Hopp til hovedinnhold
Søk

OIMS: Et disiplinert rammeverk for styring

Vi forplikter oss å drive forretninger på en måte som samsvarer med de miljømessige og økonomiske behovene i lokalsamfunnene der vi opererer, og som ivaretar sikkerheten, tryggheten og helsen til våre ansatte, personer med interesser i våre operasjoner, kundene våre og publikum.

Disse forpliktelsene er dokumentert i våre policyer for trygghet, sikkerhet, helse og miljø- og produktsikkerhet.

Disse policyene settes ut i praksis gjennom et disiplinert administrasjonsrammeverk som kalles Operations Integrity Management System (OIMS).

ExxonMobils OIMS-rammeverk etablerer forventningene for håndtering av risikofaktorer som følger med vår forretningsvirksomhet globalt. Begrepet driftsintegritet (Operations Integrity, OI) brukes av ExxonMobil til å håndtere alle deler av virksomheten som kan påvirke personers og prosessers trygghet, sikkerhet, helse og miljømessige resultater.

OIMS-rammeverket omfatter 11 elementer. Hvert av elementene inneholder et underliggende prinsipp og et sett med forventninger. OIMS-rammeverket omfatter også egenskapene til, og prosessene for, evaluering og implementering av OI-administrasjonssystemene.

Bruk av OIMS-rammeverket er pålagt i alle ledd av ExxonMobil, med spesiell vekt på design, konstruksjon og drift. Ledelsen er ansvarlig for å sikre at det er på plass administrasjonssystemer som tilfredsstiller rammeverket. Omfanget, prioriteten og hastigheten på implementeringen av administrasjonssystemene skal samsvare med risikoen forbundet med virksomheten.

ExxonMobils OIMS-rammeverk etablerer forventningene for håndtering av risikofaktorer som følger med vår forretningsvirksomhet globalt.

Element 1

Administrasjonens ledelse, engasjement og ansvar 

Ledelsen innfører policy, gir perspektiv, fastsetter forventninger og skaffer ressursene for vellykket drift. Forsikring om driftsintegritet krever at administrasjonen viser lederskap og engasjement for organisasjonen, og at det finnes ansvar på alle nivåer.

1.1 — Systemer for driftsintegritetsadministrasjon fastsettes, kommuniseres og støttes på alle organisasjonsnivåer.

1.2 — Ledere og supervisors demonstrerer på en troverdig måte sitt engasjement og personlige ansvar for driftsintegritet, fremmer et åpent og tillitsfullt miljø og forstår hvordan deres egen oppførsel påvirker andre.

Engasjement vises gjennom aktiv og synlig deltakelse.

1.3 — Ledere og supervisors kunnskap og ferdigheter, herunder lederferdigheter og lederoppførsel, utvikles for å kunne gjennomføre verktøyene og systemene for administrering av driftsintegritet på en effektiv måte

1.4 — Ledelsen bestemmer omfanget, prioriteringen og farten på implementering og forbedring av systemet, med hensyn til kompleksiteten og risikoene knyttet til drift og produkter.

1.5 — Roller, ansvarsområder, autorisering og ansvar i systemet i systemene er kjent og benyttes.

1.6 — Tydelige mål og formål etableres for systemene, og resultatene vurderes mot disse målene og formålene.

1.7 — Forventningene omgjøres til fremgangsmåter og praksis.

1.8 — De ansatte tar aktivt del i driftsintegritetsprosessen, og relevant lærdom deles i hele organisasjonen.

1.9 — Resultater evalueres, og det vurderes i hvilken grad forventningene er oppfylt. Resultatene viderekommuniseres til konsernledelsen.

1.10 — Ledere med ansvar for forretningsvirksomheter som drives av andre (OBO, Operated by Others) kommuniserer OIMS-prinsippene til operatøren og oppfordrer til etterfølgelse av OIMS eller lignende systemer.

Element 2

Risikovurdering og -administrasjon 

Omfattende risikovurderinger kan minske helse-, miljø- og sikkerhetsfarer og dempe konsekvensene av ulykker, ved å sørge for nødvendig informasjon for beslutningstaking.

2.1 — Risiko håndteres ved å identifisere farer, vurdere konsekvenser og sannsynligheter og ved å evaluere og implementere tiltak for forebygging og begrensning.

2.2 — Risikovurderinger utføres for løpende operasjoner, for prosjekter og for produkter, for å identifisere og håndtere mulige farer for de ansatte, anleggene, publikum og miljøet.

2.3 — Regelmessige risikovurderinger utføres av kvalifisert personell, inkludert eksperter utenfor den umiddelbare enheten, etter behov.

2.4 — Risikovurderinger oppdateres med angitt regelmessighet og når det foretas endringer.

