Sette ut OIMS i praksis

For å sikre at alle deler av rammeverket vårt for sikkerhet, trygghet, helse og miljøforhold – Operations Integrity Management System (OIMS) – utføres, kreves det at alle forretningsområdene våre etablerer grundig dokumenterte prosesser.

Artikkel

Sette ut OIMS i praksis

Hver enkelt driftsenhet må ha godt utviklede og dokumenterte administrasjonssystemer på plass som adresserer alle forventningene som er lagt til grunn i OIMS-rammeverket. Administrasjonssystemene som etableres for å oppfylle OIMS-forventningene må inneholde følgende fem karakteristikker for å kunne være effektive. Det er viktig at alle fem karakteristikker dokumenteres.

Omfang og mål

Omfanget definerer systemets grenselinjer, og identifiserer samhandling med andre systemer, organisasjoner og anlegg. Målet er en tydelig definisjon av systemets hensikt og forventede resultater.

Prosesser og rutiner

Prosesser adresserer stegene som beskriver hva systemet gjør og hvordan det fungerer. Rutiner adresserer nøkkeloppgavene som kreves av en prosess.

Ansvarlige og ansvarsfulle ressurser

Godkjenningsmyndigheter samt krav til erfaring og opplæring som kvalifiserer folk til å utføre sine roller og ansvarsområder spesifiseres for både implementering og drift av systemet.

Godkjenning og måling

Et system må sjekkes for å se om det fungerer som tiltenkt, og om det oppfyller den uttalte hensikten. Det er to komponenter. Godkjenningen undersøker at prosesser og rutiner fungerer og utøves på en effektiv måte.

Måling bekrefter kvaliteten av systemprosessene, og avgjør at målene og resultatene til systemet oppnås.

Mekanismer for tilbakemeldinger og forbedringer

Disse mekanismene bidrar til å sikre at det tas grep for løpende forbedring av systemet. De bruker funn fra vurderinger, og fra godkjennings- og målingsaktiviteter, for å forbedre systemets tilpasning, evner og effektivitet.

Evaluering

Løpende evaluering er helt avgjørende for å sikre at forventningene til rammeverket oppfylles.

OIMS benytter interne og eksterne evalueringsprosesser for å vurdere i hvilken grad forventningene oppfylles. Slike evalueringer gir informasjonen som trengs for å ytterligere forbedre både ytelser og støttende administrasjonssystemer. Vurderingsprosessen fokuserer på evalueringen av administrasjonssystemer.

To systemdimensjoner er inkludert i evalueringen:

1. Systemstatus

 • I hvilket omfang de fem karakteristikkene i et Operations Integrity Management System er innebygget i systemets design, og hvorvidt de er godt nok dokumentert.
 • I hvilket omfang implementeringen er gjort, inkludert kommunikasjon, opplæring og etablering av måling, godkjenning og tilbakemeldingsprosesser.

2. Systemets effektivitet

 • I hvilket omfang krav til system og dokumentasjon er oppfylt.
 • Kvaliteten på systemutførelsen.
 • Hvor godt systemet fungerer, og hvorvidt de fastsatte målene oppnås.

OIMS-vurderinger

Systemstatus og effektivitet blir begge rangert under en vurdering. Systemstatus mottar en kvalitativ evaluering på enten «Oppfyller kriteriene» eller «Trenger forbedring». Systemets effektivitet mottar en kvantitativ evaluering på en skala fra 1 til 4, der 4 er det høyeste nivået.

Den samlede vurderbare enheten Effektivitetspoeng er basert på gjennomsnittet av de individuelle systemeffektivitets-poengene.

Vurderingsfrekvens

Eksterne vurderinger utføres hvert tredje til femte år, der frekvensen innenfor dette tidsrommet avgjøres av driftsintegritetsytelsen til den vurderbare enheten, og risikonivået til enhetens drift. En intern vurdering utføres omkring midtpunktet i intervallet mellom eksterne OI-vurderinger.

Ansvarsområder for ledelsen over den vurderbare enheten

Elementene og forventningene i OIMS-rammeverket er ment å gi en veiledning for administrasjonssystemer for driftsintegritet på en vurderbar enhets-basis (AU-basis). Noen aspekter av OI-administrasjonen krever imidlertid overblikk og støtte på nivået over AU. OIMS-ansvarsområder for system(er) og rutine(r) over AU-nivået skal være på plass slik at disse områdene kan adresseres der det er aktuelt.

Følgende retningslinjer adresserer prosessene som gir overblikk og støtte til AU-systemene og rutinene.

