Hopp til hovedinnhold
Søk

Trygghet og sikkerhet

Uansett hvor i verden vi jobber, er vi urokkelige i vår etterlevelse av mantraet Ingen blir skadet.

Ved ExxonMobil er vår innsats for å beskytte sikkerheten og helsen til våre ansatte, underleverandører og lokalsamfunn av grunnleggende viktighet for vår langsiktige forretningssuksess. Derfor forplikter vi oss til å bidra med energien som trengs for å drive verden sikkert og ansvarlig frem. Vi søker å fremme en helse- og sikkerhetskultur ved å tiltrekke oss, utvikle og beholde personer som deler våre kjerneverdier og vår forpliktelse til integritet og operasjonell eksellense.

For ExxonMobil er sikkerhet mer enn en prioritet – det er en av våre kjerneverdier og en viktig del av kulturen vår som gjelder for alle deler av driften. Uansett hvor i verden vi befinner oss, forplikter vi oss til å gjøre det rette, på rett måte, hver gang. Slik at hver ansatt og hver underleverandør drar trygg og sunn hjem fra arbeidet hver dag . Vi kommer aldri til å slutte med arbeidet mot målet vårt om at ingen blir skadet.

 • Lynne Lachenmyer

  Safety, security, health and environment vice president
  “We all have a responsibility to manage risk as part of our roles, be that technical, operational or financial. Identifying, assessing and managing the risks is key to our operations integrity. I am proud to see the leadership and commitment toward safety everywhere I go, embedded in our corporate culture around the world. We are truly relentless as we work toward our goal of Nobody Gets Hurt.”

ExxonMobils Operations Integrity Management System (OIMS) driver bærekraftigheten til vår disiplinerte tilnærming til sikkerhet. OIMS er en del av arbeidet vårt hver dag og er grunnlaget for risikostyring. Hvis du vil vite mer om OIMS, se våre case-study. Som følge av vår disiplinerte tilnærming forsetter vi med å redusere ulykker og å arbeide mot målet om at ingen blir skadet. Når det forekommer en ulykke eller nestenulykke, undersøker vi hendelsen og alle potensielle utfall, og evaluerer grensene som må settes for å hindre at det skjer igjen. Som et ledd i vår innsats for kontinuerlig forbedring ser vi på de viktigste indikatorene som kan bidra til en nærmere analyse av ulykker med potensielt alvorlige konsekvenser for å forbedre vårt arbeid for å hindre og motarbeide risiko. Deretter deler vi ulykkene gjennom våre globale nettverk for å forsikre at det vi har lært, implementeres i vår drift verden over.

Personalsikkerhet

Uavhengig av jobbfunksjonen har alle ExxonMobil ansatte og underleverandører ansvar for å identifisere, vurdere og motarbeide risikoen knyttet til våre operasjoner. I løpet av de siste 10 årene har vi redusert antall ulykker som medførar tapt arbeidstid, med over 30 prosent. Vi forsetter arbeidet vårt mot målet om at ingen blir skadet.

Vi beklager dypt at to av våre underleverandører omkom som følge av to forskjellige ulykker i forbindelse med operasjoner for ExxonMobil i 2015. Ulykkene var relaterte til arbeid på en av våre fyllingsstasjoner og installasjon av elektrisk anlegg ved ett av våre hovedprosjekter. Vi har etterforsket disse ulykkene grundig, og identifisert årsaksfaktorer og steg for å forhindre lignende ulykker og forbedre arbeidspraksis og anlegg. Vi har implementert prosesser for å se på alle ulykker, også de der ingen blir skadd, for å kunne forstå hva som kunne ha skjedd. Ved å bruke denne prosessen prøver vi å lære av alle ulykker. Vi vil fortsette vår ufravikelige innsats mot dette målet, helt til vi oppnår vårt uttrykte mål om at «Ingen blir skadet».

Som den del av vår innsats for sikkerhet fra driftssiden etterstreber vi effektivt samarbeid mellom alle arbeidere, inkludert tredjeparts-leverandører og underleverandører. Våre underleverandører deltar daglig i sikkerhetsopplæring og sikkerhetsmøter, sammen med våre ansatte. Et nøkkelelement i strategien vår for underleverandører er forbedring av ledelsespraksis og sikkerhetsstyringssystemer. Siden år 2000 har vi gjennomført pågående fora om sikkerhetsledelse med underleverandører på våre største prosjekter, med fokus på å etablere et partnerskap mellom ExxonMobil og våre underleverandører som fører til en skadefri arbeidsplass.

