Hopp til hovedinnhold
Søk

Vallø miljøopprydningsprosjekt

Esso Norge AS har i samråd med Miljødirektoratet utarbeidet en tiltaksplan for opprydning i forurenset grunn på selskapets eiendom på Vallø i Tønsberg kommune. Området er en en av de eldste industrieiendommene i Norge med industrielle aktiviteter siden 1739 og petroleumsvirksomhet fra 1899 til 2001. Når miljøopprydningstiltaket er fullført, vil det muliggjøre ny utvikling av området.

Introduksjon 

Etter at den oljerelaterte virksomheten opphørte og installasjonene revet, har eiendommen blitt grundig kartlagt for forurensinger i flere omganger i perioden 2003 – 2013. Resultatet fra undesøkelsene bekreftet at syrebek og bleikejord hadde blitt deponert på østsiden av eiendommen i en periode da raffineriet var i drift, og at deler av eiendommen for øvrig var delvis påvirket av oljerelaterte hydrokarboner. Det ble også bekreftet forekomster av syrebek i sjøbunnen utenfor syrebekdeponiet.

Det ble iverksatt tiltak med å overvåke forekomstene av syrebek, bleikejord og oljerester samtidig som det i samråd med miljøvernmyndighetene ble utredet, testet og evaluert alternativer for å fjerne disse avfallsstoffene. En endelig tiltaksplan for opprydning i grunnen på land ble forelagt og godkjent av Miljødirektoratet i 2013. Miljøopprydningstiltaket vil møte direktoratets helsebaserte tilstandsklassifisering av forurenset grunn for en blanding av nærings- og boligstandard.

Etter en anbudsprosess ble det i juli 2015 inngått avtale med arbeidsfellesskapet JV VEIDEC ANS med partnere Veidekke Entreprenør AS og det belgiske selskapet Deme Environmental Contractors (DEC) om å utføre saneringsarbeidet. Anleggsperioden starter høsten 2015 med forventet avslutning i 2019.

Miljøopprydningstiltaket vil i hovedsak bestå i fjerning av syrebekdeponiet og graving og uttransportering av syrebek og oljerester fra det øvrige området samt inntransportering og tilbakefylling av rene masser. Totalt er det beregnet at ca. 300.000 tonn avfallsprodukter vil bli fjernet. Transport vil skje dels med båt fra kaien på eiendommen, dels med lastebil.

Syrebekforekomstene i sjøbunnen utenfor den østlige strandlinjen vil bli gjenstand for ytterligere undersøkelser i samråd med miljøvernmyndighetene.

Miljøopprydningstiltaket gjennomføres innenfor de lover, regler og tillatelser som gjelder og følger de strenge standarder for helse, miljø og sikkerhet som Esso legger til grunn for i all sin virksomhet. Arbeidet vil imidlertid kunne medføre noe ulemper for nærområdene i form av periodevis økt tungtrafikk på veien fra Vallø, periodevis støy fra anleggsarbeidet, potensielle utslipp og lukt av SO2 samt støvdannelse. Tiltak for å minimalisere ulempene iverksettes og utstyr for måling av støy og gasser vil bli utplassert.

Det foreligger foreløpig ikke noen ny reguleringsplan for eiendommen på Vallø. Miljøopprydningstiltaket vil som et minimum bli gjennomført i henhold til den av Miljødirektoratet godkjente tiltaksplan. Den faktiske fremtidige bruk av området vil skje i nært samarbeide med Tønsberg kommune og andre involverte.

Historie om Vallø

Vallø er en halvøy ved Oslofjorden i Tønsberg kommune, som har vært et mangfoldig industristed siden 1739 da Vallø Saltverk ble etablert der. Senere ble det blant annet drevet bomullsspinneri, pappfabrikk, skipsverksted og tapetfabrikk på Vallø. Petroleumsvirksomheten startet i 1899 og opphørte i 2001.

Det er petroleumsvirksomheten som i størst grad har preget industristedet Vallø. Den ble startet gjennom etableringen av A/S Petroleums- & Maskinoljeraffineriet i 1899 og senere A/S Vallø Oljeraffineri i 1905. Med det var det første anlegget for raffinering av råolje til ferdigprodukter (bensin og smøreoljer) i Norge kommet i gang. Raffineriet tegnet avtaler med Østlandske og Vestlandske Petroleumscomagnier om distribusjon av produktene. De tre selskapene inngikk i 1919 et økonomisk interessefellesskap sammen med Norsk Amerikansk Petroleumscompagni A/S, som etter hvert fikk en direkte forbindelse med Standard Oil Co. (New Jersey) i USA (Esso). I 1953 ble virksomheten samlet i ett selskap med navnet A/S Norske Esso.

Raffineriet ble kraftig opprustet og modernisert i mellomkrigstiden. En lang rekke produkter ble produsert og solgt til store deler av Europa. Et av hovedproduktene var transformator-olje som var et vesentlig produkt i utbyggingen av 500 større og mindre kraftverk i Norge mellom 1920 og 1940. Bedriften nådde sitt høydepunkt med i overkant av 100 ansatte og boliger for ansatte med familier i Vallø-landsbyen.

