Raffinering

ExxonMobils raffineri på Slagentangen i Tønsberg, som ble innviet i 1961, har en skjermet beliggenhet ved Oslofjorden. Raffineriet omformer råolje, hovedsaklig fra Nordsjøen, til petroleumsprodukter for forbruker- og industriformål.

Artikkel

Raffinering

Prosesskapasiteten er 6 millioner tonn råolje. Produksjonen av petroleumsprodukter tilsvarer mer enn halvparten av Norges samlede forbruk av petroleumsprodukter. De letteste produktene er propan og butan. Videre følger bensin, parafin, diesel og lett fyringsolje. Det tyngste produktet er tungolje. Raffineriet på Slagentangen produserer selvsagt svovelfri diesel (mindre enn 10 ppm svovel) som er nødvendig for moderne, miljøvennlige biler med katalysator.

I 2007 installerte raffineriet et anlegg for blanding av biodiesel. Det leveres diesel med inntil 7 prosent blanding av biokomponent. Den lave blandingen biodiesel kan benyttes av alle dieselbiler uten å skape motorproblemer eller komme i konflikt med motorfabrikantenes garantier. Fra januar 2016 leverer Slagen, for å møte økte myndighetspålagte krav i forhold til biodrivstoff, også lavinnblanding av etanol i bensin, i tråd med bilfabrikantenes spesifikasjoner.

Ved årsslutt 2016 satte raffineriet i gang en ny enhet for oppgradering av tungolje, hvilket gjør produktporteføljen mer verdifull.

Om lag 60 prosent av raffineriets produksjon av petroleumsprodukter eksporteres. Det gjør raffineriet til en av Norges største landbaserte eksportbedrifter. All råolje, og om lag 90 prosent av produksjonen, losses eller lastes over kaien som kan motta skip på inntil 190.000 dødvekttonn. Det er omkring 700 skipsanløp per år.

ExxonMobils avdelinger for forsyning, transport og distribusjon er også lokalisert ved raffineriet på Slagentangen. Transport & Forsyning administrerer forsyningene av råolje til Slagen-raffineriet og utfører handel med petroleumsprodukter fra raffineriproduksjonen. ExxonMobils handel med råolje fra feltene i Nordsjøen blir håndtert av ExxonMobils kontor i Leatherhead, Storbritannia. Distribusjonsavdelingen administrerer selskapets tre store lagerterminaler i Fredrikstad, Bergen og Trondheim, samt tankbilterminalen ut fra raffineriet.

Råolje

Råolje er en blanding av hundrevis av ulike kjemiske substanser (bestående av karbon og hydrogen) kalt hydrokarboner. Ingen andre naturlige råmaterialer har hat like stor innflytelse på utviklingen av det moderne industrisamfunn. Råolje deles opp og bearbeides til de produkter som markedet krever. Råolje kommer i alle variasjoner, fra svært lett (f.eks. Nordsjøolje) til svært tunge råoljer.

Eksempler på sammensetningen av råolje fra Nordsjøen og en arabisk er gitt nedenfor. Temperaturer, trykk og gjennomstrømning i alle deler av anlegget kan overvåkes fra de to kontrollrommene. Driften er optimalisert til å gi en optimal verdiøkning i form av oljeprodukter med bruk av minst mulig energi.

Svovelgjenvinningsanlegg for drivstoff

Svovelgjenvinningsanlegget er påkrevd for kontroll av raffineriets utslipp av SO2 samt bidrag til sur nedbør. Svovel fjernet fra produktene i avsvovlingsprosessen må fjernes fra raffinerigassen før den fyres i prosessovnene. Dermed oppnår en at verken produktene eller raffineriets eget energiforbruk bidrar til forsuring av miljøet. Hydrogensulfidgassen omgjøres til flytende svovel som selges til papir- og massebehandlingsindustrien.

Avsvovling

Disse prosessene fjerner svovel fra råstoffene for bensinproduksjon, dieselolje og gassolje.

Dette skjer ved høy temperatur og høyt trykk i nærvær av hydrogengass og en katalysator (forsterker reaksjonshastigheten). Svovel fjernes i form av hydrogensulfidgass, som føres inn i svovelbehandlingsanlegget.

Visbryting av tungolje

Visbrytningen konverterer 25-35 % av de tunge bunnene fra råoljedestillering til lettere og mer verdifulle produkter (bensin, nafta og diesel). Dette gjøres gjennom termisk brytning hvor tungoljemolekyler utsettes for så høye temperaturer (460ยบC) i visbryterovnen at de deler seg i mindre og lettere molekyler.
De konverterte produktene deles gjennom destillering og videre behandling i avsvovlingsanlegget før de kan selges eller behandles videre. Anlegget utgjør en viktig justering ved å gjøre raffineriets produkter mer i tråd med markedets etterspørsel. Hovedtyngden av tungoljeproduksjon eksporteres til kraftanlegg og som bunkerolje til skip.

Produkter fra raffinering

Her finner du en liste over produkter fra  raffineringen.

Slagen Raffineri

Slagen Refinery is situated on the west bank of the Oslofjord about 5 n. miles south of Horten.

The marine terminal consists of a pier about 500 m long with loading/discharging berths on both sides. To the south of the long pier there is a small harbour where mooring boats and oil recovery equipment are kept. The terminal and its near surroundings are owned and controlled by Esso Norge AS. It has its own Harbour Office with Marine Supervisors on duty 24 hours a day.

Download relaterte dokumenter