Administrasjonssystem for driftsintegritet

Vi er forpliktet til å drive virksomheten på en måte som stemmer overens med de miljømessige og økonomiske behovene til lokalmiljøene der vi opererer, og som beskytter tryggheten, sikkerheten og helsen til våre ansatte, de som er involvert i driften vår, våre kunder og allmennheten.

Artikkel

Administrasjonssystem for driftsintegritet

Vårt system for å måle og vurdere risiko kalles OIMS (Operations Integrity Management System, administrasjonssystem for driftsintegritet) og fungerer i dag som en veileder for alle driftsbeslutninger som tas på daglig basis.

Uttrykket Operations Integrity (OI, driftsintegritet) brukes av ExxonMobil til å adressere alle aspekter av virksomheten som kan påvirke tryggheten til personell og prosesser, sikkerhet, helse og miljøpåvirkning.

OIMS-rammeverket inneholder 11 elementer. Hvert element inneholder et underliggende prinsipp og et sett med forventninger. OIMS-rammeverket inneholder også beskrivelser av, og prosesser for, å evaluere og implementere OI-administrasjonssystemer.

Bruken av OIMS-rammeverket er obligatorisk på tvers av hele ExxonMobil, med et spesielt fokus på design, utvikling og drift. Administrasjonen er ansvarlig for å sikre at administrasjonssystemer som oppfyller rammeverket finnes tilgjengelig. Omfanget, prioriteten og hastigheten av implementeringen av administrasjonssystemet bør være i tråd med risikoen som er knyttet til virksomheten.

Vårt system for å måle og vurdere risiko kalles OIMS (Operations Integrity Management System, administrasjonssystem for driftsintegritet) og fungerer i dag som en veileder for alle driftsbeslutninger som tas på daglig basis.

Element 1

Lederskap, engasjement og ansvar

Ledelsen etablerer retningslinjer, gir perspektiv, setter forventninger og sørger for de nødvendige ressursene for en vellykket drift. For å sikre driftsintegritet kreves det lederskap og engasjement fra ledelsen som er synlig gjennom hele organisasjonen, og ansvar på alle nivåer.

1.1 – Systemer for administrasjon av driftsintegritet etableres, kommuniseres og støttes på alle nivåer i organisasjonen.

1.2 – Ledere viser engasjement og personlig ansvar for driftsintegritet, legger til rette for et åpent og tillitsbasert miljø, og forstår hvordan adferden deres påvirker andre.

Engasjementet tydeliggjøres gjennom aktiv og synlig deltakelse.

1.3 – Kompetanse og evner hos ledere, inkludert lederevner og -adferd, utvikles slik at administrasjonsverktøyene og -systemene for driftsintegritet kan utnyttes effektivt.

1.4 – Ledelsen etablerer omfanget, prioriteten og hastigheten for systemimplementering og forbedring, og tar høyde for kompleksiteten og risikoen som er knyttet til deres drift og produkter.

1.5 – Roller, ansvarsområder og overordnede innenfor systemene er kjent og aktivt i bruk.

1.6 – Klare mål og objektiver etableres for systemene, og ytelser evalueres mot disse målene og objektivene.

1.7 – Forventninger oversettes til retningslinjer og rutiner.

1.8 – Arbeidsstyrken er aktivt engasjert i prosessen rundt driftsintegritet, og relevant læring deles på tvers av organisasjonen.

1.9 – Ytelsene evalueres, og det vurderes i hvilken grad forventningene er oppfylt. Resultatene videreformidles til toppledelsen.

1.10 – Ledere som er ansvarlig for virksomheter som drives av andre (Operated by Others, OBO), kommuniserer OIMS-prinsippene til operatøren og oppfordrer til implementering av OIMS eller liknende systemer.

Element 2

Lederskap, engasjement og ansvar

Ledelsen etablerer retningslinjer, gir perspektiv, setter forventninger og sørger for de nødvendige ressursene for en vellykket drift. For å sikre driftsintegritet kreves det lederskap og engasjement fra ledelsen som er synlig gjennom hele organisasjonen, og ansvar på alle nivåer.

1.1 – Systemer for administrasjon av driftsintegritet etableres, kommuniseres og støttes på alle nivåer i organisasjonen.

