Hopp til hovedinnhold
Søk

OIMS: Kjennetegn og ansvarsområder

Hver driftsenhet må ha på plass behørig utviklede og dokumenterte ledelsessystemer som tar opp alle forventningene som er angitt i OIMS-rammene. Ledelsessystemer som iverksettes for å imøtekomme forventningene til OIMS må inneholde følgende fem egenskaper for å være effektive. Det er viktig at alle de fem egenskapene er dokumentert.

Omgang og formål
Omgang definerer systemets grenser og identifiserer grensesnitt mot andre systemer, organisasjoner og fasiliteter. Formålene gir en tydelig definisjon av systemets formål og forventede resultater.

Prosesser og fremgangsmåter
Prosessene omfatter trinnene som beskriver hva systemet gjør og hvordan det virker. Fremgangsmåtene omfatter nøkkeloppgavene som kreves av en prosess.

Ansvarlige ressurser
Krav til godkjenningsmyndighet, erfaring og opplæring som kvalifiserer de som skal utføre rollene og ansvarsområdene spesifiseres for både implementering og utføring av systemet.

Verifisering og måling
Systemet må kontrolleres, for å se om det fungerer som tenkt og om det oppnår det planlagte formålet. Det finnes to komponenter. Verifisering bestemmer at prosesser og fremgangsmåter fungerer og utføres på en effektiv måte.

Måling bekrefter kvaliteten på systemprosessene og fastslår at systemets formål og resultater oppnås.

Mekanismer for tilbakemeldinger og forbedring
Disse mekanismene bidrar til å sikre at det utføres tiltak for å forbedre systemet kontinuerlig. De benytter funn fra vurderinger og fra verifiserings- og måleaktiviteter til å forbedre systemets egnethet, leveringsevne og effektivitet.

Evaluering 
Kontinuerlig evaluering er av avgjørende betydning for å sikre at forventningene i strukturen overholdes.

OIMS bruker interne og eksterne evalueringsprosesser for å måle i hvilken grad forventningene oppfylles. Slik evaluering gir informasjonen som trengs for å forbedre både ytelse og støttende ledelsessystemer videre. Denne evalueringsprosessen fokuserer på evaluering av ledelsessystemene.

To systemdimensjoner er inkludert i evalueringen: 

1. Systemstatus 

 • I hvilken grad de fem egenskapene til ledelsessystemet for operasjonsintegritet er bygget inn i systemutformingen og riktig dokumentert.
 • I hvilken grad iverksetting, inkludert kommunikasjon, opplæring og etablering av prosesser for måling, verifisering og tilbakemelding.

2. Systemeffektivitet

 • Graden av samsvar med systemkrav og dokumentasjon.
 • Kvaliteten på iverksettingen av systemet.
 • I hvilken grad systemet fungerer og hvorvidt de angitte formålene oppnås.

OIMS-vurdering 
Systemets status og effektivitet poengsettes under vurderingene. Systemstatus gis en kvalitativ vurdering som enten er «Oppfyller kriteriene» eller «Må forbedres»  Systemeffektiviteten gis en kvantitativ vurdering på en skala fra 1 til 4, der 4 er det høyeste nivået.

Den totale vurderbare enheten «effektivitetsvurdering» er basert på gjennomsnittet av de individuelle poengene for systemeffektivitet.

Vurderingshyppighet 
Eksterne vurderinger utføres hvert 3. til 5. år, og hyppigheten innenfor denne rammen avgjøres av vurderingen av operasjonsintegritet i den vurderbare enheten og risikoprofilen til enhetens operasjoner.

Interne vurderinger utføres årlig i de mellomliggende årene. Systemer som ledelsen i den funksjonelle forretningsenheten anser å ha størst påvirkning på driftsintegritet for hver vurderbare enhet, vurderes årlig.

Andre OI-systemer vurderes omtrent ved midtpunktet av intervallet mellom de eksterne OI-vurderingene.

