Hopp til hovedinnhold
Søk

Fokus på klimaendring

Samfunnet står overfor en todelt energiutfordring:  Vi må utvide energitilførslene for å støtte økonomisk vekst og forbedre levestandarden, og vi må gjøre det på en miljøansvarlig måte.  

Noe av det mest kritiske når det gjelder å takle denne doble utfordringen, er å forstå og håndtere risikofaktorene som følger med klimaendringene.  Vi mener at farene ved klimaendringer krever handling.

En grundig analyse av våre globale behov og mål viser tydelig at verden trenger hydrokarboner for å kunne løfte millioner av mennesker ut av fattigdom.  Derfor er det så viktig å finne måter å redusere klimagassutslippene forbundet med energiforbruk på. 

Hos ExxonMobil går vi inn for en dialog om klimaendringer på alle samfunnsnivåer – med regjeringer, ikke-statlige organisasjoner, den akademiske verden og med publikum. 

Vi går også inn for å jobbe for å redusere faren med klimaendringer på en måte som er mest mulig effektiv for samfunnet, samtidig som vi anerkjenner at det er viktig å sikre rikelig og rimelig energi, dersom vi skal kunne støtte opp om økonomisk vekst. 

Vårt engasjement for en positiv innsats for kampen mot klimaendringer kan deles i fire komponenter: engasjement om politikk og planlegging mot klimaendringer; reduksjon av klimagassutslippene i virksomheten vår; utvikling av produkter som hjelper kunder og forbrukere med å redusere klimagassutslipp; og investering i neste generasjons rene teknologi.

Vår energiframtid 

For å virkelig kunne forstå hvor store utfordringer vi står overfor, er det viktig å anerkjenne energiens bidrag til samfunnet, samtidig som vi forstår hva som fundamentalt driver energibehovet.

Energi driver verdens økonomier og muliggjør fremskritt i hele verden. Den sørger for varme i hus og på arbeidsplasser, strøm til sykehus og klinikker, brensel til matlaging og transport, og lys til skoler og gater. Energi åpner også opp for handel og transport, gir bedre helsetjenester og sanering og muligheter for den enkelte. Ved å gi bedre tilgang til pålitelig og rimelig energi kan vi bedre livene til milliarder av mennesker verden over – inkludert de over én milliard som i dag ikke har tilgang til elektrisitet, en av bærebjelkene i våre moderne liv som mange i den industrialiserte verden tar for gitt.

Det er også viktig å anerkjenne at energibehovet forventes å fortsette å øke etter hvert som verdens befolkning øker og middelklassen blir stadig større. ExxonMobils Outlook for Energy forventer at verdensbefolkningen, som nå er 7,2 milliarder, vil nå 9 milliarder innen 2040. Mesteparten av økningen vil skje i utviklingsland, som også inkluderer landene der middelklassen vokser raskest. Vi forventer faktisk at så mye som tre milliarder mennesker vil løftes inn i middelklassen innen 2030, de fleste av disse i India og Kina. Dette er gode nyheter, fordi det betyr at mange vil få en bedre levestandard – bedre jobber, bedre helseomsorg og bedre utdanning.

Samtidig vil folk i utviklede økonomier fortsatt trenge energi for å drive avansert teknologi og økonomisk vekst. Alle disse faktorene vil bidra til en forventet 25 % økning i verdens energibehov fra 2014 til 2040.

Men verdens energifremtid handler ikke utelukkende om vekst. Den handler også om å bruke energien mer effektivt. Uten økt effektivitet ville verdens energiforbruk antakeligvis bli mer enn fordoblet.

Verden vil møte dette økende energibehovet med en rekke ulike energikilder og teknologier, inkludert vindkraft, solenergi og annen fornybar energi, samt kjernekraft og hydrokarboner som f.eks. olje og naturgass.

Vår Outlook for Energy, sammen med prognosene til Det internasjonale energibyrået, amerikanske Energy Information Administration og andre anerkjente organisasjoner forutser at karbonbaserte drivstoff vil fortsette å oppfylle mesteparten av verdens energibehov de nærmeste tiår. Vi forventer imidlertid også et stort skifte mot brennstoff med mindre karbon, som kombinert med økt effektivitet vil føre til at energirelaterte klimagassutslipp antakelig vil nå et toppunkt rundt 2030, og dermed begynne å synke.

Faktisk kan verdens energifremtid, forutsatt stabil og sunn politikk, være både lysere og renere.