I vår portefølje av arktiske prosjekter holdt for eksempel Sakhalin-1-prosjektet sitt 12. årlige underleverandørforum på Sakhalin-øya for omtrent 200 personer. Lokale myndigheter, underleverandører og ledere i Exxon Neftegas Limited vektla viktigheten av å gjøre noe vesentlig ved hjelp av våre kjerneverdier innen trygghet, sikkerhet, helse- og miljøv (SSH&E), inkludert målet om at ingen blir skadet og å beskytte morgendagen. I dag. Forumet dekket temaer som blant annet inkluderer eliminering av konsekvensulykker, helsebevissthet, miljøbeskyttelse, og bidrag fra lokalsamfunn.

Vår partner Esso Angola oppnådde sin beste sikkerhetsytelse under en betydelig utvidelse av produksjon, boring og prosjekt-gjennomføring, inkludert fullføringen av fase 2 av Kizomba Satellites-prosjektet. Dette bemerkelsesverdige sikkerhetsnivået var resultatet av kontinuerlig hardt arbeid av partnerpersonell og et sterkt engasjement i sikkerhetsprogrammer slik som «boots on the ground», et program utformet for å øke kontakten mellom ledere og arbeidere på arbeidsplassen. Ved å øke dette samarbeidet kan ledere bedre lære opp nyansatte om vår ønskede sikkerhetskultur, en kultur der våre ansatte bryr seg om hverandre.

 • Edson Dos Santos

  Kizomba C operations superintendent
  “Achieving success has a lot to do with effective collaboration and a team approach with all involved, including our contractors, co-ventures and the government of Angola.”

I 2015 fortsatte vi å lete etter måter for å motvirke større ulykker i driften vår. For eksempel utforsker vi teknologier som oppdager en arbeiders tilstedeværelse på blindstedene for tungt anleggsutstyr for å unngå ulykker. Vi har tatt erfaringen vår og delt den med fora for anleggsbransjen for å fremme disse teknologiene ved å oppfordre til bruk utenfor olje- og gassindustrien.

På nært hold: Sikkerhetsmilepæler og -priser

Vi er stolte av vår sikkerhetskultur, og vi etterstreber å være verdensledende innen sikkerhet. En av målingene som betyr mest for ExxonMobil som et selskap, er vår sikkerhetsytelse. I 2015 oppnådde ExxonMobil og våre partnere verden over følgende sikkerhetsmilepæler og priser:

 • Odoptu Stage 2-prosjektet på nordøstkysten av Sakhalin-øya i Russland fullførte trygt 3,8 millioner arbeidstimer på Odoptu-området i 2015, og totalt 7,7 millioner timer siden prosjektets oppstart sent i 2012, uten noen registrerbar skade eller skade som medfører tapt arbeidstid. Den sterke sikkerhetsytelsen er resultatet av en engasjert ledelse og en forpliktelse til å anvende kjerneverdiene innen trygghet, sikkerhet, helse og miljø som omfatter hele temaet.
 • I juni 2015 mottok ExxonMobils raffineri i Rotterdam i Nederland en VOMI Safety eXperience Award. VOMI er en handelsorganisasjon i Nederland for selskaper i prosessindustrien. VOMI Safety eXperience Award er et nytt initiativ som sikter mot å øke bevissthetsnivået rundt sikkerhet for folk arbeider på «verkstedsgulvet». Gjennom denne prisen gir VOMI en stemme spesielt til en viktige gruppe mennesker som er svært avhengige av dette sikkerhetsnivået.
 • ExxonMobils kontor i Rio De Janeiro i Brasil nådde en sikkerhetsmilepæl i 2015 da de oppnådde over 1 million timer trygt arbeid. Denne oppnåelsen representerer en akkumulering av 18 år med teaminnsats og sikkerhetsfokus.
 • I 2015 tildelte the Malaysian Society for Occupational Safety and Health prisen Occupational Safety and Health Gold Class I Award for 2014 til vårt forretningsstøttesenter i Kuala Lumper (KLBSC). Dette er den høyeste prisen som deles ut i sektoren. Prisen anerkjenner vår eksepsjonelle sikkerhets- og helsestyring og -ytelse på følgende områder.

 • Chin Chien Huong

  Site lead, KLBSC
  “We could not have achieved this honor without strong support from the other functions in Malaysia such as facilities and SSH&E, as well as the management team. The prestigious award highlights the strong commitment toward safety by KLBSC employees and is a testament to ExxonMobil’s commitment to strong safety programs.”

Bilde — Workers commemorate safety performance at our Odoptu site on Sakhalin Island in 2015.