Ansvarsområder for ledelsen over den vurderbare enheten
Elementene og forventningene i OIMS-rammen er ment å gi veiledning til ledelsessystemene for driftsintegritet på grunnlag av en vurderbar enhet (AU). Noen aspekter av OI-ledelse krever imidlertid oppsyn og støtte som overgår AU-nivået. OIMS-ansvarsområder for over AU-systemene og fremgangsmåtene skal være på plass for å ivareta disse områdene der det er aktuelt.

Følgende retningslinjer tar opp prosessene som gir oppsyn og støtte til AU-systemene og -fremgangsmåtene.

Administrasjonens ledelse, engasjement og ansvar 

 • Utvise aktivt engasjement for OI-aktiviteter på tvers av de relevante ansvarsområdene, herunder deltakelse i OIMS-evalueringer og tilveiebringing av ressurser som er tilstrekkelige til å overholde OI-kravene.
 • Sikre at funksjonelle ledelsessystemer ivaretar OIMS-forventningene og de funksjonelle retningslinjene.
 • Etablere, kommunisere og styre vurderbare enheters HMS-resultater og forbedringsmål på tvers av virksomheten; anerkjenne fremragende resultater og prestasjoner.
 • Etablere og opprettholde prosesser for nøyaktig og betimelig innhenting og rapportering av HMS-data.
 • Kommunisere forventninger for og overvåke fremgang mot implementering av OIMS for operasjoner som er nye for ExxonMobil.
 • Ledere med ansvar for virksomheter som drives av andre (OBO-er) og som ikke er inkludert i en vurderbar enhet, skal kommunisere OIMS-prinsippene til operatøren og oppfordre til adoptering av OIMS eller lignende systemer, og ha oppsyn med implementeringen.

Risikovurdering og -administrasjon 

 • Overvåke statusen til risikoprofilen for funksjonen og tilknyttede skadebegrensningstiltak.

Anleggsutforming og -konstruksjon 

 • Sikre at det finnes ansvarlige minstestandarder for anleggsutforming og -konstruksjon, også der hvor de lovmessige kravene ikke gir tilstrekkelig beskyttelse.

Personale og opplæring 
Sikre at det finnes prosesser for å ivareta kompetanse som er viktig for driftsintegriteten.

Drift og vedlikehold  

 • Overvåke gjennomføringen av programmer for mekanisk integritet.
 • Sikre at det finnes prosesser for egnet analysering, tolkning og oversetting av lovmessige krav.
 • Sikre at prosessene som sikrer lovmessig samsvar, er tilstrekkelige.
 • Overvåke statusen for samsvar med forskrifter og ansvarlige standarder.
 • Administrere miljømessig virksomhetsplanlegging og ha oppsyn med implementering og forvaltning.

Endringsledelse
Sikre at effekten av endringer i organisasjonen på driftsintegriteten evalueres og diskuteres.

Uhellsundersøkelser og -analyser 
Sikre at det finnes prosesser for å ta opp og dele lærdom fra ulykker i selskapet og bransjen.

Samfunnskunnskap og beredskap 
Sikre at det finnes prosesser som ivaretar beredskap, respons og virksomhetens kontinuitet for hendelser som krever ressurser over den vurderbare enheten.

Vurdering og forbedring av driftsintegritet   

 • Sikre at det finnes prosesser som kan analysere evalueringsresultatene, både individuelt og samlet.
 • Overvåke status for oppfølging og konkludering av evalueringer.
 • Sikre at det finnes prosesser for å opprettholde effektiviteten til vurderinger, herunder en gjennomgang av de vurderbare enhetenes størrelse og tilnærminger (f.eks. fokusområder, varighet, dekningsgrad og hyppighet).
 • Periodisk evaluere samsvar med OIMS-ansvarsområdene for over retningslinjene for de vurderbare enhetene, for å sikre at de planlagte resultatene oppnås.
Lukk