Hopp til hovedinnhold
Søk

Miljøtiltak: raffinering og markedsføring

Raffinerivirksomheten hadde to oljeutslipp til grunn over 160 liter i 2015. For utslipp til vann var det overskridelser med hensyn til konsentrasjon av olje og ammoniakk samt mengde olje. Alle avvik er fulgt opp overfor myndighetene. Øvrige utslipp til luft og vann var innenfor grenseverdiene i tråd med utslippstillatelsen. Aktuelle utslippstall og miljøfokusområder for raffineriet er nærmere beskrevet i den årlige statusrapporten "Miljø og samfunnsansvar".

Internasjonale sammenligninger viser at ExxonMobils raffineri ved Slagentangen er ett av de mest energieffektive raffineriene i verden. Siden tidlig på 1990-tallet har raffineriet implementert interne tiltak for å spare energi, og energiforbruket er i dag 25 prosent mer effektivt enn det var i 1990. Årsaken til at CO2-utslippene har økt i den samme perioden, skyldes hovedsakelig nye miljøkrav for produkter f.eks. økt avsvovling. I tillegg har raffineriet økt sin behandlingskapasitet for råolje. Raffineriet ved Slagentangen har lave utslipp av CO2 sammenlignet med andre raffinerier i Europa.

Miljøkontroll

SFT-kontroll

SFT utfører regelmessige inspeksjoner av raffineriet. I de siste årene har kontroller blitt utført i henhold til en ny utslippstillatelse og rapportering av CO2-utslipp. Ingen avvik har blitt rapportert i forbindelse med dette, men det har vært noen merknader og observasjoner som raffineriet har fulgt opp.

Energi og klimagasser

Internasjonale sammenligninger viser at ExxonMobils raffineri ved Slagentangen er ett av raffineriene med det mest effektive energiforbruket i verden. Siden tidig på nitti-tallet har raffineriet implementert interne tiltak for å spare energi, og energiforbruket omtrent 25 % mer effektivt i dag sammenlignet med 1990. Det faktum at CO2-utslippene fortsatt har økt i denne perioden skyldes i hovedsak nye miljøkrav til produkter, dvs. økt avsvovling.

Lukk