Hopp til hovedinnhold
Søk

Vannstyring

Vann og energi henger sammen: Vann er avgjørende for å levere energi, og energi er nødvendig for å levere rent vann til mennesker.

Koblingen eller neksuset mellom energi og vann markerer viktigheten av disse ressursene for samfunnet og miljøet. Vi arbeider derfor for å forebygge negative virkninger på vannressursene fra våre uttak og utslipp, og forvalte vannet vi faktisk bruker, på en bra måte.

ExxonMobil utvikler og implementerer vannstyringsstrategier, først og fremst på lokalt nivå, som kvalitet og tilgjengelighet, samt potensielle avveiinger som f.eks. variert driftseffektivitet, økt energibruk eller konsekvensene av å produsere flere konsentrerte avfallsstrømmer. For mer informasjon om hvordan ExxonMobil styrer vann, se våre relevante temaer side.

Vannforbruk

I 2015 var netto ferskvannsforbruk for vår drift 300 millioner kubikkmeter, en nedgang på 5 prosent siden 2007, delvis grunnet utvikling og implementering av lokale vannstyringsstrategier. ExxonMobils totale ferskvannsforbruk inkluderer bruk av raffinerier og kjemiske anlegg, olje- og gassproduksjon og innenlands utvikling av oljesandressurser i USA.

Vi anerkjenner at noen av operasjonene våre kan bruke store mengder vann, og vi forstår viktigheten av å kommunisere med aksjonærene om deres bekymringer angående bruk og beskyttelse av lokale vannressurser. For eksempel varierer vannmengden som trengs for å hydraulisk bryte opp en typisk oljeskifer-brønn, fra ca. 11 til 15 millioner liter (3 til 4 millioner gallons). Det er imidlertid viktig å se denne mengden i riktig sammenheng. World Resources Institute fant for eksempel ut at en gjennomsnittlig golfbane i USA bruker ca. 11 millioner liter (4 millioner gallons) på under en måned om sommeren. Faktisk står hydraulisk bruddrift for mindre enn 5 prosent av vårt totale vannforbruk.

Som illustrert under, er mengden ferskvann som trengs for å produsere en identisk energienhet fra naturgass, mindre enn for flere andre energikilder, inkludert vannkraft og etanol. Ifølge en studie av National Energy Technology Laboratory ved det amerikanske energidepartementet bruker produksjon av gass fra oljeskifer omtrent 10 ganger mindre vann enn det som brukes til kullproduksjon, og 1000 ganger mindre vann enn det som brukes til produksjon av etanol eller biodiesel. Likevel fortsetter vi å lete etter muligheter til å redusere vårt vannforbruk.

ExxonMobil søker å kontinuerlig forbedre utvikling og implementering av vannstyringsstrategier. En del av denne innsatsen går ut på å forbedre vår forståelse ikke bare av mengde vannforbruk, men også av når og hvor dette forbruket foregår. I 2015 samarbeidet ExxonMobil med ETH Zurich, en av de ledende internasjonale universitetene for teknologi og naturvitenskap som medforfatter av en fagfellevurdert artikkel om forbedring av kapasiteten til å vurdere vannstressmålinger. Formålet med denne artikkelen var å forklare virkningene av ferskvannsforbruk i livssyklusvurderinger (LCA) for sammenlignbare energikilder. Artikkelen viser spesielt viktigheten av regionale variasjoner og sesongvariasjoner når vannstress anses som del av LCA.

Basert på analysen vår vha. av siste versjon av olje- og gassindustriens globale vannverktøy befinner omtrent 40 prosent av våre større driftssteder seg i områder som er identifisert med potensiale for vannstress eller -mangel. Der det passer, gjennomfører vi en detaljert lokal analyse av spesifikke vannforbruksrelaterte risikoer og utvikler stedsspesifikke styringsstrategier slik som bruk av vannsparingsteknologier, bruk av alternative ferskvannskilder, resirkulering av kommunalt og industrielt avfallsvann og innsamling av regnvann.

For eksempel kan konvensjonelle metoder for støvmotvirkning forbruke store mengde ferskvann for å opprettholde sikre arbeidsforhold. Ved å bruke biologisk nedbrytbare støvkontrollprodukter på veiene til våre oljesandoperasjoner i Kearl, Canada, var vi i stand til å betydelig redusere vannmengde påkrevd for å kontrollere veistøv. I 2015 alene er det estimert at oljesandoperasjonene i Kearl sparte ca. 136 millioner liter (36 millioner gallons) vann.

Avfallsvannstyring

ExxonMobil kontrollerer prosessavfallsvann og vann produsert fra vår drift på en ansvarlig måte, og ser proaktivt etter muligheter til å takle potensielle problemer med vannkvalitet. For oppstrømsprosjekter angir vår Water Management Standard forventet miljøytelse og motvirkingsmetoder. Denne standarden etablerer planleggings- og designbasisen for reduksjon av påvirkning på overflatevann, grunnvann, elvevann og sjøvann så vel som tilknyttede habitater og brukere, fra et bruks- eller forbruksperspektiv og med hensyn til kvaliteten på avfallsvann.