Ledelse, engasjement og ansvarlighet

 • Viser engasjement for og aktiv deltakelse i OI-aktiviteter på tvers av relevante ansvarsområder, inkludert deltakelse i OIMS-vurderinger og tilgjengeliggjøring av tilstrekkelige ressurser til å oppfylle OI-krav.
 • Sikre funksjonelle administrasjonssystemer som kan adressere OIMS-forventninger og funksjonelle retningslinjer.
 • Etablere, kommunisere og overse ytelsene fra vurderbare enheter i forbindelse med sikkerhet, trygghet, helse og miljø, forbedringsmål på tvers av hele virksomheten, samt anerkjenne enestående resultater/måloppnåelser.
 • Etablere og opprettholde prosesser for å innhente og rapportere nøyaktige og jevnlige opplysninger om sikkerhet, trygghet, helse og miljø.
 • Kommunisere forventninger og overvåke fremgang knyttet til implementeringen av OIMS for driftsområder som er nye for ExxonMobil.
 • Ledere som er ansvarlige for virksomheter som driftes av andre (OBO-er, Operated By Others), som ikke er inkludert i en vurderbar enhet, kommunisere OIMS-prinsippene til operatøren, og oppfordre til implementeringen av OIMS eller liknende systemer, samt overvåke implementeringen.

Risikovurdering og -administrasjon

Overvåke statusen til risikoprofilen for funksjonen og tilknyttede begrensningsaktiviteter.

Design og bygging av anlegg

Sikre at det finnes ansvarlige minstestandarder for design og bygging av anlegg, inkludert der hvor lovmessige krav ikke er tilstrekkelig beskyttende.

Personell og opplæring

Sikre at det finnes prosesser på plass for å opprettholde kompetanse som er viktig for driftsintegriteten.

Drift og vedlikehold

 • Overvåke utførelsen av sikringsprogrammer for mekanisk integritet.
 • Sikre at det finnes prosesser på plass for nødvendig reguleringsanalyse, tolkning og oversetting.
 • Sikre tilstrekkeligheten av prosesser for å sikre at reguleringer oppfylles.
 • Overvåke graden av oppfyllelse med reguleringer og ansvarlige standarder.
 • Direkte forretningsplanlegging i tilknytning til miljø, samt føre tilsyn med implementering og forvaltningen av den.

Administrering av endring

Sikre at påvirkning på driftsintegritet fra organisasjonsmessige endringer evalueres og adresseres.

Hendelsesundersøkelser og analyse

Sikre at det finnes prosesser på plass for å adressere og dele læring fra hendelser i selskapet og i bransjen for øvrig.

Fellesskapsbevissthet og beredskap

Sikre at det finnes prosesser på plass for å opprettholde beredspa, respons og driftskontinuitet for hendelser som krever ressurser ut over den vurderbare enheten.

Vurdering og forbedring av driftsintegriteten

 • Sikre at det finnes prosesser på plass for å analysere individuelle og samlede vurderingsresultater.
 • Overvåke graden av oppfølging og avslutning av vurderinger.
 • Sikre at det finnes prosesser på plass for å opprettholde effektiviteten til vurderinger, inkludert en gjennomgang av størrelsen på vurderbare enheter og tilnærmingen (dvs. fokusområder, varighet, dekning, frekvens).
 • Periodisk evaluering av oppfyllelsen av retningslinjer for OIMS-ansvarsområder over den vurderbare enheten for å sikre at de ønskede resultatene oppnås.

Relatert innhold

Administrasjonssystem for driftsintegritet

Vi er forpliktet til å drive virksomheten på en måte som stemmer overens med de miljømessige og økonomiske behovene til lokalmiljøene der vi opererer, og som beskytter tryggheten, sikkerheten og helsen til våre ansatte, de som er involvert i driften vår, våre kunder og allmennheten.

Risikostyring Artikkel

Administreringssystem for operasjonsintegritet: En melding fra styreformannen

ExxonMobil står fast ved sin forpliktelse til utmerkede ytelser innen sikkerhet, trygghet, helse og miljø (SSH&E), som vi samlet sett henviser til som Driftsintegritet.

Risikostyring Artikkel

Administrasjonssystemer, standarder og kontroller

I ExxonMobil tror vi det er mulig å skaffe den energien verden har behov for, samtidig som vi beskytter mennesker og miljø.

Risikostyring Artikkel

Valdez-utslippet

Etter et av bunnpunktene i ExxonMobils lange historie, doblet vi innsatsen for å beskytte miljøet, våre ansatte og lokalsamfunnene vi opererer i rundt i verden.

Risikostyring Artikkel

Risikostyring og sikkerhet

ExxonMobil står fast ved vår forpliktelse til utmerkede ytelser innen sikkerhet, trygghet, helse og miljø (SSH&E, Safety, Security, Health and Environmental), samlet referert til som driftsintegritet.

Risikostyring Artikkel