2.5 — Vurderte risikoer behandles av spesifiserte ledelsesnivåer, avhengig av risikoens karakterer og betydelighet, og avgjørelsene blir tydelig dokumentert.

2.6 — En oppfølgingsprosess er på plass for å sikre at risikohåndteringsavgjørelser implementeres.

Element 3

Anleggsutforming og -konstruksjon 

Innebygget helse og sikkerhet kan forbedres, og faren for helse og miljøet minimeres, ved hjelp av sikre standarder, prosedyrer og ledelsessystemer for utvikling, konstruksjon og oppstartsaktiviteter for anlegg.

3.1 — Prosedyrer for prosjektledelse er dokumenterte, godt kjent og utføres av kvalifiserte ansatte.

3.2 — Kriterier er fastsatt, og det finnes prosedyrer for utføring og dokumentering av risikovurderinger på spesifikke stadier av prosjekter, for å sikre at målene for driftsintegritet overholdes.

3.3 — Utforming og konstruksjon av nye og modifiserte anlegg bruker godkjent utformingspraksis og standarder som:

 • samsvarer med eller overgår de lovmessige kravene 
 • innlemmer de ansvarlige kravene der de lovmessige kravene ikke sikrer tilstrekkelig beskyttelse 
 • tar fatt på andre viktige vurderinger for driftsintegritet, deriblant miljømessige og personalmessige faktorer.  

3.4 — Avvik fra godkjent utformingspraksis og -standarder, eller fra godkjent utforming, er kun tillatt etter gjennomgang og godkjenning av den utnevnte autoriteten og etter at grunnlaget for avgjørelsen er dokumentert 

3.5 — Det er iverksatt en prosess for evaluering av bruk av en eller flere oppdaterte standarder med påvirkning på driftsintegriteten til eksisterende anlegg.

3.6 — Prosesser for kvalitetssikring er på plass og sikrer at anlegg og materialer som mottas, overholder designspesifikasjonene og at konstruksjonen av disse samsvarer med gjeldende standarder.

3.7 — En gjennomgang utføres før oppstart og dokumenteres for å bekrefte at:

 • konstruksjonen samsvarer med spesifikasjonene 
 • det finnes tiltak for driftsintegritet 
 • prosedyrer for nødstilfeller, drift og vedlikehold er på plass og tilstrekkelige 
 • anbefalinger for risikohåndtering er tatt opp og de nødvendige tiltak gjennomført 
 • opplæring av personale er utført 
 • lovmessige krav og krav til tillatelser overholdes 

Element 4

Informasjon/dokumentasjon 

Riktig informasjon om konfigurering og mulighetene til prosesser og anlegg, egenskapene i produkter og håndterte materialer, mulige farer for driftsintegritet og juridiske krav er nødvendige for å vurdere og håndtere risiko.

4.1 — Tegninger, viktige oppføringer og dokumentasjon som er nødvendig for solid utforming, drift, inspeksjon og vedlikehold av anlegg er identifisert, tilgjengelig, nøyaktig og behørig sikret.

4.2 — Informasjon om mulige farer ved materialene som er involvert i driften, holdes aktive og tilgjengelige.

4.3 — Informasjon om mulige farer knyttet til produkter og vedlikehold for aktivering av riktig håndtering, bruk og avhending dokumenteres og kommuniseres.

4.4 — Informasjon om aktuelle lover og regler, lisenser, tillatelser, kodekser, standarder og praksiser dokumenteres og holdes oppdaterte.

Element 5

Personale og opplæring 

Driftskontroll er avhengig av personene. For å oppnå driftsintegritet er det nødvendig med riktig screening, grundige valg og utplasseringer, løpende vurderinger og riktig opplæring av ansatte, samt implementering av egnede programmer for driftsintegritet.

5.1 — Det finnes en prosess for screening, utvelging, utplassering og løpende vurdering av de ansattes kvalifikasjoner og evner til å imøtekomme spesifikke jobbkrav.

5.2 — Kriteriene er der for å sikre at de nødvendige nivåer av individuell og kollektiv erfaring og kunnskap opprettholdes og vurderes nøye når det foretas endringer i personalet.

5.3 — Innledende, løpende og periodevis opplæring gis for å overholde jobbmessige og juridiske krav og for å sikre forståelse for de relevante vernetiltakene for begrensning av farer mht. driftsintegritet.

Denne opplæringen omfatter:

 • vurdering av den ansattes kunnskaper og ferdigheter i forhold til kravene 
 • dokumentasjon på opplæring 
 • vurdering av opplæringens effektivitet 

5.4 — Vurdering av og dokumentasjon på, og tilbakemeldinger på, ansattes resultater tar hensyn til driftsintegritetselementene.

5.5 — Atferdsbaserte prosesser for å redusere risikoen for ulykker, inkludert ansattes sikkerhet, prosessikkerhet, sikkerhet og miljøhensyn, er på plass.

