Hopp til hovedinnhold
Søk

Utslippsreduksjon - slik minsker vi klimagassutslippene i våre egen drift

Hos ExxonMobil forplikter vi oss å redusere utslipp fra vår egen drift. Det er et av de viktigste punktene i den felles innsatsen for å dempe risikoene ved klimaendring. 

I over hundre år har ExxonMobil vist at det er mulig å produsere og bruke energi på måter som er stadig sikrere, tryggere og mer miljøvennlige.

For å oppnå disse delte samfunnsmålene fortsetter vi å investere i muligheter som kan bidra til økonomisk vekst og låse opp integrerte løsninger for håndtering av klimaendringer. Vi har et solid sett prosesser, teknologier og beste praksiser som er utviklet for å bedre effektivitet og redusere utslipp i vår globale drift.  Dette er bare noen av dem.

Investering i naturgass

ExxonMobil har prosjektert at innen 2040 vil verdens energibehov stige med omtrent 65 %, etter hvert som levestandarden øker og økonomier vokser verden over. Videre ser vi på naturgass som en stor, pålitelig og ren energikilde som kan møte det økende behovet for strømgenerering, samtidig som vi reduserer klimagassutslippene. Disse to grunnleggende faktaene om energibehov og naturgass har bidratt til å forme ExxonMobils investeringer i senere tid – og bidratt til at selskapet har blitt USAs største naturgassprodusent. 

Naturgass avgir opptil 60 % mindre CO2 enn kull, når det brukes til elektrisitet. Derfor har de rike naturgassforekomstene som ble avdekket av skiferrevolusjonen i USA, bidratt til å redusere USAs karbondioksidutslipp til nivåer fra helt tilbake på 1990-tallet, etter hvert som kraftverk har gått over fra kull til naturgass for strømproduksjon. Bemerkelsesverdig nok har landet oppnådd disse miljøfremskrittene samtidig som økonomien har vokst med 60 %. De rike forekomstene av naturgass fra de amerikanske skiferfeltene setter USA i posisjon som nettoeksportør av naturgass, hvilket kan føre til mindre utslipp på verdensbasis. 

Ved å endre strømgenerering fra kull til naturgass, oppnår vi det raskeste og mest kostnadseffektive tiltaket samfunnet kan ta for å minske klimagassutslippene. Og ved å sørge for reservestrøm, noe intermitterende strømkilder ikke kan, bidrar naturgass også til å støtte alternative energikilder med lave karbonutslipp, som f.eks. vindkraft og solenergi. Ved å være en naturgassleder tilrettelegger vi for en lysere energifremtid. 

Bedre energieffektiviet 

ExxonMobil går inn for å produsere og levere energien og tilførselen verden trenger, men denne virksomheten er nødvendigvis energiintensiv.

Energiforbruket fra vår virksomhet genererer over åtti prosent av våre direkte klimagassutslipp og utgjør en av våre største driftskostnader. Derfor er energieffektivitet en gedigen mulighet for oss til å påvirke både miljøet og våre egne resultater. Ved å sørge for større energieffektivitet i egen drift kan vi senke kostnader, forbedre effektivitet og redusere utslipp.

Ett mål på resultatene av våre tiltak for å bruke energi på en smartere og mer ansvarlig måte, er at til tross for en økning i energien som kreves av vår avanserte teknologi og prosesser i deler av virksomheten vår, har vårt globale fokus på energieffektivitet gjort det mulig å holde energiforbruket relativt stabilt over de siste fem årene. En viktig årsak til dette er våre omfattende globale energistyringssystemer, som vi bruker i all vår produksjon oppstrøms og for våre kjemiske operasjoner, hjelper oss med å identifisere og reagere på viktige energisparingsmuligheter, og bruke disse globalt.

Mellom 2002 og 2012 oppnådde vi over 10 % bedre energieffektivitet i vår globale raffinering og kjemiske produksjon. Dette startet som et tiårsmål i 2002, som en del av et initiativ med American Petroleum Institute, som vi utvidet til å omfatte vår globale raffinerings- og kjemivirksomhet. Solomon-undersøkelsen fra 2012 bekreftet at ExxonMobil er verdens mest energieffektive internasjonale raffineringsselskap.