Prosessikkerhet

Vår forpliktelse til prosessikkerhet – utstyret, prosedyrene og opplæringen som motvirker ukontrollert utslipp av hydrokarboner og farlige stoffer – er en kjerneverdi som former risikostyring på tvers av driften vår. Vi jobber for å forsikre at våre anlegg er velutformede og blir sikkert driftet for å motvirke potensielle ulykker. For å oppnå dette bruker vi omfattende og disiplinerte tilnærminger for å identifisere, eliminere eller takle prosessikkerhetsrisiko tilknyttet våre operasjoner, som bruker lag av preventive og motvirkende barrierer, inkludert utstyr, prosesser og personer.

 • Bob Bailes

  Downstream and Chemical safety, security, health and environment manager
  “When managing process safety, we focus on both facility risks and human performance risks. It takes relentless leadership throughout the organization with mechanisms to ensure accountability at all levels and verification that these risks are managed effectively 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year.”

Vi følger industristandardene Recommended Practice 754 fra American Petroleum Institute (API) og International Association of Oil & Gas Producers No. 456. Disse standardene definerer indikatorer for prosessikkerhet ,og bruker et triangel som viser prosessikkerhetsulykker i klasser fra 1 til 4. Klasse 1 og 2 omfatter ulykker som medfører tap av primær oppdemming (LOPC). Ifølge API er LOPC definert som uplanlagte eller ukontrollerte utslipp av et materiale fra hovedbeholderen, inkludert ikke-giftige og ikke-brennbare materialer. Klasse 3 og 4 representerer nestenulykker og ledende ytelsesmål, som f.eks. resultater for betimelig vedlikehold. I 2015 hadde vi 74 klasse 1 prosessikkerhetshendelser, noe høyere enn antallet i 2014. Klasse 1 prosessikkerhetsulykker spores og analyseres i vår generelle innsats for å motvirke betydelige ulykker. I 2015 forekom ulykker i ulike faser av vår drift, inkludert funksjonsfeil på utstyr og grensesnitt for person eller utstyr. Ulykkesanalyse brukes for å forbedre vår forebyggende innsats og organisatoriske læring.

Ulykkestrekant for prosessikkerhet

Vårt fokus på prosessikkerhet forblir høy, med fortsatt vekt på å sikre at forebyggende og motvirkende barrierer er på plass. Vi forstår at når det forekommer en betydelig prosessikkerhetsulykke på et anlegg, påvirker det hele industrien ved å undergrave interessenters tillit. Når slike ulykker forekommer, forplikter vi oss til å lære av dem og handle for å hindre gjentakelse. Vi beklager dypt ulykken som hendte den 18. februar 2015 ved Torrance- raffineriet, og er takknemlige for at det ikke resulterte i noen alvorlige skader eller helseproblemer for lokalsamfunnet. Vi arbeider med myndighetene for å undersøke ulykken ordentlig, og vi bruker det vi lærer, til å forbedre driftsprosedyrene, overvåkningsutstyret og opplæringen ved ExxonMobil-raffinerier. Vi kommer til å dele det vi finner ut med raffineri-industrien for å bidra til å hindre fremtidige ulykker.

Det å samarbeide med våre kolleger og industriens foreninger for prosessikkerhet er svært viktig for deling av lærdom innen selskapet vårt og på tvers av industrien. ExxonMobil er bidragsytende medlem i en rekke grupper og initiativer med fokus på å forbedre sikkerhet i industrien. Vi deltar for eksempel aktivt i Advancing Process Safety Initiative, et samarbeid mellom American Fuel and Petrochemical Manufacturers og API, som representerer nesten hele den amerikanske raffineringskapasiteten. Dette initiativet har fokus på å forbedre prosessikkerheten i industrien som helhet, ved å dele erfaringer og kunnskap om prosessikkerhetshendelser, fareidentifikasjon og resultatmål, og ved å dele utprøvd industripraksis.

Produktsikkerhet og ansvar

Vi anerkjenner viktigheten av å håndtere og kommunisere produktsikkerhetsinformasjon til dem som håndterer og bruker ExxonMobil-produkter, inkludert ansatte og underleverandører innen vår drift, så vel som kunder, forbrukere og styresmakter. For å fremme produktforvaltning evaluerer vi nøye sikkerhets-, helse- og miljøaspekter ved produktene våre, i tillegg til overholdelse av forskrifter for produktsikkerhet for alle våre aktuelle markeder.

ExxonMobils tilnærming til produktsikkerhet er definert av produktsikkerhetspolicyen som kan finnes i ExxonMobils Standarder for forretningsatferd. Hver forretningsenhet i ExxonMobil har utviklet styringssystemer som håndterer nøkkelelementer i vår produktsikkerhetspolicy. Disse styringssystemene gjennomgås rutinemessig for å sikre at policyen overholdes. I tillegg er delene av styringssystemene i overensstemmelse med produktsikkerhetsretningslinjer utviklet av IPIECA, the Global Oil and Gas Industry Association for Environmental and Social Issues og the International Council of Chemical Associations.

