Hopp til hovedinnhold
Søk

Raffineringsprosessen

Raffinering av råolje dreier seg om å gjøre råmaterialet om til de oljeproduktene som forbrukerne etterspør.

Raffinering av råolje dreier seg om å gjøre råmaterialet om til de oljeproduktene som forbrukerne etterspør. Råolje pumpes i land fra store tankskip og inn i råoljetanker. Derfra pumpes den gjennom et varmesystem (varmevekslere og fyr) til hoved-destilleringstårnet for en «primærsortering» av de ulike hovedkomponentene.

Raffineringsprosessen overvåkes og kontrolleres fra et kontrollsenter ved hjelp av avansert elektronikk og databaserte kontrollprogrammer.

Inn- og utlasting av råmaterialer og oljeprodukter håndteres fra et separat kontrollrom som ligger kaien. Kontrollrommet overvåker også tankanlegget, vannbehandlingsanlegget og ulike pumpeoperasjoner. Raffineriet drives døgnet rundt hele året, med høyt kvalifiserte teknikere som holder et våkent øye med driften til enhver tid. Temperaturer, trykk og gjennomstrømning i alle deler av anlegget kan overvåkes fra de to kontrollrommene. Driften er optimalisert til å gi en optimal verdiøkning i form av oljeprodukter med bruk av minst mulig energi.

Råolje

Råolje er en blanding av hundrevis av ulike kjemiske substanser (bestående av karbon og hydrogen) kalt hydrokarboner. Ingen andre naturlige råmaterialer har hat like stor innflytelse på utviklingen av det moderne industrisamfunn. Råolje deles opp og bearbeides til de produkter som markedet krever. Råolje kommer i alle variasjoner, fra svært lett (f.eks. Nordsjøolje) til svært tunge råoljer.

Eksempler på sammensetningen av råolje fra Nordsjøen og en arabisk er gitt nedenfor. Temperaturer, trykk og gjennomstrømning i alle deler av anlegget kan overvåkes fra de to kontrollrommene. Driften er optimalisert til å gi en optimal verdiøkning i form av oljeprodukter med bruk av minst mulig energi.

Svovelgjenvinningsanlegg for drivstoff

Svovelgjenvinningsanlegget er påkrevd for kontroll av raffineriets utslipp av SO2 samt bidrag til sur nedbør. Svovel fjernet fra produktene i avsvovlingsprosessen må fjernes fra raffinerigassen før den fyres i prosessovnene. Dermed oppnår en at verken produktene eller raffineriets eget energiforbruk bidrar til forsuring av miljøet. Hydrogensulfidgassen omgjøres til flytende svovel som selges til papir- og massebehandlingsindustrien.

Avsvovling

Disse prosessene fjerner svovel fra råstoffene for bensinproduksjon, dieselolje og gassolje.

Dette skjer ved høy temperatur og høyt trykk i nærvær av hydrogengass og en katalysator (forsterker reaksjonshastigheten). Svovel fjernes i form av hydrogensulfidgass, som føres inn i svovelbehandlingsanlegget.

Visbryting av tungolje

Visbrytningen konverterer 25-35 % av de tunge bunnene fra råoljedestillering til lettere og mer verdifulle produkter (bensin, nafta og diesel). Dette gjøres gjennom termisk brytning hvor tungoljemolekyler utsettes for så høye temperaturer (460ยบC) i visbryterovnen at de deler seg i mindre og lettere molekyler.

De konverterte produktene deles gjennom destillering og videre behandling i avsvovlingsanlegget før de kan selges eller behandles videre. Anlegget utgjør en viktig justering ved å gjøre raffineriets produkter mer i tråd med markedets etterspørsel. Hovedtyngden av tungoljeproduksjon eksporteres til kraftanlegg og som bunkerolje til skip.

Ren brenselgass

Etter at svovelfjerning fyres raffineriprodusert gass inn i prosessovner for å varme opp forsyninger til ulike anlegg. Gassen består av hydrogen og lette hydrokarboner, hovedsakelig metan og etan.

Petroleumsanlegg

Nafta, som er en lettere del av råolje, er råmaterialet for bensinproduksjon. Oktantallet for nafta er for lavt og må økes før det kan benyttes som drivstoff.

Først fjernes svovel i et avsvovlingsanlegg, deretter økes oktantallet fra rundt 50 til 100 i en katalytisk reformator. Det er dette produktet, reformatet, som er hovedbestanddelen i bensinen som selges på bensinstasjoner.

Nafta blandes med egnede komponenter for å komme fram til sluttproduktet, bensin. Ved konvertering av nafta til reformat skilles hydrogen fra naftamolekylene, og denne hydrogengassen brukes i alle avsvovlingsanlegg.

I 1998 ble et eget benzenutvinningsanlegg installert for å etterkomme nye bensinspesifikasjoner.

Svovel

Svovelkomponenter fjernet under avsvovlingsprosessen konverteres til ren svovel (gul solid ved romtemperatur). Dette ufarlige materialet benyttes i papir og treforedlingsindustrien.

Nafta

Nafta er et lett hydrokarbonfragment. Det skilles mellom lett nafta med et kokepunkt mellom 30–70 °C, og tung nafta med et kokepunkt mellom 60–170 °C. Små mengder av lett nafta blandes inn i bensinen, men hovedvekten av produksjonen går til den petrokjemiske industrien. Tung nafta er råmaterialet for bensinproduksjonen.

LPG

LPG, Lett petroleumsgass, er en generisk benevnelse for propan og butan. LPG benyttes til oppvarming, drivstoff og i den petrokjemiske industrien.