Utvidelse av kogenerering 

En annen måte vi bedrer energieffektiviteten vår på er gjennom utvidet bruk av kogenerering, også kjent som kombinert varme og strøm.

Kogenerering samler opp varmen som genereres ved strømproduksjonen, til bruk i produksjon, raffinering og kjemiske prosesser. Ved å bruke varmen som ellers ville gått tapt, kan disse anleggene oppnå 60 til 80 % energieffektivitet. Ved å bruke kogenerering på mange av anleggene kan ExxonMobil generere strøm mer effektivt enn mange lokale anlegg.

ExxonMobil har eierinteresser i over 100 kogenereringsenheter ved mer enn 30 anlegg, med over 5500 megawatt kapasitet, tilsvarende strømbehovet til omtrent 2,5 millioner amerikanske husstander. Vi har også en aktiv prosess med ytterligere kogenereringsprosjekter, som for tiden er under evaluering og utvikling.

Reduksjon i gassavbrenning og ventilering

ExxonMobil forbedrer seg hele tiden for å redusere utslippsintensiteten fra drift. Dette innebærer bl.a. tiltak for å redusere ventilerings- og gassavbrenningsvolumer. 

Under energiutvinningen er det ofte nødvendig å avbrenne eller ventilere overskytende gass som stiger til overflaten. Dette gjøres enten som et sikkerhetstiltak eller som avhendingsmåte når det ikke finnes økonomiske måter å fange den opp på og bruke den. Ventilering betyr utslipp uten avbrenning. Selv om slike utslipp bare utgjør noen få prosent av våre direkte klimagassutslipp, vet vi at det er viktig at også de reduseres. 

ExxonMobil er stiftelsesmedlem av Global Gas Flaring Reduction-initiativet. I tillegg har vi laget våre egne parametre, i et dokument kalt Upstream Flaring and Venting Reduction Environmental Standard for Projects.  Med begge disse forpliktelsene i minnet er målet vårt å unngå regelmessig avbrenning og ventilering av naturgass for nye prosjekter, og å redusere avbrenning i våre eksisterende operasjoner. 

I Nigeria, for eksempel, reduserte ExxonMobil mellom 2007 og 2013 avbrenningsraten med 74 %, takket være betydelige investeringer i forbedringsprosjekter som reduserte avbrenningen for oljeprosjekter, implementering av bedre vedlikeholdsprogrammer for utstyr og bruk av en toppledelsesstøttet protokoll for avbrenningsreduksjon. I 2014 økte avbrenning i Nigeria som følge av at nye operasjoner kom til, men vi forventer at det vil synke igjen, etter hvert som vi begynner å bruke nye driftspraksiser og -prosedyrer.

Vi bygger på fremskritt

De par siste årene har ExxonMobils klimagassutslipp forblitt relativt stabile, som følge av forbedret effektivitet som har motvirket økt produksjonsintensitet. I 2014 ble det totalt sluppet ut 120 CO2-tilsvarende millioner tonn klimagasser, en nedgang på 2,95 millioner tonn i forhold til 2013.

Selv om vi har gjort fremskritt og minsket utslippene, vil vi fortsette å tenke nytt og bruke ny teknologi for å kunne imøtekomme fremtidens energi- og miljøutfordringer. Vi vil også fortsette å utforske muligheter for å minske klimagassutslippene våre i alle ledd i energikjeden, på tvers av hele virksomheten vår.

Ett eksempel på dette er vår nye steam-cracker på raffineriet og petrokjemikomplekset vårt i Singapore.  Dette anlegget kan behandle et enestående spektrum av råmateriale, inkludert råolje.  Ved å konvertere råolje direkte til kjemikalier sparer vi energi og minsker utslipp, ved å eliminere raffineringsstegene som kreves for å produsere nafta.

Lukk