1.2 – Ledere viser engasjement og personlig ansvar for driftsintegritet, legger til rette for et åpent og tillitsbasert miljø, og forstår hvordan adferden deres påvirker andre.

Engasjementet tydeliggjøres gjennom aktiv og synlig deltakelse.

1.3 – Kompetanse og evner hos ledere, inkludert lederevner og -adferd, utvikles slik at administrasjonsverktøyene og -systemene for driftsintegritet kan utnyttes effektivt.

1.4 – Ledelsen etablerer omfanget, prioriteten og hastigheten for systemimplementering og forbedring, og tar høyde for kompleksiteten og risikoen som er knyttet til deres drift og produkter.

1.5 – Roller, ansvarsområder og overordnede innenfor systemene er kjent og aktivt i bruk.

1.6 – Klare mål og objektiver etableres for systemene, og ytelser evalueres mot disse målene og objektivene.

1.7 – Forventninger oversettes til retningslinjer og rutiner.

1.8 – Arbeidsstyrken er aktivt engasjert i prosessen rundt driftsintegritet, og relevant læring deles på tvers av organisasjonen.

1.9 – Ytelsene evalueres, og det vurderes i hvilken grad forventningene er oppfylt. Resultatene videreformidles til toppledelsen.

1.10 – Ledere som er ansvarlig for virksomheter som drives av andre (Operated by Others, OBO), kommuniserer OIMS-prinsippene til operatøren og oppfordrer til implementering av OIMS eller liknende systemer.

Element 3

Design og bygging av anlegg

Innebygget trygghet og sikkerhet kan forbedres, og risikoer for helse og miljø kan minimeres, ved å bruke gode standarder, prosedyrer og administrasjonssystemer for design, bygging og oppstartsaktiviteter ved anlegg.

3.1 – Prosedyrer for prosjektadministrasjon er dokumentert, godt forstått og utføres av kvalifisert personell.

3.2 – Det etableres kriterier og prosedyrer for å utføre og dokumentere risikovurderinger ved spesifikke prosjektfaser for å sikre at målene med driftsintegritet oppfylles.

3.3 – Design og konstruksjon av nye eller modifiserte anlegg bruker godkjente retningslinjer og standard for design som:

 • oppfyller eller overstiger gjeldende reguleringskrav
 • omfatter ansvarlige krav der lovgivningen ikke er tilstrekkelig proaktiv
 • adresserer andre viktige vurderinger i forhold til driftsintegriteten, inkludert miljømessige og menneskelige faktorer  

3.4 – Avvik fra godkjente designpraksiser eller standarder, eller fra det godkjente designet, er kun tillatt etter vurdering og godkjenning fra den angitte myndigheten, og etter at rasjonalet bak avgjørelsen er dokumentert.

3.5 – Det foreligger en prosess for å evaluere påleggelsen av nye eller oppdaterte standarder i forhold til driftsintegritetspåvirkninger for eksisterende anlegg.

3.6 – Det foreligger prosesser for kvalitetssikring, som sørger for at anlegg og materialer som mottas oppfyller designspesifikasjonene, og at konstruksjonen er i henhold til de gjeldende standardene.

3.7 – En gjennomgang utføres og dokumenteres før oppstart for å bekrefte at:

 • konstruksjonen er i henhold til spesifikasjonene
 • Tiltak knyttet til driftsintegritet er på plass
 • Rutiner for nødsituasjoner, drift og vedlikehold er på plass og tilstrekkelige
 • anbefalinger knyttet til risikoadministrasjon er adressert, og de nødvendige tiltakene er gjort
 • opplæring av personell er utført
 • lovmessige og tillatelsesmessige krav er oppfylt

Element 4

Informasjon/dokumentasjon

Nøyaktig informasjon om konfigurasjonen og evnene til prosesser og anlegg, egenskapene til produkter og materialer som håndteres, potensielle farer knyttet til driftsintegriteten og lovmessige krav er helt avgjørende for å vurdere og administrere risiko.

4.1 – Tegninger, relevant arkivmateriale og dokumentasjon som er nødvendig for god design, drift, inspeksjon og vedlikehold av anlegg er identifisert, tilgjengelig, nøyaktig og tilstrekkelig sikret.

4.2 – Informasjon om de potensielle farene knyttet til materialer involvert i driften holdes oppdatert og tilgjengelig.

