Nyheter

Hold deg oppdatert med det siste nytt fra ExxonMobil.

Ingen palmeolje i Esso drivstoff

6. mai publiserer Miljødirektoratet informasjon om råstoff som er benyttet i biodrivstoff i 2020.

Esso Norge AS har ikke benyttet biodrivstoff basert på palmeolje i 2020. Esso vil heller ikke benytte  biodrivstoff  basert på palmeolje i 2021.
For 2021 vil våre bio-drivstoff etter planen være basert på blant annet følgende råvarer: slakteriavfall, brukt frityrolje, kloakk-slam, raps, canola,mais og talg. Vi krever at alle våre biokomponenter er sertifisert i henhold til EUs bærekraftskriterier.

Esso mener at biodrivstoff vil spille en viktig rolle som energikilde i fremtiden og bidra til å nå nasjonale og globale klimamål. Vi har blandet inn biokomponenter i vårt drivstoff i Norge siden 2007. I tråd med lovkrav og andre drivkrefter som er introdusert av myndighetene har vi siden 2007 økt innblanding av biodrivstoff i våre produkter.

Nyheter Nyheter

Omlegging av driften på Slagentangen.

I april ble det innledet drøfting om en mulig omlegging av Slagen-raffineriet til terminaldrift.  Disse drøftingen er nå gjennomført og styret i Esso Norge AS har i dag besluttet å gå videre med planer om å legge om driften på Slagenraffineriet til en drivstoffterminal.  

Til tross for betydelig innsats fra våre ansatte og en rekke kostnadsbesparende tiltak, viser en omfattende gjennomgang av anleggets langsiktige økonomiske levedyktighet at Slagen-raffineriet ikke møter fremtidens forventning til lønnsomhet. 

Raffinerier i Europa opererer i et stadig mer utfordrene marked som er karakterisert av fallende etterspørsel, overkapasitet og sterk konkurranse. Etterpørselen etter flytende drivstoff til veitrafikken i Norge avtar.  

En omlegging av driften til en  drivstoffterminal vil sikre fortsatt levering av drivstoff og biokomponenter til våre kunder, gjennom import direkte til terminal eller til Slagen, for videre distribusjon gjennom eksisterende infrastruktur.  Alle våre kontraktsmessige forpliktelser for leveranser vil bli oppfyllt og vi vil fortsette å levere drivstoffprodukter til våre eksisterende kunder.

Selskapet vil takke alle de ansatte for den innsatsen som har vært gjort for stadig tilpassing og forbedring av driften på raffineriet.  Vi forstår den usikkerheten denne endringen påfører hver enkelt, og vil sammen med lokale myndigheter og etater sørge for best mulig støtte for de som blir berørt. Selskapet vil tilby støtte til ansatte som blir overtallige inkludert sluttavtaler og hjelp til jobbsøking og karriererådgiving.  

Gjennom denne omleggingsprosessen vil selskapets prioriteringer forbli som tidligere, - å overholde våre forpliktelser overfor kunder,  forretningspartnere og ansatte, samtidig som det opprettholdes høy fokus på sikker og ansvarlig drift.

Esso ser fram til å være en konkurransedyktig og pålitelig leverandør av drivstoffprodukter tilpasset markedet også i årene framover. 

Kontaktperson:
Anne Fougner
Informasjonsanvarlig
Esso Norge AS
Mobil +47 90516835
e-post: Anne.m.fougner@exxonmobil.com

Nyheter Nyheter

Drøfting på Slagen – Esso vurderer omlegging av driften på Slagentangen

Esso Norge AS vurderer å legge om driften på Slagentangen til en drivstoffterminal. Styret i selskapet har derfor i dag initiert en konsultasjonsprosess med de ansatte og deres representanter om en mulig omlegging av driften på Slagentangen. Det er gjennomført en omfattende gjennomgang av anleggets langsiktige økonomiske levedyktighet. 
Raffinerier i Europa opererer i et stadig mer utfordrene marked som er karakterisert av fallende etterspørsel, overkapasitet og sterk konkurranse. Etterpørselen etter flytende drivstoff til veitrafikken i Norge avtar.

 «På tross av iherdig innsats fra våre ansatte gjennom utfordrende tider, ser vi ikke langsiktige økonomiske levedyktighet for raffineridrift på Slagen», sier Per-Erik Aasum, Administrerende Direktør i Esso Norge AS. "En eventuell konvertering til en drivstoffterminal vil kunne medføre store konsekvenser for våre ansatte, og vi  ønsker derfor en god og  åpen dialog gjennom denne prosessen for å støtte alle våre ansatte og finne gode løsninger».

En eventuell omlegging av driften til en drivstoffterminal vil sikre fortsatt levering av drivstoff og biokomponenter til våre kunder, gjennom import direkte til terminal eller til Slagen, for videre distribusjon gjennom eksisterende infrastruktur.
Det er for tidlig å si noe om hvordan og når en eventuell omlegging kan være gjennomført da dette vil være gjenstand for drøfting med ansatte og deres tillitsvalgte samt dialog med relevante myndigheter. 

Esso har en lang historie i Norge og har levert produkter og tjenester av høy kvalitet til våre kunder i mer enn 125 år. Vi setter pris på vårt langvarige forhold til alle våre kunder, og vil fortsette å yte førsteklasses kundeservice. 

Alle våre kontraktsmessige forpliktelser for leveranser vil bli oppfylt og vi vil fortsette å levere drivstoffprodukter til det marked vi forsyner i dag. Gjennom denne prosessen vil vi prioritere å ha en god dialog med våre ansatte, våre kunder og forretningsforbindelser  og opprettholde høy fokus på sikker og ansvarlig drift.

Kontakt:
Anne Fougner
Public and Government Affairs Manager
Esso Norge AS
Phone +47 90516835

Nyheter Nyheter

Ingen importering av palmeolje til bruk i drivstoff  i 2020 Esso Norge AS vil ikke importere palmeolje til bruk i drivstoff i 2020 selv om innblandingskravet øker fra 1. juli 2020.

Nyheter Nyheter

Ingen palmeolje i Esso drivstoff 12. mai publiserer Miljødirektoratet informasjon om råstoff som er benyttet i biodrivstoff

Nyheter Nyheter