Lyd og bevaring av sjølivet

En av de viktigste prioritetsområdene for ExxonMobils marine prosjekter er å ivareta havets beboere, og det avhenger av læring fra årevis med akademisk forskning og varsom drift.

Artikkel

I DENNE ARTIKKELEN

Lyd og bevaring av sjølivet

Seismisk utforsking og marint liv

Lyd har vært en integrert del av olje- og gassleting offshore i de siste fem tiårene. Gjennom seismisk 3D-utforsking brukes reflekterende lydbølger til å kartlegge geologiske formasjoner under havbunnen. Energiindustrien bruker disse 3D-bildene til å fastslå hvor de skal bore, noe som reduserer antall brønner som kreves for å produsere olje- og gassressurser.

Imidlertid er det slik at lyder som skapes av delfiner og hvaler, vulkaner og jordskjelv under havoverflaten, kommersiell shipping, bygging av offshore vindturbiner, og ikke minst været bidrar alle til et langt fra stille økosystem i havet, som marine dyr er godt tilpasset til.

Seismiske undersøkelser er utviklet for å produsere lavfrekvente lyder for å kartlegge geologiske formasjoner. Basert på likemannsvurdert vitenskapelig forskning og nesten 50 års driftserfaring, finnes det ingen beviser som tyder på at lyden som produseres under seismiske luftpistol-undersøkelser i olje- og gassindustrien har ført til fysisk eller lydrelaterte skader på marine pattedyr. Det er heller ingen bevis som typer på at bruken av luftpistoler i seismiske undersøkelser har hatt en effekt på utbredelsen av marine pattedyr.

ExxonMobil tar imidlertid likevel en rekke forholdsregler i alle våre seismiske operasjoner for å minimere påvirkningen på marint liv.  Vi støtter og deltar i en rekke akademiske forskningsprosjekter for å videreføre vår samlede forståelse av marint liv og havbaserte økosystemer.

Årevis med likemannsvurdert og publisert vitenskapelig forskning har vist at seismiske luftpistol-undersøkelser i olje- og gassindustrien utgjør en liten risiko for marine pattedyr. Dette støttes av følgende myndighetsorganer og ikke-myndighetstilknyttede vitenskapelige organisasjoner:

Det amerikanske handelsdepartementets National Marine Fisheries Service (NMFS)

Med hensyn til demping av seismisk olje- og gassaktivitet offshore i Arktis, har departementet uttalt:

 • «Det finnes ingen klare bevis på at eksponering for pulser med luftpistol-lyd kan forårsake PTS [Permanent Threshold Shift, permanent grenseendring i hørsel; altså hørselsskade] i noen marine pattedyr, selv med store batterier med luftpistoler».
 • «Til dags dato finnes det ingen bevis på at alvorlig skade, død eller stranding av marine pattedyr kan oppstå etter eksponering for luftpistol-pulser, selv med store batterier med luftpistoler».
 • «Dermed forventes det ikke at den foreslåtte aktiviteten vil ha noen habitat-relatert effekt på byttearter som kan forårsake betydelige eller langvarige konsekvenser for enkeltindivider av marine pattedyr eller deres populasjoner».

Det amerikanske innenriksdepartementets Bureau of Energy Management (BOEM)

I 2015 utstedte departementet en Endelig tilleggserklæring om miljøpåvirkningen av et kvotesalg av kontinentalsokkelen ved Mexicogulfen. Det konkluderte at, til tross for mer enn 50 år med olje- og gassleting, «finnes det ingen data som tyder på at aktiviteter fra eksisterende OCS [olje og gass]-program påvirker marine pattedyrspopulasjoner på noen betydelig måte».

U.S. National Academy of Sciences' nasjonale forskningsråd

Rådet for havstudier i National Research Council, en anerkjent autoritet på dette emnet, lanserte en rapport som konkluderte:

«Ingen vitenskapelige studier har tydelig vist en kobling mellom eksponering for lyd og negative effekter på en populasjon med marine pattedyr».

Ytterligere informasjonsressurser: Bureau of Ocean Energy Management vitenskapsnotater, August 2017 og April 2018.