Det forventes at:

 • ansatte og underleverandører konsekvent anerkjenner og proaktivt jobber for å begrense driftsmessige, prosedyrerelaterte og fysiske farer. 
 • ansatte og underleverandører proaktivt og rutinemessig identifiserer og eliminerer egne og kollegers risikofylte adferd. 
 • menneskelige faktorer, ansattes engasjement og ledelsens oppførsel tas opp. 
 • oppførsel, risikofremmende forhold og andre forløpere som kan føre til ulykker dokumenteres, analyseres og diskuteres. 

5.6 — Det finnes en prosess for å identifisere og evaluere helserisiko knyttet til drift som potensielt kan påvirke ansatte, underleverandører eller publikum. Ut ifra vurdert risiko utføres følgende: 

 • eksponering overvåkes 
 • riktige beskyttende og forebyggende tiltak implementeres 
 • tidlig påvisning og diagnose tilveiebringes 
 • aktuelle helsedata dokumenteres og gjennomgås 
 • medisinsk egnethet for arbeid fastslås, dersom det er nødvendig 

Element 6

Drift og vedlikehold 

Det er helt nødvendig med drift av anlegg med etablerte parametre og i samsvar med forskriftene. Dette krever effektive prosedyrer, strukturert inspeksjon og vedlikeholdsprogrammer, pålitelig utstyr som er kritisk for driftsintegriteten og kvalifisert personell som konsekvent utfører disse prosedyrene og praksisene.

6.1 — Prosedyrer for drift, vedlikehold og inspisering utvikles, implementeres og brukes konsekvent.

Disse prosedyrene omfatter, der det er hensiktsmessig:

 • spesielle prosedyrer for aktiviteter med potensielt høyere risiko 
 • driftshensyn 
 • hensyn til lovmessige og miljømessige aspekter 
 • Prosedyrer for hensyn til menneskelige faktorer oppdateres ved spesifiserte mellomrom og når det foretas endringer 

6.2 — En arbeidstillatelsesprosess inneholder kontroller og autorisasjoner som samsvarer med mekanisk og driftsmessig risiko.

6.3 — Kritisk utstyr identifiseres og testes og utsettes for preventivt vedlikehold.

6.4 — Midlertidig desarmering, deaktivering eller utilgjengelighet av kritisk utstyr styres.

6.5 — Programmer for mekanisk integritet er på plass og styres for å sikre testing, inspisering og vedlikehold av utstyr.

6.6 — Grensesnittene mellom operasjoner vurderes og prosedyrer er på plass for administrering av identifiserte risikofaktorer.

6.7 — Miljømessige aspekter tas opp og kontrolleres, i samsvar med policyene, juridiske krav og forretningsplaner. Miljømessig forretningsplanlegging utføres og integreres i forretningsplanene.

6.8 — Miljømessige resultater, inkludert utslipp i luft og vann og avfall, spores og håndteres slik at målene for resultater kan oppnås.

6.9 — Gjeldende lover, forskrifter, tillatelser og andre krav fra myndighetene forutses og overholdes, og de resulterende driftskravene dokumenteres og kommuniseres til de berørte. Samsvar verifiseres regelmessig.

6.10 — Riktig driftsstans over lengre tid og oppgivelse av anlegg planlegges og styres.

6.11 — Det finnes prosesser for kvalitetssikring, som sikrer at anlegg og materialer som mottas, overholder angitte spesifikasjoner.

Element 7

Endringsledelse 

Endringer i drift, prosedyrer, anleggsstandarder, anlegg og organisasjoner må evalueres og administreres for å sikre at driftsintegritetsrisiko som skyldes disse endringene, holdes på et akseptabelt nivå.

7.1 — Det finnes en prosess for håndtering av både midlertidige og permanente endringer.

7.2 — Prosessen for håndtering av endringer omfatter:

 • autorisasjon for godkjenning av endringer 
 • analyse av implikasjonene av driftsintegritet 
 • samsvar med bestemmelser og godkjente standarder 
 • anskaffelse av nødvendige tillatelser 
 • dokumentasjon, inkludert årsaker til endringer 
 • kommunikasjon av risikofaktorer forbundet med endringen og nødvendige formildende tiltak 
 • tidsbegrensninger 
 • opplæring 

7.3 — Midlertidige endringer overgår ikke opprinnelig autorisering for omfang eller tid uten gjennomgang og godkjenning.

Element 8

Tjenester fra tredjeparter 

Tredjeparter som jobber på vegne av selskapet påvirker selskapets drift og omdømme. Det er avgjørende at de yter på en måte som samsvarer og er kompatibel med ExxonMobils retningslinjer for forretningsmål.

8.1 — Tjenester fra tredjeparter evalueres og velges ut ifra kriterier som omfatter en vurdering av evnen til å arbeide på en sikker og miljøvennlig måte.

