Hopp til hovedinnhold
Søk

Miljømessige borealternativer

Det er ExxonMobil Corporations policy å utføre forretningene sine på en slik måte at den er kompatibel med de balansert miljømessige og økonomiske behovene til samfunnene de arbeider i.

ExxonMobils miljøpolicy

Corporation ønsker en kontinuerlig forbedring av miljøhensynet i hele driften sin.

Selskapets policy er å:

  • overholde alle gjeldende miljømessige lover og forskrifter, og bruke ansvarlige standarder der lover og forskrifter ikke eksisterer.
  • oppmuntre til omsorg og respekt for miljøet, fremheve alle ansattes ansvar for miljøbevisst drift og fremme hensiktsmessige driftspraksiser og opplæring.
  • arbeide sammen med myndighetene og industrigrupper for å fremme punktlig utvikling av effektive miljømessige lover og forskrifter basert på fornuftig vitenskap, tatt i betraktning risikoer, kostnader og fordeler, inkludert virkninger på energi- og produkttilførsel.
  • administrere driften med mål om å forebygge hendelser og kontrollere utslipp og avfall slik at de ender under skadelige nivåer, utvikle, drive og vedlikehold anlegg i henhold til dette, respondere raskt og effektivt på hendelser som skriver seg fra drift, i samarbeid med industriorganisasjoner og autoriserte myndighetsbyrå.
  • utføre og støtte forskning for å forbedre forståelsen av hvilken virkning deres virksomhet har på miljøet, forbedre metoder for miljømessig beskyttelse, og fremme deres kapasitet til å utføre arbeid og lage produkter som er kompatible med miljøet.
  • kommunisere med det offentlige om miljøanliggender og dele sin erfaring med andre for å tilrettelegge forbedringer i industriytelse.
  • gjennomføre hensiktsmessige gjennomganger og evalueringer av driften sin for å måle fremdrift, og fremme overholdelse med denne policyen.

Bransjelederskap

Høyavviksboring

Høyavviksboring (ERD) har redusert behovet for offshoreplattformer i enkelte deler av verden. På Sakhalin-prosjektet har nye ERD-teknologier muliggjort feltutvikling fra land ved å bore opp til 12 km eller 40 000 fot horisontalt under Okhotskhavet. Høyavviksboringsteknologi reduserer undervannsstøyen og begrenser tilstedeværelsen offshore.

Global bruk av sentrifugale borekakstørkere

ExxonMobil bruker miljøkompatible basevæsker for ikke-vannholdig borevæskekaks som slippes ut i sjøen. For å redusere mengden væske som slippes ut ved borekaks, kan flere teknologier tas i bruk. Standardteknologien som brukes på våre offshoreplattformer som slipper ut ikke-vannholdig borekaks i sjøen, er sentrifugal borekakstørker. I Malaysia reduserte ExxonMobil væsken i borekaksutslipp 10 år før forskriftene kom på plass, noe som viser deres globale lederskap på dette området.

Vannkonservering og resirkulering

Som en del av vår prosjektplanlegging bedømmer vi virkningen av våre aktiviteter på ferskvannstilgjengeligheten og etterspørselen. Vi bruker en rekke tilnærminger for å redusere vannbruken og bevare vannkvaliteten via resirkulering og gjenbruk av vann på stedet, ved bruk av produsert vann og prosesser for å senke vannbehovet, og behandle avfallsvannstrømmer på riktig måte før de kasseres.

Indonesia

I Indonesia resirkuleres 100 % av det gjenvunnede borevannet. Årlig gjenbrukes over 125 000 fat med resirkulert vann for borevæske. Regnvann samles også opp i en separat beholder for gjenbruk. I løpet av regntiden dekkes groper for å avlede regnvann, noe som gjør at vi kan danne mindre groper.

Vest-Canada

I Vest-Canada brukes hydraulisk frakturering for å gjenopprette reserver fra skifergassbrønner. For å redusere mengden overflatevann som er nødvendig i løpet av disse store stimuleringsoperasjonene, har et vannresirkuleringsprogram blitt utviklet for å oppfange tilbakestrømningen og gjenbruke den for fremtidig hydraulisk frakturering. I løpet av det første driftsåret vil ca. 82 000 fat med vann bli resirkulert.

Nigeria/Tyskland

I Nigeria og Tyskland høstes regn for å lage borevæske. I løpet av regntunge dager kan man samle opp til 500 fat, og i de fleste tilfeller samler man mer vann enn det som er nødvendig på riggområdet.

Tsjad

For å redusere ferskvannsbruken i løpet av den tørre årstiden resirkuleres 33 % av borevæsken og 85 % av sluttlaken via brønn-til-brønn-overføringer i Tsjad. I løpet av en nimånedersperiode resirkulerte boreteamet vårt over 50 000 fat med væske.

Teknologiløsninger – Hurtigboring

ExxonMobils borehastighet har forbedret seg mer enn 80 % siden hurtigboringsprosessen ble introdusert. Dette resulterer i en årlig energibesparelse som tilsvarer å fjerne 1200 biler fra veien. Tilleggsreduksjonen i forbrukt drivstoff betyr en proporsjonal nedgang i luftutslipp.

Redusert avfallsmateriale

Forbedret borehullstabilitet og vibrasjonsstyring har ført til jevnere måleskalerte hull i ExxonMobils borebrønner. Derfor har det årlige volumet med generert borekaks blitt redusert med 10 % – ca. 3000 lastebiler med borekaks.