Parafin/flydrivstoff

ESSO FYRINGSPARAFIN er en parafin spesielt godt egnet til oppvarming. Inntil 2000 var produktet klart som vann og uten farge. ESSO FYRINGSPARAFIN kan benyttes i alle typer vekebrennere og fyrkjeler. Den gir ikke høy nok flamme før den soter, så til belysningsformål anbefales bruk av belysningsparafin. Fra og med 20. februar 2000 har ESSO FYRINGSPARAFIN en grønn farge. Fargestoffet har ingen effekt på forbrenningen.

Flydrivstoff har de samme egenskapene som parafin, men må tilfredsstille langt strengere kvalitetskrav. Slagen produserer og leverer to typer flydrivstoff, en for det norske forsvaret og en for sivil luftfart. Drivstoffet som produseres for forsvaret inneholder tilsetningsstoffer som gjør det bedre egnet for lagring.

I motsetning parafin er ikke flybensin farget grønn.

Diesel/lett fyringsolje

For biler og båter kan et stort antall dieseltyper, samt ulike typer drivstoff, benyttes.

1. Diesel

Avansert drivstoff for deg og din motor

Hos Esso er vi stolte av å utvikle drivstoff som kan hjelpe motoren din til å kjøre jevnere. Det er derfor våre avanserte drivstoff er utviklet med tanke på deg og din motor:

  • Diesel 2000. Vår normale dieseltype som hjelper deg med å forbedre din drivstofføkonomi

Våre drivstoff er utviklet for å hjelpe din bilmotor med å levere en bedre ytelse. De fungerer også på et molekylært nivå for å hjelpe til med å fjerne avsetninger som er dannet i ditt drivstoffsystem. Dette hjelper din motors drivstofføkonomi uansett hvor du er på vei.

Esso diesel er utviklet for å hjelpe med å*:

  • rense dieselinnsprøytninger
  • forbedre drivstofføkonomi
  • forbedre motorens respons
  • redusere utslipp
  • beskytte motorer mot korrosjon

Vi gir drivstoff til utvikling

2. Esso Offroad-Diesel / Diesel for Anleg og Fabrikker

Esso Offroad Dieselolje (dieselolje) er en standard diesel som er unntatt avgifter og som benyttes til bestemte formål som byggemaskiner, traktorer osv. Fra og med 20.02.2000 er produktet farget grønt.

3. Esso Lettdiesel 

Esso Lettdiesel (lettdiesel) er en kerosinbasert diesel, hvilket gir produktet utmerkede kuldeegenskaper med en bruksgrense ned mot -50 °C. For å unngå økt slitasje på dieselpumpen er et smøremiddel tilsatt produktet. Esso Lettdiesel har et noe lavere cetantall og tetthet enn konvensjonell ADO. Ved bytte til denne typen drivstoff kan en merke en reduksjon i trekkraft. Dersom forholdene krever det (lav utendørs temperatur, tunnelgraving etc.) kan Esso Lettdiesel benyttes på høyhastighets dieselmotorer.

4. Esso Lavsvovel Gassolje (LSGO)

Esso Lavsvovel Gassolje (LSGO) er en gassolje med gode antennings- og forbrenningsegenskaper, samt med kuldeegenskaper tilpasset sommer- og vinterklima i Norge. Produktet har et lavt svovelinnhold, for å tilfredsstille strengere miljøkrav, og gode smøreegenskaper. LSGO er genet for bruk i maritime høyhastighets- og middels hastighets dieselmotorer.

5. Esso Fyringsolje Nr. 1

Esso Fyringsolje Nr. 1 (fyringsolje nr. 1) er en lett fyringsolje med gode forbrenningsegenskaper og egnet for anlegg utformet for lette fyringsoljer.

6. Esso Marine Gassolje (MGO)

Esso Marine Gassolje (marin gassolje) er en gassolje med gode antenningsegenskaper for bruk i maritime høyhastighets- og dieselmotorer for middels hastighet.

7. Esso Marine Spesial (EMS)

Esso Marine Spesial er en tung maritim destillatkvalitet egnet for bruk i alle maritime dieselmotorer for middels hastighet.

8. Esso Fyringsolje Spesial (EFS)

Esso Fyringsolje Spesia (spesial fyringsolje) er egnet for bruk i oljefyrte oppvarmingsanlegg med middels store brennere hvor fyringsoljen kan forvarmes til å oppnå riktig atomisering for viskositet.

Tunge destillater

Tunge destillater (Tung atmosfærisk gassolje) er en tung hydrokarbonfraksjon med en tetthet på 0,92 kg/l. Den inneholder omtrent 0,5 % svovel og har en mørk brandyfarget fargetone. HAGO sendes fra Slagentangen til andre raffinerier/kjemisk industri for videre behandling.

Tung fyringsolje

Det tyngste av våre produkter. Det er svart i farge og inneholder omtrent 1 % svovel. Tungolje benyttes som bunkerolje på tankskip og som fyringsolje i tunge industrier.

Kilder
*Utslipp refererer til CO, HC og NOx. Påstander er basert på en eller flere av de følgende: (1) interne eller tredjeparts testing av kjøretøymotor; (2) publikasjoner fra offentlige myndigheter; og/eller (3) industri eller annen vitenskapelig litteratur. Sammenligningsgrunnlag for alle påstander er mot standard drivstoff uten tilsetninger. Kun tilgjengelig ved deltagende Esso servicestasjoner. Motortype, kjøreatferd og andre faktorer kan også være avgjørende for drivstoffets og kjøretøyets ytelser, inkludert utslipp og drivstofføkonomi. Digital simulering av produkt og kunstig gjengivelser av motor har blitt benyttet. Esso, Esso. We Fuel Progress er varemerker tilhørende Exxon Mobil Corporation.
Lukk