Nyheter

Hold deg oppdatert med det siste nytt fra ExxonMobil.

Ingen Palmeolje i Esso drivstoff

29. juni publiserer Miljødirektoratet informasjon om råstoff som er benyttet i biodrivstoff i 2021.

Esso Norge AS har ikke benyttet biodrivstoff basert på palmeolje i 2021. Esso vil heller ikke benytte  biodrivstoff  basert på palmeolje i 2022.
For 2022 vil våre bio-drivstoff etter planen være basert på blant annet følgende råvarer: slakteriavfall, brukt frityrolje, kloakk-slam, stivelsesslam, matavfall og raps.  Vi krever at alle våre biokomponenter er sertifisert i henhold til EUs bærekraftskriterier.

Esso mener at biodrivstoff vil spille en viktig rolle som energikilde i fremtiden og bidra til å nå nasjonale og globale klimamål. Vi har blandet inn biokomponenter i vårt drivstoff i Norge siden 2007. I tråd med lovkrav og andre drivkrefter som er introdusert av myndighetene har vi siden 2007 økt innblanding av biodrivstoff i våre produkter.

I januar annonserte Esso Norge at vi har kjøpt 49,9 % eierandel i Biojet AS , et selskap som har planer om å produsere avansert biodrivstoff fra treavfall. Vi henviser til vår pressemelding datert 11. januar 2022.

Nyheter Nyheter

Vurderer produksjon og distribusjon av grønn hydrogen og ammoniakk Esso Norge, Grieg Edge, North Ammonia og GreenH vurderer etablering av en hub for lavutslipps maritimt drivstoff på Slagentangen.

Nyheter Nyheter

ExxonMobil utvider sitt engasjement innen biodrivstoff - kjøper eierandel i Biojet AS.

• Esso Norge AS kjøper 49,9 % eierandel i Biojet AS og ExxonMobil får rettigheter på inntil 3 millioner fat biodrivstoff per år 
• Investeringen innebærer en plan om å produsere avansert biodrivstoff fra treavfall
• ExxonMobil forsterker ved denne avtalen arbeidet med å redusere CO2-utslipp fra transportsektoren

ExxonMobil utvider sitt engasjement innen biodrivstoff for å bidra til ytterligere reduksjoner i CO2-utslippene fra transportsektoren. Dette gjøres ved å kjøpe en eierandel på 49,9 % i Biojet AS. Biojet AS er et norsk biodrivstoffselskap som planlegger å konvertere avfall fra skogbruk og trebasert bygningsmateriell til avanserte biodrivstoff og biodrivstoffkomponenter.

Biojet AS planlegger å bygge inntil fem anlegg for å produsere biodrivstoff og biodrivstoffkomponenter. Det første anlegget planlegges på Follum. Selskapet forventer at kommersiell produksjon vil kunne starte på Follum i 2025. Avtalen gjør det mulig for ExxonMobil å kjøpe så mye som 3 millioner fat (ca fem hundre millioner liter) biodrivstoff per år basert på kapasitet fra fem slike anlegg.  

"Vår avtale med Biojet AS understreker vårt ønske om å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren," sier Per-Erik Aasum, administrerende direktør i Esso Norge AS.  «På Slagen kan vi effektivt blande og distribuere avansert biodrivstoff som etterspørres av våre kunder i Norge. Videre ligger forholdene på Slagen godt til rette for å videredistribuere biodrivstoff også til andre land i Europa.»

Biodrivstoff og biodrivstoffkomponenter som vil bli produsert, oppfyller kravene til avansert biodrivstoff i henhold til norsk regelverk og EUs fornybardirektiv. Ifølge EUs fornybardirektiv kan biodrivstoff produsert av treavfall bidra til å redusere karbonutslippene med 85 % basert på en livssyklus analyse, sammenlignet med petroleumsbasert diesel. 

Biodrivstoffet som vil bli produsert kan brukes til personbiler og tungtransport som bruker forbrenningsmotorer.  På et senere tidspunkt kan det også være aktuelt å produsere biodrivstoff for bruk i fly og på skip, ettersom markedet for biodrivstoff utvikler seg.

Investeringen i Biojet AS viderefører ExxonMobils kontinuerlige arbeid med å utvikle og ta i bruk energiløsninger med lavere klimagassutslipp. ExxonMobil etablerte i 2021 en egen foretningsenhet for lavutslippsløsninger og evaluerer kontinerlig prosjekter fokusert på biodrivstoff, karbonfangst og -lagring (CCS) og hydrogen i sin globale portefølje.