4.3 – Informasjon om de potensielle farene knyttet til produkter, og veiledning for riktig håndtering, bruk og avhending, er dokumentert og kommunisert.

4.4 – Informasjon om gjeldende lover og forskrifter, løyver, tillatelser, koder, standarder og rutiner er dokumentert og holdes oppdatert.

Element 5

Personell og opplæring

Kontroll over driften er avhengig av mennesker. Skal man oppnå driftsintegritet, er man avhengig av passende undersøkelser, nøye utvalg og plassering, løpende vurdering og riktig opplæring av ansatte, og implementering av hensiktsmessige programmer for driftsintegritet.

5.1 – Det finnes en prosess for undersøking, utvalg, plassering og løpende vurdering av kvalifikasjonene og evnene til ansatte som oppfyller de spesifiserte jobbkravene.

5.2 – Det finnes kriterier for å sikre at de nødvendige nivåene av erfaring og kunnskap på individ- og fellesnivå vedlikeholdes og vurderes nøye når det gjøres endringer i personell.

5.3 – Innledende, løpende og periodisk repetisjon av opplæringen gjøres for å oppfylle lovmessige og jobbrelaterte krav, og for å sikre forståelsen av de riktige beskyttelsestiltakene for å begrense potensiell risiko knyttet til driftsintegritet.

 • Denne opplæringen inkluderer:
 • en vurdering av de ansattes kunnskap og evner i forhold til kravene
 • opplæringsdokumentasjon
 • vurdering av opplæringens effektivitet

5.4 – Vurdering og dokumentasjon av, og tilbakemeldinger til, ansattleveranser som adresserer elementene i driftsintegritet.

5.5 – Adferdsbaserte prosesser for å redusere risikoen for hendelser, inkludert personellsikkerhet, prosessikkerhet, trygghet og miljøvurderinger, er på plass.

Det forventes at:

 • ansatte og innleid personell kontinuerlig anerkjenner og proaktivt jobber for å begrense driftsmessige, rutinemessige og fysiske farer.
 • ansatte og innleid personell proaktivt og rutinemessig identifiserer og eliminerer risikofylt adferd hos seg selv og hos kolleger.
 • Menneskelige faktorer, engasjement og lederadferd adresseres.
 • adferd, risikoforhold og andre faresignaler som kan føre til hendelser registreres, analyseres og adresseres

5.6 – Det finnes en prosess for å identifisere og evaluere helserisiko knyttet til driften som potensielt sett kan påvirke ansatte, innleid personell eller allmennheten. Basert på vurdert risiko:

 • eksponering overvåkes
 • hensiktsmessige beskyttende og preventive tiltak implementeres
 • tidlig oppdagelse og diagnose gis
 • relevante helseopplysninger registreres og vurderes
 • medisinsk egnethet for arbeidet avgjøres der det er hensiktsmessig

Element 6

Drift og vedlikehold

Det er helt avgjørende at anlegg driftes innenfor etablerte parametere og i henhold til forskrifter. For å gjøre dette trenger man effektive rutiner, strukturerte programmer for inspeksjon og vedlikehold, pålitelig kritisk utstyr for driftsintegritet samt kvalifisert personell som utfører disse rutinene og oppgavene på en konsekvent måte.

6.1 – Rutiner for drift, vedlikehold og inspeksjon er utviklet, implementert og brukes på en konsekvent måte.

Disse rutinene inkluderer, der det er hensiktsmessig:

spesielle rutiner for aktiviteter med en potensielt høyere risiko

 • vurderinger av driftsmappe
 • vurderinger av lovmessige og miljømessige aspekter
 • Rutiner for vurderinger av menneskelige faktorer oppdateres i et fastsatt intervall og når det gjøres endringer

6.2 – En prosess for arbeidstillatelser inkluderer avsjekker og godkjenninger som er i henhold til mekaniske og driftsmessige risikoer.

6.3 – Kritisk utstyr identifiseres og testes, og det utføres preventivt vedlikehold.

6.4 – Midlertidig dearmering, deaktivering eller utilgjengelighet av kritisk utstyr administreres.

6.5 – Programmer for mekanisk integritet er på plass og følges opp for å sikre testing, inspeksjon og vedlikehold av utstyr.

6.6 – Grensesnitt mellom driftsområder vurderes, og det finnes rutiner for å administrere identifiserte risikoer.

