Administrasjonssystemer, standarder og kontroller

I ExxonMobil tror vi det er mulig å skaffe den energien verden har behov for, samtidig som vi beskytter mennesker og miljø.

Artikkel

I DENNE ARTIKKELEN

Administrasjonssystemer, standarder og kontroller

Oversikt

Vi tror svaret ligger i den kompromissløse jakten etter tre ting: eksepsjonell teknologi, strenge standarder og en enestående forpliktelse til de beste sikkerhetsprosedyrene.

Valdez-hendelsen i 1989 var et bunnpunkt i ExxonMobils historie, men det var også et vendepunkt. I etterkant gjennomførte vi en gjennomgang av hele vår drift fra topp til bunn, og deretter implementerte vi et system som i dag veileder hver eneste daglige beslutning som fattes i forbindelse med vår drift. Dette systemet kalles OIMS (Operations Integrity Management System, administrasjonssystem for driftsintegritet).

Det består av 11 ulike elementer som måler og minker risiko knyttet til sikkerhet, trygghet, helse og miljø for mennesker, miljø og lokalsamfunnene der vi har vår virksomhet. Helt grunnleggende for OIMS er en vurdering av den risikoen som er involvert i driften vår – fra offshore-plattformer til kontorer – og deretter utvikle planer for å senke og administrere denne risikoen gjennom hele anleggets levetid.

ExxonMobils systematiske og disiplinerte tilnærming til sikkerhet har ført til betydelige forbedringer, men vi vet at det også ligger en risiko knyttet til selvtilfredshet. Derfor vil vi fortsatt, når vi går videre i jakten på nye energikilder, være opptatt av å utforske nye måter å forbedre sikkerheten på. Det er vår plikt og vårt fokus.

Hvordan vi oversetter disse prinsippene til handling

Det å balansere interessene til selskapet, dets mange interessenter, og behovene til lokalsamfunnene der vi driver vår virksomhet, betyr å sette strenge etiske standarder som veileder hver eneste beslutning som fattes.

Disse etiske og høye standardene for vår virksomhet sørger for at vi kan drive i en økonomisk klima der investeringer i stor skala støtter vår langsiktige virksomhet og bidrar til lokalsamfunnene der vi arbeider.

Administrasjonssystemer

ExxonMobil følger alle gjeldende lover og forskrifter, og der det ikke eksisterer lover og forskrifter, opprettholder vi bruken av våre høye standarder. Vårt fokus på en høy etisk standard, lovlydighet og integritet reflekteres av våre globale retningslinjer og rutiner. De parameterne vi måler og rapporterer på viser hvor effektive administrasjonssystemene våre er til å styre leveransene våre. Administrasjonssystemene våre sørger for at vi kan følge nye retningslinjer på en effektiv måte, noe som gir oss en konkurransefordel.

Kontrollsystemer

ExxonMobils system av grunnleggende standarder for administrasjonskontroll definerer grunnleggende prinsipper og kontroller som veileder hvordan vi styrer virksomheten vår. Vårt CIMS-system er utviklet for å vurdere og måle risiko knyttet til økonomisk kontroll, inkludert rutiner for å minimere bekymringer, overvåke etterfølgelse av standarder, og rapportere resultater til de nødvendige drifts- og ledergruppene internt i ExxonMobil. Disse økonomiske kontrollene på selskapsnivå oppfyller eller går ut over kravene i Sarbanes-Oxley Act og oppføringsstandarder for NYSE. PricewaterhouseCoopers LLP har utført en uavhengig vurdering, som viste at våre interne kontrollsystemer er effektive for økonomisk rapportering. Jevnlige egenvurderinger og revisjoner bidrar til å sikre at alle driftsenheter implementerer våre kontroller og standarder på en konsekvent måte.

Operations Integrity Management System

OIMS gir en systematisk, strukturert og disiplinert tilnærming til måling av fremgang og ansvarssporing av ytelser knyttet til sikkerhet, trygghet, helse og miljø på tvers av virksomhetslinjer, anlegg og prosjekter. Vi evaluerer muligheter for å forbedre OIMS-rammeverket hvert femte år, og gjør jevnlige oppgraderinger og justeringer. I 2018 gjennomgikk Lloyd’s Register Quality Assurance, Inc. våre løpende leveranser, og konkluderte med at OIMS følger standarden for miljømessige administrasjonssystemer fra Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen (ISO 14001:2015) og Occupational Health and Safety Assessment Series for administrasjonssystemer innen helse og sikkerhet (OHSAS 18001:2007).

Relatert innhold

Helse, miljø og sikkerhet i Norge

Videreføring av det systematiske arbeidet med sikkerhet, helse og miljø pågår med full styrke også i 2018.

Risikostyring Artikkel

Administrasjonssystem for driftsintegritet

Vi er forpliktet til å drive virksomheten på en måte som stemmer overens med de miljømessige og økonomiske behovene til lokalmiljøene der vi opererer, og som beskytter tryggheten, sikkerheten og helsen til våre ansatte, de som er involvert i driften vår, våre kunder og allmennheten.

Risikostyring Artikkel

ExxonMobils helsekultur

Hos ExxonMobil prioriterer vi medarbeiderhelse U.S. Culture of Health-programmet vårt (CoH) er et sterkt, bevisbasert program som er utviklet for å støtte helsen til medarbeiderne våre og redusere helsekostnadene.

Risikostyring Artikkel

Valdez-utslippet

Etter et av bunnpunktene i ExxonMobils lange historie, doblet vi innsatsen for å beskytte miljøet, våre ansatte og lokalsamfunnene vi opererer i rundt i verden.

Risikostyring Artikkel

Behandling av utslipp med dispergeringsmidler sørger for at mikrober kan bryte ned råolje naturlig

Alle marine miljøer inneholder naturlige forekomster av mikrober som lever av og bryter ned råolje. Dette betyr at råolje i stor grad er biologisk nedbrytbart.

Risikostyring Artikkel

Energibransjens felles sikkerhetssatsing, Marine Well Containment Company (MWCC)

I juli 2010 så Shell, Chevron, ConocoPillips og ExxonMobil behovet for å være bedre forberedt for en hendelse knyttet til dypvannsbrønner, og forpliktet seg til å etablere en ny responsevne for begrensning av utslipp i den amerikanske Mexicogulfen. Dermed ble MWCC stiftet, og deres begrensningssystem gir operatørene i den amerikanske Mexicogulfen teknologien og utstyret for begrensning av utslipp som er nødvendig for å yte en effektiv respons i tilfelle en brønnkontrollhendelse under vann.

Risikostyring Artikkel