Hopp til hovedinnhold
Søk

Vi fremmer innovasjon - utvikling av ny teknologi som reduserer klimagassutslipp.

Vi tror at karbonutslippene vil flate ut og begynne å gå ned rundt 2030, etter hvert som energieffektivitet brer om seg, og forskjellige karbonreduksjonspolicyer innarbeides rundt omkring i verden. 

ExxonMobils årlige Outlook for Energy-rapport forventer at globale energirelaterte utslipp vil være så lite som omtrent 10 prosent høyere i 2040 enn de var i 2014, til tross for at befolkningen vil ha økt med ca. 25 prosent og det globale bruttonasjonalproduktet vil være mer enn doblet.

Energibaserte klimagassutslipp varierer fra økonomi til økonomi og fra region til region.  Faktisk har utslippsnivåene allerede begynt å gå ned i OECD-landene. Totalt vil OECD ha redusert utslippene med over 20 prosent fra 2014 til 2040. Klimagassnivåene vil fortsette å vokse i de fleste land utenfor OECD, etter hvert som de fortsetter å utvikle seg økonomisk. Våre prognoser viser imidlertid at de vil følge etter mer velutviklede land, og at utslippene vil avta på mellomlang sikt.

Økonomier får mindre utslipp når de redusere energiintensiteten. Energiintensitet er et mål på hvor mye energi et bestemt land trenger for å oppnå en viss økonomisk produksjon, som måles i BTU per dollar. 

Innovasjon er en viktig faktor for å fastslå energiintensitet. Nytteverdien av hver energienhet øker etter hvert som teknologien blir bedre, ExxonMobil bruker omtrent USD 1 milliard på forskning og teknologisk utvikling hvert år, og opprettholder dermed rollen som en leder innen teknologisk innovasjon i energiindustrien.

Innovasjonsprosessen

ExxonMobil utfører jevnlig langsiktig vitenskapelig forskning, ofte innen områder som ligger utenfor bedriftens kortsiktige forretningsfokus. Denne forskningen har potensialet til å være endringsskapende. Ikke bare for ExxonMobil, men for økonomien og miljøet vårt.

Arbeidet starter normalt ved å bruke en utredningsprosess for å utforske ny teknologi. Disse studiene gir selskapet informasjon om teknologi, definerer potensialet til at vi kan bidra til vitenskapen og gir en vurdering av teknologiens fremtidige anvendelighet for selskapet vårt og andre bransjer. En utredning om solceller utviklet vårt syn på solenergi-basert kraftproduksjon, noe som gjenspeiles i Outlook-rapporten.

ExxonMobil bruker også interne anlegg til å gjennomføre livssyklusanalyser (LCA-er). LCA-er hjelper oss med å forstå om en teknologi kan gi miljømessige forbedringer på tvers av en rekke faktorer (f.eks. klimagasser, vann, fast avfall) sammenlignet med en eksisterende eller alternativ prosess. Vår innsats for å hjelpe med utviklingen av konsekvente sammenligninger av energialternativer, og for å bygge og utvide livssyklusanalyser gjennom samarbeid med ledende nasjonale 

En historie om teknologiske bidrag: solenergi

Hvis en ny teknologi er innenfor kompetanseområdet vårt og potensielt kan være fordelaktig for bedrifter, bruker ExxonMobil ressurser på å forstå denne teknologien.

Fotovoltaikkprinsippet ble for eksempel oppdaget i 1954 i Bell Laboratories som et biprodukt fra utviklingen av transistorer, og ble brukt mye i romfartsindustrien på begynnelsen av 60-tallet. Exxons forskere fant deretter en måte å redusere prisen for denne teknologien på. De første kommersielle landbaserte solcellene ble utviklet i laboratoriene til Exxons Solar Power Corporation i Linden, New Jersey i 1973. Individuelle solceller ble kombinert til paneler for å oppnå den nødvendige spennings- og strømnivåene. I dag lager ExxonMobil Escorene™ Ultra EVA kopolymerharpiks for solceller.  Harpiksen gir solcellene et beskyttende lag med lim mellom de elektroniske komponentene og glass. 

Potensielt banebrytende teknologi: karbonfangst

ExxonMobil er ledende innenfor de viktigste nestegenerasjons teknologier: karbonfangst og -lagring (CCS). CCS er prosessen der karbondioksidgass som ellers ville ha blitt sluppet ut i atmosfæren, skilles ut, komprimeres og sprøytes inn i geologiske formasjoner under jorden og lagres permanent. FNs klimapanel (IPCC) anslår at fossilstoffdrevne kraftverkanlegg står for så mye som seksti prosent av verdens karbonutslipp. Dermed vil bred distribusjon av kostnadseffektiv karbonfangst og -lagring potensielt ha en avgjørende innvirkning på verdens utslippsnivå av drivhusgasser.

For tiden er bruk av CCS til å redusere betydelige mengder av utslipp uoverkommelig kostbart. ExxonMobil benytter imidlertid teknologien til økt oljegjenvinning ved injeksjon av fanget og komprimert karbondioksid i utarmede oljebrønner for å gjøre dem mer produktive. Denne erfaringen, kombinert med pågående forskning og samarbeidspartnere for sekvestrering betyr at CCS godt kan bli et levedyktig og viktig alternativ for å redusere utslipp i nærmeste fremtid, delvis takket være ExxonMobils innsats i dag. 

