Hopp til hovedinnhold
Søk

Rehabilitering og dekommisjonering

Effektiv driftsnedstenging av onshore- og offshore-aktiva er avgjørende for å redusere vår generelle miljøpåvirkning. Når operasjoner når slutten av sitt bruksliv, arbeider vi for å sikre trygg og ansvarlig driftsnedstenging av våre aktiva.

For å gjøre dette utvikler vi dekommisjoneringsplaner som bruker beviste og kostnadseffektive metoder og tar risikoer, kostnader og fordeler med i beregningen.

Siden den ble opprettet i 2008, har ExxonMobil Environmental Services (EMES) – vår globale funksjonsorganisasjon som gir veiledning og støtte ved gjenopprettings- og overskuddsområdeforvaltning – administrert mer enn USD 5,7 milliarder ved gjenopprettingsarbeid, og returnert mer enn 1800 eiendommer til fordelaktig sluttbruk. Bare i 2015 overvåket EMES 5 700 aktive områder i over 30 land.

I 2015 samarbeidet vi med Land Trust Alliance, en nasjonal landkonserveringsorganisasjon, for å opprette Etablering av konserveringsservitutter på bedriftseiendommer: En guide for bedrifter og land trusts. Dette dokumentet skal fungere som et referanseverktøy for mange bedrifter, inkludert de i olje- og gassindustrien, når de administrerer eiendommer med en konserveringsverdi som påkrever permanent beskyttelse.

Når det er mulig, ser vi etter muligheter for å gjenbruke tidligere ExxonMobil-anlegg og overksuddsegenskaper for nyttig bruk. For eksempel ligger det et innenlands hekkested for vannfugler i Harris County, Texas, som fungerer som et beskyttet hekkested for hegrer, skjestorker og andre typer vannfugler. For å bidra til å beskytte hekkestedet donerte vi over 0,02 km2 (fem acres) ekstra land som ligger ved hekkestedet til forvaltning av Armand Bayou Nature Center. Det tidligere borrestedet fungerer nå som en beskyttelsesbuffer som sikrer at hekkestedet og dets innbyggere er trygge mot fremtidig utvikling.

Rehabilitering

Vi leter kontinuerlig etter måter vi kan forbedre reklamasjonsprosessen vår på ved å integrere utbedringsplanene våre i livssyklusplanleggingen for et aktivum. Før Imperial Oil, en samarbeidspartner av ExxonMobil i Canada, startet konstruksjonen av Kearl-utviklingen, ble det gjennomført en utredning av tilstaden før inngrep. Denne utredningen hjalp med å dokumentere referansetilstandene for stedets jord og vegetasjon som brukes til å planlegge og gjennomføre reklamasjonsarbeide ved slutten på anleggets levetid. Først og fremst ble toppjord samlet under konstruksjonsfasen slik at det kan brukes under reklamasjon.

Vårt fokus på rehabilitering leder oss mot mer innovative måter for å sikre at landet vi bruker, er tilgjengelig for miljømessig og sosial nytte i fremtiden. For eksempel, ettersom områder ved Kearl oljesandgruve i Canada ikke lenger trengs, prioriterer vi dem for progressiv reklamasjon. Progressiv reklamasjon motvirker ikke bare erosjon på kort sikt, men gjør også at området kan returneres til det lokale boreale skog-økosystemet hurtig. Reklamasjonsplanleggere ved Kearl samarbeider nært med det lokale First Nations for å oppnå et vedlikeholdsfritt, fornybart landskap på lang sikt. Planleggingen tar med i beregningen tradisjonell kunnskap om områdets dyreliv, habitat og biodiversitet. Ved starten av 2015 var kumulativ permanent reklamasjon på Kearl-området omtrent 0,98 km2 (242 acres) som inkluderer terrestriske økosystemer, våtlandsøkosystemer og vannøkosystemer.

ExxonMobil forplikter til ansvarlig, bærekraftig og konsekvent forvaltning av rehabiliterte tidligere driftssteder. Vi støtter vitenskapsbaserte, kostnadseffektive tilnærminger til utbedring som bruker konsekvente kriterier og søker mot overensstemmelse mellom interessene til en rekke interessenter. I 2013 brukte ExxonMobil Environmental Services Company en organisk capping-tilnærming til å behandle myrlandskap og en bukt påvirket av Pegasus-rørlinjeulykken. Denne teknikken fremmer den mest effektive opprensingen med minste mulige miljøforstyrrelser. Noe av den påvirkede jorden og sedimentet i bukten ble utpekt for fjerning, og reaktive capping ble brukt et åpent vann-område vha. en blanding av sand og leire. Denne multi-dimensjonelle risikobaserte tilnærmingen takler gjenværende sheening-tilstander observert på isolerte området i den vestlige delen av bukten.

På nært hold: Offshore-dekommisjonering i Mexico-gulfen

Den dype Mexico-gulfen er en av de største kildene til oljeproduksjon i USA og kommer sannsynligvis til å spille en nøkkelrolle i å møte den økende globale etterspørselen etter energi. Imidlertid utgjør driften i Mexico-gulfen en unik blanding av teknologiske, miljømessige og sosiale utfordringer gjennom hele levetiden til et aktivum. ExxonMobil har sikkert utført utforsknings- og produksjonsdrift i Mexico-gulfen i over 60 år. Framskritt innen teknologi har gjort ExxonMobil i stand til å produsere offshore olje- og gassforekomster i vanndybder som var umulige for en generasjon siden.

