Omlegging av driften på Slagentangen.

I april ble det innledet drøfting om en mulig omlegging av Slagen-raffineriet til terminaldrift.  Disse drøftingen er nå gjennomført og styret i Esso Norge AS har i dag besluttet å gå videre med planer om å legge om driften på Slagenraffineriet til en drivstoffterminal.  

Til tross for betydelig innsats fra våre ansatte og en rekke kostnadsbesparende tiltak, viser en omfattende gjennomgang av anleggets langsiktige økonomiske levedyktighet at Slagen-raffineriet ikke møter fremtidens forventning til lønnsomhet. 

Raffinerier i Europa opererer i et stadig mer utfordrene marked som er karakterisert av fallende etterspørsel, overkapasitet og sterk konkurranse. Etterpørselen etter flytende drivstoff til veitrafikken i Norge avtar.  

En omlegging av driften til en  drivstoffterminal vil sikre fortsatt levering av drivstoff og biokomponenter til våre kunder, gjennom import direkte til terminal eller til Slagen, for videre distribusjon gjennom eksisterende infrastruktur.  Alle våre kontraktsmessige forpliktelser for leveranser vil bli oppfyllt og vi vil fortsette å levere drivstoffprodukter til våre eksisterende kunder.

Selskapet vil takke alle de ansatte for den innsatsen som har vært gjort for stadig tilpassing og forbedring av driften på raffineriet.  Vi forstår den usikkerheten denne endringen påfører hver enkelt, og vil sammen med lokale myndigheter og etater sørge for best mulig støtte for de som blir berørt. Selskapet vil tilby støtte til ansatte som blir overtallige inkludert sluttavtaler og hjelp til jobbsøking og karriererådgiving.  

Gjennom denne omleggingsprosessen vil selskapets prioriteringer forbli som tidligere, - å overholde våre forpliktelser overfor kunder,  forretningspartnere og ansatte, samtidig som det opprettholdes høy fokus på sikker og ansvarlig drift.

Esso ser fram til å være en konkurransedyktig og pålitelig leverandør av drivstoffprodukter tilpasset markedet også i årene framover. 

Kontaktperson:
Anne Fougner
Informasjonsanvarlig
Esso Norge AS
Mobil +47 90516835
e-post: Anne.m.fougner@exxonmobil.com