Krigsperioden 1940 – 1945 var preget av en vanskelig balansegang mellom ønsket om å holde bedriften i gang, holde folk i arbeid, begrense samarbeidet med okkupasjonsmakten til et minimum samtidig som raffineriet i realiteten var okkupert. På slutten av krigen skjedde det tragiske at 53 nordmenn mistet livet og hele anlegget ble totalskadet i et alliert bombeangrep.

Raffineriet ble gjenreist etter krigen og det ble produsert løsningsbensiner, transformatorolje, smøreoljer og asfalt (bitumen) som for det meste ble solgt innenlands.. Råoljen kom hovedsaklig fra Venezuela.

Etter at det nye Esso-raffineriet på Slagentangen ble satt i drift i 1961, ble operasjonene på Vallø gradvis omlagt til kun asfaltproduksjon fram til 1993 og blanding av smøreoljer fram til 2001. Dessuten var det en importterminal av kjemiske produkter og sentrallager for smøreoljer til alle norske kunder. Dette lageret omfattet også alle varer som ble solgt på Esso sine bensinstasjoner i Norge. Da all virksomhet opphørte i 2001, markerte dette slutten på mer enn 260 års industrivirksomhet.

Kontaktinformasjon

Informasjon om prosjektets fremdrift og arbeidsprogram vil bli gitt av entreprenøren JV Veidec sin bloggside

Kontaktpersoner i Esso Norge AS:

Tina Schrader – prosjektleder
Telefon:  91 87 47 16

John Egil Merkesvik – plasskoordinator Vallø
Telefon: 99 25 30 64

Du kan også kontakte oss ved å sende email til valle@exxonmobil.com

Ofte stilte spørsmål

Hvilke tiltak blir gjort for å minimalisere ulempene for nabolaget i anleggsperioden?

  • Anleggsarbeidet vil skje mellom kl 07:00 og 19:00 mandag – fredag; vedlikehold av utstyr kan bli utført på lørdager og unntaksvis kan skip lastes/losses utenom ovennevnte tidspunkt; arbeidet vil uansett skje innenfor regulerte grenseverdier for støy.
  • Utgraving vil bli utført i mindre felter om gangen.
  • Hjulvask på kjøretøy til transport av jord- og steinmasse før utkjøring på veinettet; lasten vil bli tildekket.
  • Spyling av veier.
  • Vannspyling i forbindelse med utgraving for å hindre utslipp av SO2 og spredning av støv
  • Måleutstyr for overvåking av verdier for SO2 og for støy.
  • Maskiner for behandling av avfallsmasser inne på området vil bli plassert i syd lengst unna nabobebyggelsen.
  • Sterk fokus på hensynsfull og sikker kjøring.

Hva vil skje med de gjenværende installasjonene på Esso sin eiendom – kai, lagerbygning og kontorbygning?

Lagerbygningen og kaien vil bli benyttet i anleggsperioden. Kontorbygningen er avstengt og sikret. Det er ikke tatt beslutning om hva som vil skje med disse installasjonene senere.

Hvordan vil publikum få tilgang til Batteriodden?

I anleggsperioden vil tilgang til Batteriodden over eiendommen dessverre måtte innstilles som en del av sikringstiltakene ved miljøopprydningstiltaket.

Hvor kan naboer og andre henvende seg med spørsmål og klager i forbindelse med anleggsarbeidet?

Entreprenøren JV VEIDEC har opprettet en bloggside - http://veidec.info/ - hvor fortløpende informasjon om anleggsarbeidet og arbeidsprogrammmet vil bli gjort tilgjengelig. Se for øvrig over i feltet for "Kontaktinformasjon" for ansvarlige personer i Esso Norge AS.

Hva vil Esso benytte eiendommen til når miljøopprydningstiltaket er gjennomført?

Miljøopprydningstiltaket gjennomføres i henhold til tiltaksplanen som Miljødirektoratet har godkjent og som vil tilfredsstille direktoratets helsesmessige tilstandsklassifisering av forurenset grunn for en blanding av nærings- og boligstandard. Dette er de tekniske kriterier som indikerer hva området kan brukes til, men ikke nødvendigvis hva området faktisk vil bli utviklet til.

Esso har ennå ikke besluttet hva eiendommen skal brukes til. Fremtidig utvikling av eiendommen vil skje i nært samarbeid med Tønsberg kommune og andre involverte.

Hva er syrebek og hvilken fare er forbundet med det?

Syrebek er et biprodukt fra tidligere behandling av oljeprodukter med svovelsyre for å gjøre oljen ren nok til å kunne anvendes til forbrenning i motorer etc. Syrebeken på land på Vallø er hovedsaklig tildekket med jord og representerer ingen helsefare for mennesker. Direkte kontakt med syrebek kan føre til akutt hudirritasjon og potensielt brannsår. Når det graves i syrebek, vil svoveldioksyd ( SO2 ) frigjøres – arbeidere vil da bære verneutstyr og måleapparater. Gass og lukt til omgivelsene vil bli overvåket og kontrollert for å treffe tiltak mot uønsket spredning.

Lukk