for råolje. Raffineriet på Slagentangen har et lavt utslipp av CO2 i forhold til utslipp fra øvrige raffinerier i Europa.

Lukk