8.2 — Krav til tredjeparters ytelse defineres og kommuniseres. Disse omfatter:

 • ansvar for å tilveiebringe ansatte som er behørig utvalgt, opplært, kvalifisert og i stand til å utføre spesifikke oppgaver 
 • en prosess for egenvurdering og forvaltning 

8.3 — Grensesnitt mellom organisasjoner som gir og mottar tjenester administreres effektivt 

8.4 — Tredjeparters ytelse, herunder ledelse, overvåkes og vurderes, det gis tilbakemeldinger, og mangler rettes opp.

Element 9

Uhellsundersøkelser og -analyser 

Effektiv undersøking, rapportering og oppfølging av uhell er nødvendig for å oppnå driftsintegritet. De gjør det mulig å lære fra rapporterte uhell og bruke informasjonen til å foreta korrigerende tiltak og hindre gjentakelse.

9.1 — Det finnes en prosess for rapportering, etterforskning, analysering og dokumentering av faktiske brudd på sikkerhet, trygghet, helse, miljø og juridisk samsvar, samt for betydelige nestenulykker.

9.2 — Det finnes prosedyrer for juridisk avdeling mht. å undersøke, analysere og gi råd om ulykker når det er nødvendig.

9.3 — Det finnes prosedyrer for faktiske uhell og nestenulykker, utover de som etterforskes av juridisk avdeling, som:

 • sørger for betimelig etterforskning 
 • tar hensyn til mulige konsekvenser når de skal avgjøre hvilket nivå etterforskningen skal foregå på 
 • identifiserer de grunnleggende årsakene og medvirkende faktorer 
 • bestemmer og sikrer implementering av handlinger som er nødvendig for å hindre at denne og relaterte ulykker finner sted 
 • gjenspeiler juridiske innspill 

9.4 — Funnene skal beholdes, regelmessig analyseres for å fastslå hvor det er hensiktsmessig å forbedre praksiser, standarder, prosedyrer eller administreringssystemer, og brukes som grunnlag for forbedring.

9.5 — Det finnes en prosess for å dele lærdom fra faktiske uhell og nestenulykker blant ExxonMobil-organisasjonene og for å samhandle med andre der det er nødvendig, for å legge tilrette for bedre resultater.

Element 10

Samfunnskunnskap og beredskap 

Effektiv styring av vårt forhold til interessentene våre er viktig for å forbedre tilliten og tiltroen fra lokalsamfunnene der vi har virksomhet. Planlegging for beredskap og nødssituasjoner er avgjørende for å sikre at, dersom det oppstår ulykker, vil alle nødvendige handlinger utføres for å beskytte publikum, miljøet og selskapets ansatte og aktiva.

10.1 — Samfunnets forventninger og bekymringer om driften vår, inkludert de som kommer fra de ansatte, ønskes, anerkjennes og besvares på en betimelig måte.

10.2 — Beredskapsplanlegging, respons og planer for virksomhetskontinuitet dokumenteres, er tilgjengelige og kommuniseres tydelig. Planene, som er basert på vurderinger av risikofaktorer mht. driftsintegritet, omfatter:

 • responstiltak for håndtering av betydelige ulykkescenarioer 
 • organisasjonsstruktur, ansvarsområder og autoritet 
 • interne og eksterne prosedyrer for kommunikasjon 
 • prosedyrer for tilgang til personell og utstyrsressurser 
 • prosedyrer for tilgang til essensiell informasjon om driftsintegritet 
 • prosedyrer for kontakt med andre selskaper og eksterne nødresponsorganisasjoner 
 • prosesser for regelmessige oppdateringer 

10.3 — Utstyr, anlegg og opplært personell som er nødvendig for håndtering av nødssituasjoner er definert og lett tilgjengelig 

10.4 — Simuleringer og øvelser utføres regelmessig og omfatter hensyn til ekstern kommunikasjon og deltakelse. Lærdom identifiseres og tas fatt på.

Element 11

Vurdering og forbedring av driftsintegritet 

Vurdering av i hvilken grad forventninger imøtekommes er grunnleggende når det gjelder å forbedre driftsintegritet og opprettholde ansvar.

11.1 — Driften vurderes med forhåndsbestemt regelmessighet, for å fastslå i hvilken grad forventningene til driftsintegriteten overholdes

11.2 — Hyppigheten og omfanget av vurderinger gjenspeiler driftens kompleksitet, risikonivået og resultathistorikken

11.3 — Vurderinger utføres av tverrfaglige team, som inkluderer ekspertise fra utenfor den umiddelbare enheten

11.4 — Funn fra vurderingene skal løses og dokumenteres

11.5 — Vurderingsprosessens effektivitet gjennomgås regelmessig, og funnene brukes til å iverksette forbedringer

Lukk