Produsert vann, et biprodukt av oppstrøms olje- og gassoperasjoner kontrolleres vanligvis på land ved at det injiseres inn i dype undergrunnsreservoarer. For offshore produksjonsanlegg injiseres produsert vann vha. reinjisering i et tilknyttet reservoar, eller så behandles det og tømmes i det marine miljøet i henhold til gjeldende regler. Fra 2014 til 2015 gjennomførte ExxonMobil en rekke prøve- og modellereingsinitiativer i Australia for å evaluere hvordan tømming av produsert vann kan interagere med det lokal marine miljøet. Resultatene viste at mengden konsentrasjonen av utslippsinnhold varierer fra dag til dag og måten utslippene blandes i sjøen med havstrømmer. Disse faktorene er kritiske for å forstå de generelle miljøkonsekvensene av utslippene.

Seismisk aktivitet

Temaet indusert seismisk aktivitet har fått mer oppmerksomhet de siste årene. I noen tilfeller, grunnet unike geologiske tilstander, kan olje- og gassoperasjoner utløse seismisk aktivitet. Slik operasjoner kan inkludere tømming av reservoar, injisering av avfallsvann og i sjeldne tilfeller hydraulisk frakturering. Vi erkjenner at problemet med at olje- og gassoperasjoner induserer seismisk aktivitet, er av offentlig betydning. Uansett årsak – naturlig eller menneskeskapt – har lokalsamfunn bekymringer om seismisk aktivitet i sine områder.

Vi støtter risikostyring og motvirkingstilnærminger som ser på ulike motvirkingsmetoder for den relative risikoen i en gitt sammenheng, inkludert vurdering av faktorer slik som væskevolum, formasjonskarakter, tektonisk sammenheng, operasjonserfaring og lokale konstruksjonsstandarder. For eksempel følger vi ved XTO Energy en disiplinert velposisjonert protokoll som bruker tilgjengelige data, nasjonal, statlig eller intern seismisk informasjon, til å gjennomføre en risikovurdering før en deponeringsbrønn settes. Noen regjeringsinstitusjoner hindrer risikoen for seismisk aktivitet under utvikling vha. operasjonelle «trafikklys»-systemer.

Vi mener det er viktig å få en bedre forståelse av alle typer seismisk aktivitet, og alle kilder til denne. Ved å støtte forskning ved universiteter, samarbeide med regjeringsinstitusjoner og gjennomføre vår egen forskning bidrar vi til å utvikle en bedre forståelse av seismisk aktivitet. Vi mener at en vitenskapelig basert risikostyringstilnærming er et essensielt grunnlag for vurdering av ulykker og unngåelse av alvorlige konsekvenser av seismisk aktivitet. I tillegg har ExxonMobil styrket våre risikostyringssystemer relatert til denne utfordringen og vår praksis med proaktiv deling av våre resultater med lokalsamfunn, akademia og myndigheter.

I 2015 leverte ExxonMobil teknisk ledelse til States First – et flerstats-initiativ som tar sikte på å legge til rette for innovative reguleringsløsninger for olje- og gassproduserende stater – for en primer om potensiell injeksjons-indusert seismisk aktivitet tilknyttet olje- og gassutvikling, produsert av deres arbeidsgruppe på indusert seismisk aktivitet. Mer spesifikt gir denne primeren veiledning for evaluering av risikoer tilknytter indusert seismisk aktivitet fra brønner for tømming av avfallsvann, samtidig som den hjelper myndighetene med å utvikle strategier for kontroll og motvirkning av risiko. Forskningsresultater for primeren indikerer at risikostyring, risikomotvirking og responsstrategier er mest effektive når spesifikke lokale geologiske forhold og driftssituasjoner tas med i beregningen. Derfor anbefaler primeren ikke spesifikke policyer, men vektlegger at en one-size-fits-all reguleringsmåte ikke ville være fleksibel nok til å ta hensyn til områdespesifikke risikoer og bekymringer.

  • Mike Paque

    Administrerende direktør, Groundwater Protection Council
    «Statsinstitusjoner er først på olje og gass og jobber hardt for å takle sikkerhets- og miljøproblemer i forbindelse med moderne energiutvikling. Å vite hvordan man best skal motvirke og kontrollere risikoene ved induserte seismiske hendelser krever tverrfaglig vitenskapelig forståelse som ofte strekker seg utover domene-ekspertisen til én individuell statsinstitusjon eller lovgivende myndighet. ExxonMobils tekniske ledelse kombinerer bidragene fra akademia, miljøinteressenter og myndigheter og gir et verdifullt bidrag til å hjelpe States First med å utvikle en guide for myndighetene som er basert på den beste tilgjengelige vitenskapen.»

Lukk