ExxonMobil er gjennom sitt arbeid aktivt i mer enn en tredel av verdens karbonfangst- og sekvestreringskapasitet. I 2014 fanget vi over 5,9 millioner tonn karbondioksid for sekvestrering. Dette tilsvarer eliminering av de årlige utslippene av drivhusgasser fra mer enn 1 million personbiler. Men mulighetene med denne teknologien er imidlertid mange ganger større.

ExxonMobil og FuelCell Energy, Inc. har nylig kunngjort en avtale om å satse på ny teknologi innen karbonfangst for kraftverk, ved å bruke karbonatbrenselceller på en ny måte, noe som kan redusere kostnader og føre til en mer økonomisk prosess for bruk i stor skala på verdensbasis.

Etter to års omfattende laboratorietester har vi vist at den unike integreringen mellom to eksisterende teknologier – karbonatbrenselceller og naturgassdreven strømproduksjon – fanger karbondioksid mer effektivt enn den eksisterende, konvensjonelle fangstteknologien. Det mulige gjennombruddet kommer fra en økning i den elektriske effekten fra brenselcellene, som genererer strøm, sammenlignet med en tilnærmet tilsvarende reduksjon i elektrisitet fra konvensjonell teknologi.

Denne økningen har potensiale til å redusere kostnadene forbundet med karbonfangst for naturgassdrevet strømproduksjon betydelig, sammenlignet med de forventede kostnadene knyttet til vanlig separasjonsteknologi. Et av hovedkomponentene i denne forskningen vil være å påvise forventet innsparing på opptil en tredjedel, helt fra starten av.

Avtalens omfang vil til å begynne med fokusere i ett til to år på hvordan vi kan bli enda mer effektive mht. å skille og konsentrere karbondioksid fra utslippene fra naturgassdrevne vindturbiner. Forutsatt at vi når en rekke milepæler, vil den andre fasen bestå av en mer omfattende utprøving av teknologien i ytterligere ett til to år, gjennom prøveprosjekter i liten skala, før integrering på et pilotanlegg i større skala.  Du kan lese mer om dette i Energy Factor.

Potensiell banebrytende teknologi: avansert biodrivstoff

Mens myndigheter verden over prøver å bremse klimagassutslippene i transportsektoren, vil mandater og finansiering for avanserte biodrivstoff øke. Første generasjons biodrivstoff, de som ble utvunnet fra mais og sukkerrør, har gitt et verdifullt bidrag til dagens drivstoffenergiblandinger, men det kan stilles spørsmålstegn ved hvor store klimagassfordeler de medfører.

I 2011 utførte vi en LCA for å evaluere påvirkningen av produksjonen av algebasert biodrivstoff på klimagassutslipp, bruk av jord og vannforbruk. Studien, som ble utført i samarbeid med Massachusetts Institute of Technology and Synthetic Genomics Inc., viste at med videre forskning og utvikling kan algebasert drivstoff produseres med et ferskvannforbruk som tilsvarer forbruket ved oljeraffinering, med lavere klimagassutslipp.

Den første analysen vår tilsier at med en god del ytterligere forskning og utvikling er det mulig at nye teknologier for konvertering av alger og biomasse kan spille en rolle i drivstoffproduksjon for transport, med en samtidig reduksjon i klimagassutslipp og bruk av jord, sammenlignet med første generasjons biodrivstoff.

Innovasjon og politikk

ExxonMobil forplikter seg å investere i forskning og utvikling på neste generasjons teknologi over et stort utvalg av lovende nye grenser – både direkte og i samarbeid med ledende institusjoner som f.eks. MIT, Stanford og Princeton. For å kunne oppnå store endringer i energisektoren kreves det langtidsinvesteringer i forskning, for å utvikle kostnadseffektive løsninger som kan brukes kommersielt i stor skala. For å få fleksibiliteten som trengs for å investere stort i forskning og utvikling, er det nødvendig med forutsigbare kostnadsanalyser.

En ensartet karbonpris er avgjørende for å kunne oppnå dette økonomiske miljøet. Det er derfor ExxonMobil lenge har gått inn for en inntektsnøytral karbonskatt som den enkleste og mest effektive løsningen for klimapolitikken. Hvis myndighetene velger en slik politikk – istedenfor dagens mer tilfeldige lappeteppe av subsidier og mandater som forstyrrer markedene, skaper investeringsrisiko, øker energikostnadene og hemmer innovasjon – vil det bli mulig å sørge for pålitelig og rimelig energi, samtidig som vi øker farten mot en overgang til en økonomi med lavere karbonforbruk.

Samfunnet trenger sunne og markedsbaserte retningslinjer for å kunne høste at fulle potensialet til disse og alle andre kostnadseffektive teknologier. Gjennombruddet til skiferteknologien i Nord-Amerika er et godt eksempel på innovasjon som har oppstått som følge av konkurranseutsatte markeder. Industrien og myndigheter verden over må samarbeide for å sikre at det vi gjør i dag, gjør det mulig for disse teknologiene og morgendagens gjennombrudd å legge til rette for bedre liv for fremtidens generasjoner.

Lukk