Kassering av borekaks

På offshorerigger slippes borekaks, etter behandling, ut i vannet der det spredes. Studier har bekreftet at det ikke er noen langsiktige virkninger på miljøet fra utslipp av behandlet borekaks offshore. Offshoreutslipp unngår behovet for transport av borekaks til land, og eliminerer dermed luftutslipp og tilknyttede personellsikkerhetsrisikoer, samt landfarmer. I tilfeller der forskrifter ikke tillater utslipp i sjøen, fraktes borekaks til land og kasseres på land ved bruk av godkjente prosesser.

Basert på geologi og infrastruktur kan borekaks injiseres i underoverflateformasjoner der det isoleres permanent. Dette er best egnet for flere brønnprogrammer. Borekaksinjeksjonsteknologi har blitt brukt trygt og pålitelig for å injisere borekaks offshore i Øst-Canada, den norske Nordsjøen, offshore California og Sakhalinøya, Russland. Et nylig pilotprosjekt ved Piceance i Colorado demonstrerte den tekniske levedyktigheten til dette alternativet for kassering av borekaks på land.

Bruk på land

Redusering av "fotavtrykket" inkluderer reduksjon av mengden land som trenges for boring og fullføring av operasjoner.

Med vår ekspertise innen høyavviksboring, kan vi nå bore flere brønner fra én enkelt plattform, som også har blitt gjort mindre på grunn av fremskritt innen teknisk design. Horisontale boringsteknikker bidrar også til å øke brønnproduktiviteten, og krever færre brønner.

Vest-Canada

I Cold Lake har det generelle fotavtrykket blitt redusert med 50 % på grunn av vår evne til å bore ytterligere brønner fra et eksisterende sted. Horisontal brønnteknologi blir brukt for å erstatte flere vertikale brønner. Fordelene ved plattformdesign og brønnmønster bidrar også til å både maksimere ressursgjenvinning og redusere virkningen av vår tilstedeværelse.

Plattform-/brønnkonstruksjon

For landområder bygges plattformer på en måte som minsker den potensielle påvirkningen på miljøet. Foringer, jordsementering og andre overflatebarrierer brukes for å beskytte grunnjord og grunnvann.

Luftutslipp

Nigeria/Qatar

I Nigeria reduseres luftutslipp ved å teste gassbrønner direkte til salgslinjer i stedet for å sende dem opp i atmosfæren. Dette senker utslippene og varmeavgivelsen betydelig, og reduserer risikoen for lekkasjer. I Qatar har man arbeidet for å minimere gassavbrenning mens man opprettholder parametrene som er nødvendig for trygge samarbeidsoperasjoner.

Tyskland/USA/Vest-Canada

I tilfeller der en rigg er på plass i en lengre tidsperiode, kan elektrisitet fra den lokale strømleverandøren brukes til å drive riggen, og redusere dieselgeneratorbruken. Dette har blitt gjort i USA, Vest-Canada og Tyskland.

Avfallsresirkulering

Vår første avfallshåndteringsprioritet er å minimere dets generering, og deretter gjenbruke eller resirkulere avfall der det er mulig. Vi fortsetter å lete etter muligheter til å redusere miljøpåvirkningen fra driften vår ved å redusere avfallsgenereringen.

Avfall fra alle boreområder sorteres i store kategorier som f.eks. kjemisk, organisk, uorganisk og metall, for kassering eller resirkulering på riktig måte.

Environmental and Energy Savings Initiative (EESI) er en del av ExxonMobils pågående arbeid for å øke energieffektiviteten og redusere det generelle miljømessige avtrykket. EESI-programmet fremmer adferd som reduserer avfall og forbedrer energieffektiviteten. Siden implementeringen på Greenspoint-anlegget i USA har lageroppbyggingen av Styrofoam-kopper blitt redusert betydelig etter hvert som ansatte bruker engangskopper, og papir-, plast-, glass- og aluminiumsresirkulering har vist seg å gi betydelig avfallsreduksjon.

Nylig designede arbeidshansker gir bedre håndbeskyttelse og kan vaskes og gjenbrukes. Dette har vært svært nyttig for å redusere mengden generert avfall. Etter innføring av disse nye teknologiske hanskene i Malaysia, har kasseringen av konvensjonelle hansker falt med mer enn 85 %.

Miljøvennlige hydraulikkvæsker brukes i overflaten og undervanns-BOP-kontrollsystemer, toppdrev og boregjenger av jern.

Tekniske løsninger

Forbedring av påliteligheten til glideskjøt-pakkingssystemer på dypvannsbrønner

Glideskjøt-pakkingssystemer ble opprinnelig designet for bruk med vannbasert borevæske, og vanligvis var en mindre mengde væskeutsiving nødvendig for å smøre pakkeren. Når ikke-vannholdige borevæsker først ble brukt, ble pakkere drevet ved høyere trykk, for å eliminere utsiving, men dette økte potensialet for pakningssvikt. ExxonMobil opprettholder nå standarder som krever overflødige pakkersystemer og kontroller for å sikre generell systempålitelighet.

Ikke-vannholdig væskepakking (NAFPac)-teknikk

ExxonMobil tok patent på NAFPac-singelpakking-fullføringsteknikken som øker brønnproduktiviteten og reduserer antall brønner som er nødvendige for å utvikle hvert reservoar. Denne metoden installerer singelpakkeskjermene i ikke-vannholdig borevæske, og eliminerer problemene med formasjonstabilitet og væskekompatibilitet. Færre brønner fører til mindre miljøpåvirkning.

Teknikk – optimering av brønnantall

ExxonMobils Malaysia-team med ingeniører optimerte en prosess som reduserte brønnantallet med mer enn 20 % mens de opprettholdt produksjonsvolumene. Fordelene for miljøet inkluderer en reduksjon i bruken av dieseldrivstoff og vann, lavere luftutslipp og 2657 metriske tonn mindre borekaks som slippes ut i vannet.

Lukk