Mens ExxonMobil bruker en systematisk prosess for dekommisjonering av offshoreaktiva, avhenger vår stedsspesifikke tilnærming av typen struktur og stedets unike egenskaper.

I alle tilfeller evaluerer vi potensielle strategier basert på flere faktorer, inkludert sikkerhet, miljømessige og sosiale hensyn. Visse dekommisjoneringsstrategier har potensialet til å gi fortsatte fordeler for miljøet. Derfor bruker vi komparative vurderinger i tillegg til økologiske data for å finne beste strategi.

Et eksempel på tilnærmingen vår til offshore-dekommisjonering ble vist ved et dypvanns plattformsanlegg offshore i Louisiana. For hjelp med å forstå det unike økologiske miljøet støttet av denne offshoreplattformen brukte ExxonMobils Upstream Research Company (URC) fjernstyrte kjøretøyer (ROV) til å fullføre en økologisk fokusert dyphavsundersøkelse. URC inngikk partnerskap med en fiskeriekspert på Mexico-gulfen fra Louisiana State University, dr. Mark Benfield, som bidro i utviklingen av nye oppdagelsesmetoder og i å gå gjennom ROV-dataene.

Overvåkningsdataene bekreftet at plattformen har et sunt og variert biologisk miljø, inkluderte bestander av Lophelia pertusa, en dypvannskorall-art. Lophelia pertusa er en viktig art fordi den tilbyr et habitat for andre virvelløse dyr og fisk på en måte som ligner på grunne vannkorallrev. Mange andre virvelløse dypvannsdyr ble også identifisert, inkludert squat-hummere, sjøstjerner, anemoner og krabber. En rekke arter dypvannsfisk ble også identifisert på eller svært nær konstruksjonen.

  • Dr. Mark Benfield
    Professor, Louisiana State University

    «På dette offshore-plattformstedet er det en stor oase sunne kaldtvannskorallrev i en region av den nordre Mexico-gulfen som ellers kjennetegnes av lav variasjon og myk havbunn. Den vitenskapelige analysen som er fullført til dags dato, støtter rev-muligheten som er tilstede. Det generelle området som er tilgjengelig for kaldtvannskoraller og deres tilknyttede populasjoner av fisk og virvelløse dyr, har etablert et viktig habitat for store havabbor og andre dypvannsfisker som er viktige for reproduksjon, og en mulighet til å studere utvidelsen av et kaldtvannskorallrev. Vedlikehold av dette habitatet vil også bidra til å eliminere en populasjon av invaderende orange cup-korall og den tilknyttede dragefisken.»

Dekommisjonering

Gjennom hele livssyklusen til oppstrøms-aktiva – fra leting til driftsnedlegging – er vi nøye med å minimere forstyrrelsene i lokalsamfunnet og beskytte miljøet. Derfor forsikrer ExxonMobil at dekommisjoneringsaktiviteter planlegges og gjennomføres for å kontrollere risikoer på en passende måte. For våre faste produksjonsaktiva er vi like nøye. I 2015 dekommisjonerte vi for eksempel et en damp-cracker ved vårt Fawley-raffineri i Storbritannia, det største demoleringsprosjektet ExxonMobil har utført i Europa.

Som en del av prosjektet arbeidet ExxonMobil for å bevare materialene som kunne gjenbrukes eller gjenvinnes for andre formål. Totalt segregerte eller gjenvant vi rundt 14 760 tonn materialer, noe som stod for 89 prosent av alle materialene fra demoleringsstedet. Jernholdige og ikke-jernholdige metaller ble solgt som skrap og sementen ble knust og brukt på nytt til land-reklamasjon. Materialer som ikke kunne gjenvinnes, ble avhendet i overensstemmelse med lokale reguleringer.

Prosjektet innarbeidet i tillegg miljøhensyn. Noen aktiviteter ble for eksempel planlagt for å unngå påvirkning på hekkende fugler og årlige fuglemigrasjoner. Fawley-anlegget har også en liten populasjon av ville bie-orkideer, og vi var spesielt nøye med å ikke skade disse mens de blomstret.

  • Rob Tarbard

    Prosjektleder, Fawley-demoleringen
    «Det er virkelig slutten på en æra. Jeg håper at dette prosjektet kan stå som et eksempel for den petrokjemiske industrien på hvordan demolering av stor-skalaenheter kan oppnås på en sikker og kontrollert måte.»

laster video…

Offshore-aktiva står for unike dekommisjoneringsutfordringer grunnet en kombinasjonen av faktorer, inkludert det spesifikke marine økosystemet på hvert sted og størrelsen og vekten på anleggene, så vel som risikoene ved å fjerne slike anlegg i marine miljøer. Som følge av dette kan planleggingen av dekommisjonering av noen offshoreaktiva starte opptil 10 år før det faktisk gjennomføres. Under planleggingsfasen søker vi å inkorporere lærdom fra andre dekommisjoneringsprosjekter så vel som ekspertråd fra interesserte parter. Disse partene kan inkludere fiskerisamfunn, miljøorganisasjoner og akademia. Vi mener at involvering av interessenter er svært viktig for å oppnå offentlig støtte for anbefalingene for anleggsdekommisjonering vi sender inn til myndighetene.

Fordi vi anerkjenner de unike utfordringene assosiert med offshoreaktiva, opprettet vi et ekspertisesenter for offshore-dekommisjonering (COE) i 2015. Denne COE-en har som oppgave å planlegge og styre dekommisjoneringen av våre offshoreaktiva.

Lukk