Hopp til hovedinnhold
Søk

Vi møter globale behov - håndtering av klimaendringenes forretningsrisiko

Energi er grunnlaget for moderne levestandard og veien til mulighet og utvikling for utviklingsland. 

Energi driver verdens teknologi og muliggjør fremskritt. Den sørger for bolig- og industrioppvarming, strøm til sykehus, som kjører avansert og livreddende utstyr, brensel til transport og matlaging, samt mye mer. I 2040 vil energisektoren trenge nok råmaterialer til å forsyne 9 milliarder mennesker og en verdensøkonomi som er over dobbelt så stor som i 2014. Utvidet økonomisk produksjon og omtrent 2 milliarder nye forbrukere innen 2040 betyr at det globale energibehovet sannsynligvis vil vokse med over 25 prosent i forhold til 2014. For å sette denne veksten i perspektiv tilsvarer den dagens totale energiforbruk i Nord- og Sør-Amerika.

Fordi energi er så viktig, er det i alle lands interesse å øke tilgangen til pålitelig og rimelig energi for innbyggerne. Derfor bør forbrukerne bekymre seg over politikk som påvirke energiproduksjonen negativt. Slike begrensninger kan også gjøre økonomisk utvikling tregere og gjøre det vanskeligere for land å utvikle seg.

Økende energibehov vil kreve mangfoldige investeringer

Teknologi er nøkkelen til en økning av energiforsyningen som svar på økte behov globalt. 

Slik innovasjon krever betydelige investeringer og vedvarende forskning og utvikling, og resultatet av dette er rimelig og rikelig energiproduksjon, med redusert miljøpåvirkning.

Det er også viktig å anerkjenne at energi er en del av økonomien som har et langtidsperspektiv og er kapitalintensiv. 

Som viktig deltaker i den globale energiindustrien må ExxonMobil forutse og tilpasse seg tendenser og endringer i industrien, slik at vi kan ta fornuftige forretningsbeslutninger og investere aksjonærenes penger på en fornuftig måte, i prosjekter som forblir attraktive i det lange løp. 

Hvert år utarbeider vi en langtidsanalyse av globale energitendenser.  Den kaller vi Outlook for Energy, og den ser på hvordan folk bruker energi og hvor mye de vil bruke i de kommende tiår, og hva bransjen må gjøre for å imøtekomme behovene til flere milliarder mennesker.

Vår siste Outlook for Energy dekker perioden 2014 til 2040.  Den gir en strategisk ramme for evaluering av mulige forretningsmuligheter. I likhet med alle andre pålitelige prognoser forutser vi at fossile brennstoff fortsatt til stå for mesteparten av samfunnets behov i fremtiden.  Vi ser også en fremtid som er merket av en overgang til brennstoff med mindre karbon.  Disse endringene vil føre til at utslippet av karbondioksid (CO2) vil nå et toppunkt, og vi forventer at ny teknologi vil åpne opp for nye energialternativer, for eksempel ukonvensjonell olje og gass i Nord-Amerika.

Risikovurdering

Selskapet har en solid prosess for evaluering av investeringsmuligheter og administrering av porteføljen av våre driftsaktiva. ExxonMobil krever at alle virksomhetens enheter bruker konsekvent konsernplanlegging som grunnlag for evaluering av kapitalutgifter og i utviklingen av forretningsplaner. 

Selskapet prøver også investeringsmuligheter mot et bredt sett økonomiske forutsetninger, inkludert lavprisscenarioer som kan være representative for et karbonbegrenset miljø, for å bekrefte at investeringen vil yte akseptabelt på tvers av en lang rekke økonomiske omstendigheter gjennom aktivaenes levetid. Selskapets portefølje består av geografisk og på andre måter diversifiserte aktiva, noe som bidrar til å redusere risiko og bedre lønnsomheten i en rekke økonomiske forhold. Kapitalplanene og aktivaporteføljen gjennomgås hvert år grundig med toppledelsen og styret i ExxonMobil. Selskapets energi- og miljøperspektiver, bl.a. de som er knyttet til klima, gjennomgås også årlig med styret, for å hjelpe styremedlemmene med å forstå de økonomiske og andre risikoene som er forbundet med konsernets investeringer. 