6.7 – Miljømessige aspekter adresseres og kontrolleres, i henhold til rutiner, lovmessige krav og forretningsplaner. Det gjennomføres miljømessig forretningsplanlegging, og det integreres i forretningsplaner.

6.8 – Miljømessige ytelser, inkludert utslipp og avfall, spores og følges opp for å oppfylle ytelsesmessige mål.

6.9 – Gjeldende lover, retningslinjer, tillatelser og andre myndighetskrav forutses og oppfylles, og de resulterende driftskravene dokumenteres og kommuniseres til de som påvirkes av dem. Oppfyllelsen verifiseres jevnlig.

6.10 – Riktig langvarig nedstenging eller forlatelse av anlegg planlegges og administreres.

6.11 – Det finnes prosesser for kvalitetssikring, som sikrer at anlegg og materialer som mottas oppfyller de gitte kravene.

Element 7

Administrering av endring

Endringer i drift, rutiner, anleggsstandarder, anlegg eller organisasjoner må evalueres og administreres for å sikre at risikoer knyttet til driftsintegritet som kan oppstå fra disse endringene ligger på et akseptabelt nivå.

7.1 – Det finnes en prosess for administrasjon av både midlertidige og permanente endringer.

7.2 – Prosessen for administrasjon av endring adresserer:

 • myndighet for godkjenning av endringer
 • analyse av påvirkningsfaktorer for driftsintegriteten
 • oppfyllelse av retningslinjer og godkjente standarder
 • innhenting av nødvendige tillatelser
 • dokumentasjon, inkludert grunn til endringen
 • kommunikasjon av risikoer knyttet til endringen, og nødvendige begrensningstiltak
 • tidsbegrensninger
 • opplæring

7.3 – Midlertidige endringer overstiger ikke den innledende godkjenningen av omfang eller tid uten vurdering og godkjenning.

Element 8

Tredjepartstjenester

Tredjeparter som utfører arbeid på selskapets vegne påvirker vår drift og vårt omdømme. Det er helt avgjørende at de opptrer på en måte som er i henhold til og kompatibel med ExxonMobils retningslinjer og forretningsmål.

8.1 – Tredjepartstjenester evalueres og velges etter kriterier som inkluderer en vurdering av evnen til å utføre arbeidet på en trygg og miljømessig sikker måte.

8.2 – Ytelseskrav for tredjeparter defineres og kommuniseres. De inkluderer:

 • ansvar for å stille personell til rådighet som er hensiktsmessig vurdert, kvalifisert og i stand til å utføre de spesifiserte oppgavene
 • en prosess for selvovervåkning og oppfølging

8.3 – grensesnitt mellom organisasjoner som yter og mottar tjenester administreres på en effektiv måte.

8.4 – Tredjepartsytelser, inkludert lederskap, overvåkes og vurderes, tilbakemeldinger gis og avvik rettes.

Element 9

Undersøkelser og analyse av hendelser

Effektiv undersøkelse, rapportering og oppfølging av hendelser er nødvendig for å oppnå driftsintegritet. De gir mulighet til å lære fra rapporterte hendelser, og til å bruke informasjonen til å utføre rettende tiltak og hindre gjentagelse.

9.1 – Det finnes en prosess for rapportering, undersøkelse, analyse og dokumentasjon av faktiske hendelser og nesten-hendelser knyttet til oppfyllelse av krav knyttet til sikkerhet, trygghet, miljø og lovkrav.

9.2 – Det finnes rutiner for at juridisk avdeling kan undersøke, analysere og rådgi i hendelser der det er nødvendig.

9.3 – Det finnes rutiner for faktiske hendelser og nesten-hendelser, annet enn de som undersøkes av juridisk avdeling, som:

 • gir mulighet for rask undersøkelse
 • vurderer potensielle konsekvenser i avgjørelsen av undersøkelsesnivået
 • identifiserer rotårsaker og medvirkende faktorer
 • avgjør og sikrer implementering av tiltak som er nødvendige for å hindre gjentagelse av denne og liknende hendelser
 • reflekterer juridiske innspill

9.4 – Funnene beholdes og analyseres periodisk for å vurdere hvor det er nødvendig med forbedringer i rutiner, standarder, fremgangsmåter eller administrasjonssystemer, og disse brukes som et grunnlag for forbedring.

