Hopp til hovedinnhold
Søk

Etterspørsel

Det forventes at den globale etterspørselen etter energi vil stige med ca. 25 prosent innen år 2040. Økningen ville ha vært dramatisk høyere – nærmere 100 prosent – om det ikke var for betydelige gevinster innen energieffektivisering på tvers av alle økonomier.

Mesteparten av etterspørselsveksten vil hovedsakelig komme fra land som står utenfor OECD, og da særlig de framvoksende økonomier i Asia og Stillehavsregionen.

Fortsatt urbanisering og en sterkt voksende middelklasse, spesielt i land som Kina og India, vil bidra til å drive denne trenden, grunnet behovet for bedre tilgang til moderne energi i private hjem, økende industriell etterspørsel, samt en betydelig økning i personlige og kommersielle transportbehov.

Økende elektrifisering av den globale økonomien vil lede an i veksten i energibehovet. 55 prosent av verdens energibehov over den kommende tjuefemårsperioden vil være knyttet til kraftgenerering for å kunne opprettholde en moderne livsform som i økende grad blir digitalisert og online. En konsekvens av denne trenden vil bli et stort hopp i etterspørselen etter forskjellige typer energi brukt til å produsere elektrisitet, særlig mindre karbonintensive kilder som naturgass, atomkraft, solenergi og vindkraft.

Transport

Fremskritt i transport har gjort vår verden mindre samtidig som det har gitt åpning for nye utsikter og muligheter. En konsekvens av at milliarder av mennesker melder seg inn i den globale middelklassen de neste 25 årene er at det vil føre til flere reiser, flere biler på veiene, og økt kommersiell aktivitet. Det globale transportrelaterte energibehovet anslås å øke med om lag 25 prosent. Samtidig vil total reiselengde per år for biler, sportkjøretøyer (SUV) og lette lastebiler øke med rundt 60 prosent og nå opp mot om lag 14 billioner i 2040. Med forventet økt mobilitet, vil gjennomsnittlig drivstofføkonomi for nybil (inkludert SUVer og lette lastebiler) forbedre seg også, og tallet vil stige fra om lag 30 miles per gallon i 2015 (mpg) til nær 50 mpg i 2040.

Kartlagte tall - prognoser

Bolig og kommersiell

Ettersom populasjoner vokser og velstand stiger i verden, trenger vi mer elektrisitet til private boliger, kontorer, skoler, kjøpesentre, kirker og lignende. Sammenlagt er framtidig energibehov for elektrisitet til private og kommersielle markeder anslått å øke med om lag 25 prosent innen 2040. Rundt 90 prosent av denne veksten i etterspørselen vil bli møtt med elektrisitetsproduksjon. Anført av de voksende økonomiene i ikke-OECD-land, vil en gjennomsnittlig husholdnings behov for elektrisitet stige om lag 30 prosent mellom 2015 og 2040 på verdensbasis.

Kartlagte tall - prognoser

Industriell

Nesten halvparten av verdens energiforbruk er dedikert til industriell virksomhet, inkludert halvparten av den globale etterspørselen etter elektrisitet. I disse statistikkene kan man lett se seg blind på energi som fokuserer på direkte konsum på individ- eller husholdningsnivå – for eksempel miles per gallon for en bil, eller størrelsen på ens strømregning. Hva dette usette energiforbruket avslører, er den kritiske posisjonen og viktigheten som produksjon, infrastruktur og jordbruk har i enhver moderne økonomi. Den betydningen vil fortsette ettersom industriell energietterspørsel vil øke med om lag 25 prosent innen 2040, ledet av vekst i kjemikaliesektoren.

Kartlagte tall - prognoser

Elektrisitet og kraftproduksjon

Økonomisk vekst og utvikling over hele verden vil i økende grad bli drevet av elektrisitet, konstaterer Det internasjonale energibyrået (IEA). Global etterspørsel etter elektrisitet vil øke med 60 prosent mellom 2015 og 2040, noe som vil utgjøre 55 prosent av veksten i verdens energibehov. Disse fakta gir utfordringer samtidig med muligheter, og det vil endre det globale energilandskapet. Ettersom elektrisitetsforbruket stiger både globalt og regionalt, vil dette genereres av en diversifisert mix av energikilder ledet av naturgass, men også kjernekraft og fornybar energi.

Kartlagte tall - prognoser


Lukk