Prosjekter evalueres gjennom en rekke mulige økonomiske forhold og råvarepriser som med sannsynlighet kan forekomme, og vi forventer at de gir konkurransedyktig avkastning gjennom hele forretningssyklusen. Vi bruker forsiktige og betydelige sikkerhetsmarginer i forutsetningene når vi planlegger, for å sikre solid avkastning. 

Selskapet utfører også stresstester for sine kapitalinvesteringsmuligheter for olje og naturgass, noe som gir en ytterligere sikkerhetsmargin mot usikre faktorer, for eksempel de som er knyttet til teknologi, kostnader, geopolitikk, tilgjengeligheten av nødvendige materialer, tjenester og arbeidskraft, osv. Stresstestingen gir oss også mulighet til å vurdere fullt ut de ulike økonomiske scenariene som gjelder når vi planlegger en investeringsprosess. Outlook for Energy gjennomgås årlig, og oppdateres for å gjenspeile endringer i perspektiv og omstendigheter, bl.a. teknologiske fremskritt og politiske endringer.

Økonomisk risiko

Vi bruker en enkel karbonkostnad som mekanisme for å utvikle modeller som viser den mulige påvirkningen av et stort lappeteppe av fremtidige lover om klimagassutslipp. For eksempel går vi i de fleste OECD-land ut fra en implisert pris for CO2-utslipp som når omtrent USD 80 per tonn i 2040. Utviklingsland bærer et bredt spekter av politiske kostnadene, og de rikeste av disse når omtrent USD 35 per tonn.

Denne antatte prisen på klimagassutslipp er en uunnværlig del av ExxonMobils planlegging, og vi mener at politikken den gjenspeiler, vil øke hastigheten til effektivitetsgevinster og samfunnets bruk av teknologier med mindre karbon gjennom 2040. Slik politikk vil også trolig øke veksten til lavkarbonenergikilder som naturgass og fornybar energi, samtidig som kullforsyningen holdes nede. 

En viktig strategi for å velge gode investeringer med hensyn til et bredt spektrum av økonomiske antakelser er å opprettholde en bred portefølje med ulike investeringsmuligheter innen olje og gass. Dette mangfoldet innen ressurstyper, tilhørende utviklingsalternativer (olje, gass, flytende naturgass, onshore, offshore, dypvann, konvensjonell, ukonvensjonell, kondensert naturgass osv.) og det geografiske mangfold er uten sidestykke i bransjen. Selskapet mener at dagens investeringer i nye reserver ikke er utsatt for fare for strandede aktiva, gitt verdens økte energibehov.

Fysisk risiko

Selv om de fleste forskere er enige i at klimaendringene utgjør en fare for ekstremvær, havnivåendringer, ekstreme temperaturer og nedbørsendringer, gir dagens vitenskapelige forståelse bare begrenset veiledning om sannsynligheten, størrelsen og tidsrammen til slike hendelser. Det er enda vanskeligere å forutse sannsynligheten for hendelser på regionalt eller lokalt nivå, sammenlignet med verdensgjennomsnittet.

Likevel konstruerer ExxonMobil solide anlegg og operasjoner, nettopp med tanke på ekstremvær. Lokale klimaforhold, samt potensielle endringer i lokale forhold over investeringens livssyklus (f.eks. endringer i havnivå eller permafrost) vurderes og evalueres grundig. Gitt de romlige og tidsmessige usikkerhetsfaktorene rundt mange ekstreme værhendelser, spesielt med tanke på fremtidige klimaendringer, er anleggene vanligvis utviklet for å kunne motstå ettereffektene av ekstremvær, og ekstra sikkerhetsfaktorer er tatt med for å ta høyde for flere teknologiske usikkerhetsfaktorer.

Lukk