Fra 2000 til 2020 har ExxonMobil investert mer enn 10 milliarder dollar i forskning og utvikling av energi med lavere klimagassutslipp. 

Om Esso Norge AS og ExxonMobil
Esso Norge As er ett datterselskap av Exxon Mobil Corporation i USA. Esso Norge AS er Norges eldste energiselskap - etablert i Norge i 1893. Selskapets hovedkontor ligger på Slagen ved Tønsberg. Raffineriet på Slagentangen ble sommeren 2021 konvertert til en drivstoffterminal. Produkter importeres til Slagen terminal og produktene blir deretter distribuert langs hele den norske kysten.
ExxonMobil er et av verdens største internasjonale børsnoterte energiselskaper. Konsernet bruker teknologi og innovasjon for å møte verdens voksende energibehov og bruker dessuten store ressurser på forskning innen energi med lavere klimagassutslipp. Mer informasjon om ExxonMobil finner du her  exxonmobil.com  og  Energy Factor

Nyheter Nyheter

Ingen palmeolje i Esso drivstoff

6. mai publiserer Miljødirektoratet informasjon om råstoff som er benyttet i biodrivstoff i 2020.

Esso Norge AS har ikke benyttet biodrivstoff basert på palmeolje i 2020. Esso vil heller ikke benytte  biodrivstoff  basert på palmeolje i 2021.
For 2021 vil våre bio-drivstoff etter planen være basert på blant annet følgende råvarer: slakteriavfall, brukt frityrolje, kloakk-slam, raps, canola,mais og talg. Vi krever at alle våre biokomponenter er sertifisert i henhold til EUs bærekraftskriterier.

Esso mener at biodrivstoff vil spille en viktig rolle som energikilde i fremtiden og bidra til å nå nasjonale og globale klimamål. Vi har blandet inn biokomponenter i vårt drivstoff i Norge siden 2007. I tråd med lovkrav og andre drivkrefter som er introdusert av myndighetene har vi siden 2007 økt innblanding av biodrivstoff i våre produkter.

Nyheter Nyheter

Omlegging av driften på Slagentangen.

I april ble det innledet drøfting om en mulig omlegging av Slagen-raffineriet til terminaldrift.  Disse drøftingen er nå gjennomført og styret i Esso Norge AS har i dag besluttet å gå videre med planer om å legge om driften på Slagenraffineriet til en drivstoffterminal.  

Til tross for betydelig innsats fra våre ansatte og en rekke kostnadsbesparende tiltak, viser en omfattende gjennomgang av anleggets langsiktige økonomiske levedyktighet at Slagen-raffineriet ikke møter fremtidens forventning til lønnsomhet. 

Raffinerier i Europa opererer i et stadig mer utfordrene marked som er karakterisert av fallende etterspørsel, overkapasitet og sterk konkurranse. Etterpørselen etter flytende drivstoff til veitrafikken i Norge avtar.  

En omlegging av driften til en  drivstoffterminal vil sikre fortsatt levering av drivstoff og biokomponenter til våre kunder, gjennom import direkte til terminal eller til Slagen, for videre distribusjon gjennom eksisterende infrastruktur.  Alle våre kontraktsmessige forpliktelser for leveranser vil bli oppfyllt og vi vil fortsette å levere drivstoffprodukter til våre eksisterende kunder.

Selskapet vil takke alle de ansatte for den innsatsen som har vært gjort for stadig tilpassing og forbedring av driften på raffineriet.  Vi forstår den usikkerheten denne endringen påfører hver enkelt, og vil sammen med lokale myndigheter og etater sørge for best mulig støtte for de som blir berørt. Selskapet vil tilby støtte til ansatte som blir overtallige inkludert sluttavtaler og hjelp til jobbsøking og karriererådgiving.  

Gjennom denne omleggingsprosessen vil selskapets prioriteringer forbli som tidligere, - å overholde våre forpliktelser overfor kunder,  forretningspartnere og ansatte, samtidig som det opprettholdes høy fokus på sikker og ansvarlig drift.

Esso ser fram til å være en konkurransedyktig og pålitelig leverandør av drivstoffprodukter tilpasset markedet også i årene framover. 

Kontaktperson:
Anne Fougner
Informasjonsanvarlig
Esso Norge AS
Mobil +47 90516835
e-post: Anne.m.fougner@exxonmobil.com

Nyheter Nyheter