Helse, miljø og sikkerhet i Norge

Videreføring av det systematiske arbeidet med sikkerhet, helse og miljø pågår med full styrke også i 2018.

Artikkel

Helse, miljø og sikkerhet i Norge

Sikkerhet nedstrøm

Det er selskapets politikk å utføre sine operasjoner på en måte som verner mennesker, miljø og eiendom. Selskapet etterstreber forebygging av storulykker, skader, sykdom og andre hendelser ved aktiv deltakelse fra alle ansatte. Selskapet er motivert for kontinuerlig å identifisere, eliminere eller på annen måte håndtere enhver sikkerhetsrisiko som har med vår virksomhet å gjøre.

ExxonMobils sikkerhetsvisjon er «Nobody Gets Hurt» - en arbeidsstyrke av egne ansatte og kontraktører som deler troen på at alle uhell kan unngås, hvor hver enkelt aksepterer et personlig ansvar for sin egen sikkerhet og er villig og i stand til å intervenere/bry seg for å sikre at alle medarbeidere arbeider sikkert. Et sentralt område er å mobilisere ansatte og kontraktører til aktiv fareidentifisering og hendelse/næruhellsrapportering med påfølgende gransking og korrigerende tiltak for å lære og unngå gjentakelse.

Helse

ExxonMobils godkjente Bedriftshelsetjeneste (egenordning)  bistår alle ansatte og  avdelinger,  i Norge, om helse og arbeidsmiljø.

Bedriftshelsetjenesten bistår arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold.

Helse- og arbeidsmiljø er underlagt styringssystemer i samsvar med lovgivning og interne retningslinjer. Dette innebærer systematisk kartlegging og oppfølging av det fysiske (ergonomi, kjemisk, støy, etc.) og psykososiale arbeidsmiljøet.

Miljø

Miljøarbeidet til ExxonMobil i Norge er fullt ut integrert i all planlegging og gjennomføring av virksomhetene. Miljøstyringsystemet, som er i samsvar med den internasjonale standarden for miljøstyring ISO 14001, er utformet for å sikre at det oppnås systematisk og kontinuerlig forbedring på miljøområdet.

ExxonMobils overordnede miljømålsettinger omfatter:

  • ingen akutt forurensing
  • opprettholde null miljøskadelige utslipp til sjø
  • reduksjon av utslipp til luft
  • høy sorteringsgrad av avfall
  • minske risiko for uønskede miljøhendelser
  • effektiv utnyttelse av energi

Miljø - Raffinering

Internasjonale sammenligninger viser at ExxonMobil-raffineriet på Slagentangen er et av de mest energieffektive raffineriene i verden. Siden begynnelsen av 1990-tallet har raffineriet gjennomført interne tiltak for å spare energi, og bruken av energi er i dag rundt 25 prosent mer effektiv enn i 1990. Det faktum at CO2-utslippene likevel har økt i denne perioden skyldes hovedsakelig nye miljøkrav til produkter, blant annet økt avsvovling. I tillegg har raffineriet økt sin behandlingskapasitet for råolje. Raffineriet på Slagentangen har et lavt utslipp av CO2 i forhold til utslipp fra øvrige raffinerier i Europa.

Relatert innhold