Hopp til hovedinnhold
Søk

Transparens

Vår innsats for å fremme innsyn i inntekt har bidratt til bekjempelse av korrupsjon, bedring av myndighetenes ansvar og promotering av større økonomisk stabilitet verden over.

I flere år har ExxonMobil støttet prosjekter med flere interessenter i land verden rundt med formål om å øke åpenhet om statsinntekter fra utvinningsindustrier. Vår innsats for å fremme åpenhet om inntekt har bidratt til bekjempelse av korrupsjon, bedring av myndighetenes ansvar og promotering av større økonomisk stabilitet verden over. Vi mener at de mest vellykkede transparensinitiativene er de som sikrer at hver relevante offentlige, private og sosiale gruppe fullt ut deltar og er representert. Vellykkede initiativer må respektere nasjonal suverenitet og lokale standarder og gjelde for alle selskaper i alle sektorer.

Vi overvåker og deltar kontinuerlig i politikk og forskriftsutvikling mht. initiativer for transparens. I 2012 publiserte den amerikanske Securities and Exchange Commission (SEC) nye regler for global rapportering av betalinger til myndighetene, slik det kreves i Dodd-Frank-loven. En amerikansk distriktsrett tilsidesatte de opprinnelige SEC-reglene i 2013, da de ble funnet å medføre mulig kommersiell og konkurransemessig skade for amerikanske selskaper. The American Petroleum Institute (API), som ExxonMobil er medlem av, sendte anbefalinger til SEC, der vi fremla et utkast til en mulig ny tilnærming til åpen rapportering, med fokus på innbetalinger til myndigheter etter ressurstype og produksjonsmåte, som gjør at selskaper ikke behøver å offentliggjøre kommersielt sensitiv informasjon. Anbefalingene gir også innbyggere informasjonen de trenger for å fastslå landets ressursinntekter.

I juli 2013 godkjente EU et revidert regnskapsdirektiv som krever rapportering av betalinger til myndighetene. Storbritannia implementerte sin rapporteringsregel i 2015, og flere EU-land forventes å gjøre det samme i år. Vi har fortsatt bekymringer rundt nye EU-regler som påtvinger en fragmentert tilnærming som ikke vil gi sivilsamfunnet noen måte å samle og analysere statsinntekter på, heller ikke gi selskapene beskyttelse mot å måtte dele kommersielt sensitiv informasjon. Uansett forbereder vi systemer og prosesser for datainnsamling, verifisering og rapportering for å overholde de nye kravene når direktivet tas opp i lokale lovverk i hver enkelt EU-medlemstat.

SEC publiserte en oppdatert skisse for informeringsregelen for betaling på den 11. desember 2015, som i stor grad benytter EU-modellen istedenfor tilnærmingen API anbefaler. Vi var imot SECs foreslåtte regel på samme grunnlag som vår motstand mot regelen foreslått i 2012 og oppfordret til anvendelse av en regel som genererer data som borgere i respektive land kan få tilgang til samtidig som det beskytter selskaper mot redusert konkurransedyktighet. SEC overså stort sett våre kommentarer og publiserte en notis om endelig regel på den 27. juni 2016 som fortsatt er basert på EU-modellen og mest sannsynlig kommer til å negativt påvirke den globale konkurransedyktigheten til børsnoterte selskaper. ExxonMobil jobber med andre API-medlemsselskaper for å avgjøre hvorvidt regelen skal utfordres igjen.

Et globalt program som oppfordrer til åpenhet og samarbeid mellom stater, selskaper, sivilsamfunnet og finansinstitusjoner er Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). Formålet med initiativet er å styrke konsernstyringen, ved å sikre bedre transparens og ansvarsfordeling i råstoffutvinningsbransjen. Bedrifter og myndigheter som deltar i EITI, rapporterer hver for seg betalinger og inntekter, slik at EITI kan avstemme eventuelle forskjeller mellom totalsummene og publisere godkjente totalsummer for myndighetenes inntekt.

Siden opprettingen av EITI for over ti år siden, har ExxonMobil spilt en aktiv rolle både i sekretariatet og på landsnivå. En representant fra ExxonMobil har sittet i EITI-styret, enten som hovedmedlem eller stedfortredende medlem, helt siden starten. I 2013 utga programmet en utvidet EITI-standard, som redegjør for hvordan land kan implementere EITI. Standarden krever innsats fra alle deltakere, som angitt i prinsipp 5: «Vi understreker viktigheten av åpenhet fra myndighetenes og selskapenes side i råstoffutvinningsbransjen, og behovet for å bedre offentlig finansstyring og ansvar.»

ExxonMobil støtter EITI-programmet, validerings- og implementeringsprosessene i 20 land, og vi samarbeider med myndighetene i mange land inkludert Australia, Ekvatorial-Guinea, Tyskland og Mexico, som alle vurderer å bli medlem av EITI. For tiden følger 50 land EITI-standarden, eller de er godkjent som kandidater og vil begynne å rapportere i henhold til EITI-standarden.

Lukk