Sunn klimapolitikk

Teknologiske fremskritt som endrer måter vi produserer og bruker energi på, vil være avgjørende når vi skal gi den globale økonomien energien den trenger, samtidig som vi skal redusere klimagassutslippene. Historien har også vist at åpne markeder med fri konkurranse skaper store incentiver for bransjen til å investere i og utvikle banebrytende teknologi. 

Til syvende og siste avhenger imidlertid muligheten til å være først ut med og iverksette avansert teknologi som kan takle den doble energiutfordringen av om myndighetene velger sunne og effektive bestemmelser som muliggjør langvarig investering, samarbeid og forskning. 

Vi mener effektiv politikk er politikk som: 

  • fremmer global deltakelse
  • lar markedsprisene styre hvilke løsninger som velges
  • sikrer ensartet og forutsigbar pris på klimagassutslipp på tvers av lokale økonomier
  • minimerer kompleksitet og administrative kostnader
  • maksimerer gjennomsiktighet, og
  • sørger for fleksibilitet for fremtidige justeringer som reaksjon på utviklingen i klimavitenskap og klimapolitikkens økonomiske påvirkning.

Når disse prinsippene styrer den offentlige politikken, minimeres de samlede kostnadene for samfunnet, og det er markedene, ikke myndighetene, som avgjør hvilke teknologier som er de mest vellykkede. Prinsippene gjør det også mulig å rette inn langtidspolitikk med ulike nasjonale prioriteter, og å tilpasse seg nye globale realiteter.

Målet med klimapolitikken bør være å redusere faren for alvorlig påvirkning på menneskeheten og økosystemer, med minimale samfunnskostnader, samtidig som samfunnets andre prioritetsområder anerkjennes, også viktigheten av rikelige mengder pålitelig og rimelig energi som muliggjør høyere levestandard. 

Lovgivere verden over vurderer for tiden en rekke lovmessige og regulerende alternativer for å oppnå dette. Blant de mange forslagene mener ExxonMobil at en inntektsnøytral karbonskatt vil være mer effektiv enn kvotehandelsystemer, regulering, mandater og standarder. En godt utviklet karbonskatt kan være forutsigbar, gjennomsiktig og forholdsvis lett å forstå og iverksette.

Slik engasjerer vi interessentene

Vi vet at risikohåndtering mht. klimaendringer vil kreve økt innovasjon og samarbeid. 

Derfor engasjerer ExxonMobil en rekke ulike interessenter – herunder lovgivere, investorer, forbrukere, ikke-statlige organisasjoner og publikum – i klimarelaterte aktiviteter. 

Konsernet har et lederteam for problemstillinger rundt globale klimaendringer og klimautslipp, med nasjonale og regionale underavdelinger. Dette teamet bruker våre policyprinsipper og -posisjoner på konsernnivå for å takle eksterne problemstillinger på lokalt, deltstatlig, nasjonalt og regionalt nivå, for å sikre samsvar verden over. ExxonMobil-ansatte har også viktige lederstillinger i mange handelsorganisasjoner som er engasjerte i spørsmålet om klimaendringer.

Våre forskere har vært engasjert i klimaforskning og tilknyttet politikkanalyse i over 30 år, noe som her resultert i over 50 forskergodkjente publikasjoner. Eksperter fra vår organisasjon har deltatt i FNs flerstatlige klimapanel (IPCC) siden starten. I den senere tid har våre forskere bidratt til IPCCs femte evalueringsrapport, i viktige roller som forfatter, redaktør og ved fagfellevurdering. Vår forskere deltar også i arbeidet til National Academy of Sciences, bl.a. i deres arbeid med å gjennomgå den tredje amerikanske nasjonale klimarapporten, og ved å gi råd til det amerikanske forskningsprogrammet for globale endringer.

I tillegg bidrar vi til en rekke akademiske og andre organisasjoner som forsker og fremmer dialog om klimaendringer. Hvert år gjennomgår vi vår støtte til skattefritatte organisasjoner og foretar de nødvendige justeringer. Vi utgir en liste med de 501(c)(3) organisasjonene vi støtter, og listen oppdateres årlig.

Rapportering til aksjonærer

ExxonMobil oppdaterer aksjonærene årlig om vårt syn på klimaendringer og hvordan selskapet planlegger kapitalutgifter og hvordan vi vurderer og planlegger for bestemmelser som begrenser klimagassutslipp, og arbeider for å redusere utslippene som en del av rapporten om selskapets samfunnsånd.  Selskapet svarer også iblant på spesifikke forespørsler fra aksjonærer.  

Last ned våre tilgjengelige rapporter:

Lukk