En nøkkeldel av disse systemene er formidling av potensielle farer og risiko på grunn av bruk av produktene våre. Vårt strenge informasjonssystem for produktforvaltning bruker felles globale prosesser og datasystemer til å innhente og formidle informasjon om sikker håndtering, transport, bruk og avhending av produktene våre, samt nødkontaktinformasjon. Dette systemet setter ExxonMobil-bedrifter i stand til å etterkomme endringer i regionale og nasjonale farekommunikasjonsreguleringer ved å implementere the Globally Harmonized System of Classification and Labelling Chemicals utviklet av FN. I løpet av forrige år har over 27 000 datasikkerhetsblader for ExxonMobil-produkter og produksjonsstrømmer blitt skrevet og distribuert som del av implementeringen av denne veiledningen av flere nasjonale og regionale regeringsmyndigheter, inkludert:

 • Argentina
 • Brasil
 • Israel
 • Korea
 • Malaysia
 • Ny Caledonia
 • Singapore
 • Tyrkia
 • USA

I 2015 tildelte the Association of International Chemical Manufacturers (AICM) ExxonMobil China Chairman-prisen for Responsible Care for eksemplariske oppnåelser innen sikkerhet, helse og miljøytelse. Dette er andre gang vår virksomhet i Kina har blitt anerkjent av AICM for sin sikre styring og håndtering av kjemiske produkter.

De siste fem årene har bransjen vært vitne til en betydelig økning i bruk av jernbanetransport for råolje, hovedsakelig som følge av nye og ukonvensjonelle produksjonskilder. På det nordamerikanske markedet styrer ExxonMobil en av bransjens største jernbanetransport-flåter for å få råolje-, plastikk-, kjemikalie, smøremiddel- og drivstoffproduktene våre ut til kundene. Vi mener at sikker transport vha. jernbane er et delt ansvar som dekker vedlikehold av jernbaner, drift av tog, integriteten til togvogner og nødrespons. Vi har iverksatt omfattende planer for risikohåndtering, for å sikre at jernbanetransporteringen av alle produkter foregår på sikrest mulig måte. Disse planene omfatter togenes utforming og laste- og losseprosedyrer. I tillegg kommuniserer vi regelmessig med våre kolleger i industrien og nødetatene for å fremme sikker transport av oljeprodukter og utvikle forbedrede programmer for nødetater i Nord-Amerika.

Sikkerhet på arbeidsplassen.

Det å ivareta sikkerheten til våre ansatte, fysiske aktiva og immaterielle eiendeler er dypt forankret i vår daglige drift. Vi benytter konsekvente og verdensomspennende praksiser for sikkerhet på de mange ulike stedene der vi har virksomhet. Hvert nye anlegg gjennomgår en sikkerhetsanalyse som tar hensyn til mulige risikoer, innføring av mottiltak, forhold til lokalsamfunnet og overholdelse av gjeldende lover.

ExxonMobil vurderer jevnlig potensielle trusler mot vår drift. Vårt sikkerhetspersonale deltar regelmessig i sikkerhetsrelaterte øvelser, opplæring og industrifora for å forbedre våre etablerte risikostyringsmetodologier, trusselevalueringsevner og tekniske sikkerhetsapplikasjoner. I områder som er mer trusselutsatte, overvåker vi lokale forhold og opprettholder omfattende beredskapsplaner, slik som evakueringsplaner og responsplaner i tilfelle inntrengere. Gjennomgang og opplæring av sikkerhetsrelaterte responsplaner var et nøkkelområde for ExxonMobil i 2015. Ansatte som reiser til og bor i land med alvorlige eller høye trusselnivåer mottar spesiell opplæring utformet for å gi informasjon om potensielle trusler og passende respons i utfordrende sikkerhetstilstander. Sikkerhetsrelaterte planer ble også gjennomgått og oppdatert for bedre å sikre at responsen på ulykker var effektiv.

Ettersom trusselen knyttet til cybersikkerhet forsetter å utvikle seg, må vi beskytte bedriften vår mot en økende risiko for cyberangrep, som potensielt kan påvirke våre data, anlegg og operasjoner. I 2015 gjennomførte 100 % av våre ansatte og underleverandører nettbasert nettsikkerhetsopplæring om hvordan man kan identifisere og reagere på mulige nettrelaterte trusler, i tillegg til et pågående bevissthetsprogram for å forsterke sikker databruk. I gjennomsnitt blokkerer nettsikkerhetsfiltrene våre over 64 millioner e-poster, 139 millioner forsøk på nettilgang og 133 000 andre potensielt farlige hendelser hver måned.

Lukk