9.5 – Det finnes en prosess for å dele læring fra faktiske hendelser og nesten-hendelser blant ExxonMobil-organisasjoner, og for å samhandle med andre der det er nødvendig for å fasilitere forbedringer i ytelsen.

Element 10

Samfunnsbevissthet og forberedelse for nødsituasjoner

Effektiv administrasjon av relasjoner til interessenter er viktig for å styrke tilliten i de lokalsamfunnene vi opererer i. Planlegging og forberedelse for nødsituasjoner er helt avgjørende for å sikre at dersom det oppstår en hendelse, vil alle nødvendige tiltak gjøres for å beskytte allmennheten, miljøet og selskapets personell og eiendeler.

10.1 – Forventninger og bekymringer i samfunnet rundt vår drift, inkludert de som ligger hos arbeidsstyrken, avdekkes, anerkjennes og adresseres raskt.

10.2 – Forberedelse, respons og kontinuitetsplaner for nødsituasjoner dokumenteres, og er både tilgjengelige og tydelig kommunisert. Planene, basert på vurderte risikoer for driftsintegriteten, inkluderer:

 • responshandlinger som adresserer betydelige hendelsesscenarier
 • organisasjonsstruktur, ansvarsfordeling og myndigheter
 • interne og eksterne kommunikasjonsrutiner
 • rutiner for tilgang til personell- og utstyrsressurser
 • rutiner for tilgang til avgjørende informasjon knyttet til driftsintegritet
 • rutiner for samhandling med andre selskaper og eksterne nødorganisasjoner
 • prosess for periodiske oppdateringer

10.3 – Utstyr, anlegg og opplært personell som er nødvendig for nødresponser er definert og lett tilgjengelig.

10.4 – Simuleringer og øvelser gjennomføres periodisk, inkludert en vurdering av behovet for ekstern kommunikasjon og involvering. Læring avdekkes og adresseres.

Element 11

Vurdering og forbedring av driftsintegritet

En vurdering av hvilken grad forventningene er oppfylt er helt avgjørende for å forbedre driftsintegriteten og opprettholde ansvarligheten.

11.1 – Driften adresseres ved forhåndsbestemte tidspunkter for å avgjøre i hvilken grad forventningene til driftsintegritet oppfylles.

11.2 – Frekvensen og omfanget av vurderingene reflekterer kompleksiteten i driften, risikonivået og ytelseshistorikken.

11.3 – Vurderingene utføres av team med bred kompetanse, inkludert ekspertise fra utenfor den nærmeste enheten.

11.4 – Funn i vurderingene løses og dokumenteres.

11.5 – Effektiviteten av vurderingsprosessen gjennomgås periodisk, og funnene brukes til å gjøre forbedringer.

Relatert innhold

Helse, miljø og sikkerhet i Norge

Videreføring av det systematiske arbeidet med sikkerhet, helse og miljø pågår med full styrke også i 2018.

Risikostyring Artikkel

Administreringssystem for operasjonsintegritet: En melding fra styreformannen

ExxonMobil står fast ved sin forpliktelse til utmerkede ytelser innen sikkerhet, trygghet, helse og miljø (SSH&E), som vi samlet sett henviser til som Driftsintegritet.

Risikostyring Artikkel

Administrasjonssystemer, standarder og kontroller

I ExxonMobil tror vi det er mulig å skaffe den energien verden har behov for, samtidig som vi beskytter mennesker og miljø.

Risikostyring Artikkel

Sette ut OIMS i praksis

For å sikre at alle deler av rammeverket vårt for sikkerhet, trygghet, helse og miljøforhold – Operations Integrity Management System (OIMS) – utføres, kreves det at alle forretningsområdene våre etablerer grundig dokumenterte prosesser.

Risikostyring Artikkel

ExxonMobils helsekultur

Hos ExxonMobil prioriterer vi medarbeiderhelse U.S. Culture of Health-programmet vårt (CoH) er et sterkt, bevisbasert program som er utviklet for å støtte helsen til medarbeiderne våre og redusere helsekostnadene.

Risikostyring Artikkel

Valdez-utslippet

Etter et av bunnpunktene i ExxonMobils lange historie, doblet vi innsatsen for å beskytte miljøet, våre ansatte og lokalsamfunnene vi opererer i rundt i verden.

Risikostyring Artikkel