INDUSTRISAMARBEID

The Sound and Marine Life Joint Industry Program

I 2006 forpliktet en gruppe internasjonale olje- og gassprodusenter og geofysiske selskaper seg til å samle ressursene sine for å øke forståelsen av de potensielle fysiske og adferdsmessige effektene av lyder som skapes av bransjen. Dette samarbeidsprogrammet er for øyeblikket den største ikke-myndighetstilknyttede finansieringskilden til forskning på dette emnet, og har bidratt med 55 millioner dollar hittil. Programmet har publisert mer enn 30 rapporter, og over 70 likemannsvurderte vitenskapsmanuskripter. Selv om finansieringen stammer fra selskaper innen leting og produksjon, utføres forskningen av uavhengige forskere som mottar kontrakter gjennom en konkurransedrevet budprosess basert på metodene som brukes av U.S. National Science Foundation, gjennom en anonym, ekstern vurderingsprosess. Programmets retningslinjer krever at all forskning skal deles i offentlige rapporter og publiseres i likemannsvurderte vitenskapelige tidsskrifter for å sikre maksimal gjennomsiktighet og verdi for det brede forskningsmiljøet og lovgivende organer.

Programmets forskningsstudier er utviklet for å utforske de mulige fysiske og adferdsmessige effektene av lyd på marint liv, utforske nye teknologier og metoder for å begrense potensiell lydpåvirkning fra seismiske undersøkelsesaktiviteter samt bedre forstå hvordan lyd beveger seg i vann.

Lær mer om forskningen til Joint Industry Program.

Trygg og ansvarlig drift

ExxonMobil er opptatt av uovertrufne ytelser innen sikkerhet, trygghet, helse og miljø. Grunnlaget for disse standardene er et disiplinert administrasjonsrammeverk kalt Operations Integrity Management System (OIMS). Det etablerer felles, globale forventninger for å adressere de medfølgende risikoene i vår virksomhet

Selv om det ikke finnes noen tilfeller der lyd som stammer fra olje- og gassleting har skadet marine pattedyr, tar ExxonMobil fortsatt mange begrensningstiltak i våre seismiske operasjoner for å minimere den potensielle negative påvirkningen på fysisk sikkerhet og grunnleggende livsfunksjoner som mat, formering og oppfostring. Seismisk utforsking reguleres også nøye av føderale myndigheter, og administreres av operatørene på en slik måte at det ikke påvirker marint liv.

Vi har leteprosedyrer på plass som sikrer at vi opererer på en ansvarlig måte alle steder der vi driver. Olje- og gassindustrine offshore, sammen med geofysiske entreprenører, utfører miljøstudier og risikovurderinger før driften igangsettes, og begrensningstiltak utvikles og implementeres nøye for å adressere stedsspesifikke miljøforhold ved hvert enkelt driftssted.

Noen av de viktigste studietypene og begrensningstiltakene inkluderer følgende:

 • Miljøvurderinger: Dette inkluderere kunnskap om arter som forventes å være til stede i området i en gitt sesong, og en identifikasjon av arter som potensielt sett kan bli påvirket av marin lyd.
 • Tidsmessige og stedsmessige studier: Miljøinformasjon vurderes før seismiske innhentingsaktiviteter, primært for å identifisere sensitive tidspunkter og områder, som for eksempel parings- eller kalvingstidspunkter og matområder.
 • Utvikling av risikoscenarier: Mulige risikoscenarier avgjøres basert på opplysningene og informasjonen som innhentes om arter som potensielt sett kan bli påvirket av lyder.
 • Modellering av lydkilder og lydspredning: Dette inkluderer å kjenne til hvilke lydnivåer som brukes, frekvenser som kan høres av ulike dyrearter, og hvordan lydnivået faller på vei vekk fra kilden. Modellene er spesifikke for stedet og lydkildene som brukes.
 • Risikovurdering: I alle prosjekter vurderer vi betydningen av risikoen som det foreslåtte prosjektet utgjør, og vurderer potensielle konsekvenser og sannsynligheter. Risikovurderingen hjelper oss å utvikle passende begrensningstiltak, slik at vi kan redusere de potensielle negative effektene.
 • Observatører av marine pattedyr: Observatører av marine pattedyr eller beskyttede dyrearter er kvalifiserte og sertifiserte fagpersoner som sendes offshore under aktiviteter der lyd produseres. Deres oppgaver inkluderer å utføre visuell og akustisk overvåkning for nærliggende marine dyrearter, og fungere som rådgivere for det seismiske personellet rundt hvordan driften bør utføres for å oppfylle miljømessige bestemmelser.
 • Eksklusjonssoner: Dette beskriver sonene rundt en seismisk kildegruppe som holdes fri for marine pattedyr. Driften vil bli forsinket eller stoppet dersom spesifikke dyrearter oppdages innenfor en eksklusjonssone av en observatør av marine pattedyr. Størrelsen på eksklusjonssonen baseres på lydmodellering og lokale bestemmelser. 
 • Myk oppstart: Dette definerer den gradvise opptrappingen av lyd som er utviklet for å gi marine pattedyr tid til å flytte på seg før kilden oppnår de vanlige driftsnivåene.
 • Passiv akustisk overvåkning (PAM, passive acoustic monitoring): Hydrofoner og programvare ombord brukes for å lokalisere lydgivende marine pattedyr. Dette brukes sammen med visuelle observasjoner som et ekstra sikkerhetstiltak.

Eksempel på forskningsfunn av dyrearter

Gråhvaler

I en miljømessig vurdering nordvest i Atlanterhavet, som ble utført av Rice University og National Science Foundation, fant forskerne at:

«Gråhvaler har fortsatt å migrere langs vestkysten av Nord-Amerika, til tross for periodisk seismisk leting (og mye skipstrafikk) i området i flere tiår (Tillegg A i Malme et al. 1984; Richardson et al. 1995), og det har vært en betydelig økning i bestanden de siste tiårene (Allen og Angliss 2010). En seismisk undersøkelse midt i foringsområdet i et tidligere år ser ikke ut til å ha påvirket bestanden av gråhvaler vest i Stillehavet overhodet (Johnson et al. 2007)».

Buehvaler

I den samme miljøvurderingen fant forskerne at:

«På samme måte har buehvaler fortsatt å reise langs det østlige Beauforthavet hver sommer, til tross for seismisk leting gjennom både sommer og høst i mange år (Richardson et al. 1987), og antallet av dem har økt betydelig (Allen og Angliss 2010). Buehvaler er også observert over flere dager og uker i områder som gjentatte ganger har blitt truffet av seismiske pulser (Richardson et al. 1987; Harris et al. 2007)».

Tumlere

En studie publisert i The Journal of the Acoustical Society of America dokumenterte at det ikke var noen skader og ingen adferdsendring av betydning da tumlere ble eksponert for impulser fra seismiske luftpistoler. Delfinene viser små reaksjoner til luftpistol-impulser, selv så nær som 3,9 m. og med luftpistolen i drift på 150 kubikktommer og 2000 pund per kubikktomme. Disse lydnivåene produserte ingen tydelig og pålitelig midlertidig grenseendring [Temporary Threshold Shift, midlertidig hørselsskade] i noen av delfinene som ble testet.

Fisk

Det australske energiselskapet Woodside Ltd finansierte en forskningsstudie i Australia på den potensielle påvirkningen av seismisk aktivitet på revfisk. Studien ble utført av flere australske og amerikanske universiteter, og en video av studien er tilgjengelig på internett. Ingen signifikante effekter ble funnet på fisk, ei heller noen signifikante effekter på koraller.

Relatert innhold

Oppdage skjulte hydrokarboner ved å bruke teknologi for seismiske bilder til å kartlegge formasjonen langt under jordens overflate

Oppdage skjulte hydrokarboner ved å bruke teknologi for seismiske bilder til å kartlegge formasjonen langt under jordens overflate

For nesten 50 år siden banet ExxonMobil vei for en teknologi som kalles seismisk 3D-avbildning, som bruker lydbølger til å skape tredimensjonale bilder av geologiske formasjoner. Disse bildene har blitt industristandarden for å forstå geologi under jorden og finne olje- og gassforekomster.

Letearbeid Artikkel

ExxonMobil setter rekorden innen høytytende beregning av olje- og gassreservoar

Kombinering av programvare, teknisk arbeid og ferdigheter innen geovitenskap samt våre avanserte tekniske og beregningsevner gir oss et konkurransemessig fortrinn innen ressursanalyse og beslutningstaking.

Letearbeid Artikkel