Vurderer produksjon og distribusjon av grønn hydrogen og ammoniakk

Esso Norge, Grieg Edge, North Ammonia og GreenH vurderer etablering av en hub for lavutslipps maritimt drivstoff på Slagentangen.

  
Hva betyr dette? 

  • Potensiell produksjon opp til 20.000 tonn grønt hydrogen, distribusjon av opp til 100.000 tonn ammoniakk
  • Mulighet for Slagen Terminal til å levere lavutslipps drivstofftil maritim sektor
  • Produksjonsanlegget vil bli drevet av elektrisitet fra norsk vannkraft 

Esso Norge, Grieg Edge, North Ammonia og GreenH har inngått en intensjonsavtale om å studere potensiell produksjon og distribusjon av grønt hydrogen og ammoniakk til maritim sektorved Esso Norges terminal på Slagentangen.

Studien vil vurdere om det kan produseres opptil 20 000 tonn grønt hydrogen per år og distribuere opptil 100 000 tonngrønn ammoniakk per år. Hydrogen skal produseres ved elektrolyse basert på elektrisitet fra norsk vannkraft.

«Hydrogen har potensial til å redusere CO2-utslippene betydelig i viktige sektorer det er vanskelig å dekarbonisere », sier Per-Erik Aasum, administrerende direktør i Esso Norge. «Denne studien vil vurdere om det vedEsso Norges anlegg på Slagentangen kan etableres aktivitet som vil bidra til å redusere utslippene fra norsk maritim sektor og derigjennom bidra til å nå samfunnets ambisjoner om utslippsreduksjon.»

Esso Norge og ExxonMobil vil bidra med erfaring og ekspertise i å utvikle komplekse prosjekter som kan bidra til utslippsreduksjoner gjennom muligheter som kan utvikles på Slagentangen. 

Grieg Edge, GreenH og North Ammonia vil bidra med kompetanse innen bærekraftig maritim transport, hydrogeninfrastruktur og produksjon og distribusjon av grønt hydrogen og ammoniakk.

«Slagentangen har en godt egnet beliggenhet som et sentralt knutepunkt for hydrogen og ammoniakk i maritim sektor», sier Matt Duke, administrerende direktør i Grieg Maritime Group. «Med den komplementære kompetansen som partnerne besitter, tar vi et viktig skritt i arbeidet med å oppnå utslippsreduksjoner i maritim sektor». 

Det Internasjonale Energibyrået (IEA) antyder at hydrogen vil kunne dekke 10 % av de globale energibehovene innen 2050, og at dette er avgjørende for å oppnå netto null utslipp. Den norske regjeringen har publisert et veikart for hydrogen som inkluderer etablering av lavutslipps hydrogen knutepunkter langs norskekysten. Terminalen på Slagentangen ligger sentralt i Oslofjorden, der mer enn 10 .000 skip passerer gjennom hvert år.

«Det er viktig å kunne produsere grønt hydrogen i nærheten av der forbruket er», sier Morten S. Watle, administrerende direktør i GreenH. «På Slagen skal bunkring av hydrogen kunne tilbys rett fra produksjonsanlegget.»

Grønn ammoniakk er laget ved hjelp av fornybar elektrisitet som skiller ut hydrogen fra vann (elektrolyse). Når ammoniakk så brukes som energikilde, produseres det ikke noe CO2 . 

«"Denne avtalen understreker vår strategi for å gjøre ammoniakk tilgjengelig der det er etterspørsel i markedet,»" sier Vidar Lundberg, administrerende direktør i North Ammonia. «– Vi vurderer i første omgang å benytte Slagentangen til distribusjon av ammoniakk fra et produksjonsanlegg som er planlagt i Arendal.» 

ExxonMobil, satser mye på å kommersialisere lavutslippsteknologier for å bidra til å realisere samfunnets ambisjoner om null utslipp. I tillegg til å vurdere produksjon av ammoniakk og hydrogen, investeringer selskapet mye innenfor områder relatert tilkarbonfangst og - lagring samt bærekraftig biodrivstoff. Dette mener selskapet er teknologier som vil gi viktige bidrag til å redusere globale utslipp i sektorer som er utfordrende å avkarbonisere.

Faktaark om hydrogen og ammoniakk

Selskapsinformasjon

Om Esso Norge og Slagentangen

Esso Norge AS er et datterselskap av Exxon Mobil Corpration i USA og har en lang og stolt historie i Norge. Selskapet ble etablert i Norge i 1893 og har nå sitt hovedkontor på Slagentangen ved Tønsberg. Raffineriet på Slagentangen ble innviet i 1961 og i 60 år ble det raffinert petroleumsprodukter på anlegget. Sommeren 2021 avviklet Esso raffineriaktiviteten. Anlegget fungerer nå som en drivstoffterminal og skal sørge for pålitelig forsyning av flytende drivstoff til hele Norge. Nå importeres produkter til terminalen på Slagentangen og videredistribueres deretter med skip fra Slagentangen til selskapets og kunders terminaler langs hele norskekysten. I tillegg distribueres produkter med tankbil direkte fra Slagentangen. Siden 2007 har selskapet også blandet fornybart biodrivstoff inn i produktene vi leverer til det norske markedet og i desember 2021 kjøpte Esso 49,9 % eierandel i Biojet AS, et selskap som planlegger å produsere bidrivstoff fra treavfall.

Link til webside: ExxonMobil Norge

Kontaktperson: Informasjonsansvarlig Anne Fougner, tlf 90516835 

  
Om Grieg Edge

Grieg Edge er Grieg Maritime Groups dedikerte innovasjonssenhet. Grieg Edge identifiserer, investerer i og utvikler nye forretningsmuligheter innen skipsfart og relaterte maritime segmenter – alltid med bærekraft i fokus. Selskapet har tatt en aktiv rolle innen utviklingen av fremtidens grønne drivstoff for skipsfarten.

https://griegedge.com 

Kontaktperson: Vidar Lundberg, +47 957 47 100

  
Om North Ammonia

North Ammonia utvikler og investerer i prosjekter for produksjon og tilgjengeliggjøring av grønt hydrogen og ammoniakk for å redusere klimautslipp fra maritim transport og andre industrier. Selskapet har som mål å bli en ledende norsk leverandør av grønn ammoniakk . Selskapet er eiet av Grieg Maritime Group og Arendals Fossekompani.

https://northammonia.com/

Kontaktperson: Vidar Lundberg, +47 957 47 100

  
Om GreenH

Green H er et norsk selskap som utvikler infrastruktur for produksjon og distribusjon av grønt hydrogen. Selskapet er engasjert i prosjekter rettet mot å bygge, eie og drive produksjonsanlegg for hydrogen for maritim sektor, transport og industri langs hele norskekysten.

https://greenh.no/

Kontaktperson: Morten S. Watle934 09 896

   
Om Slagen som forsyningsknutepunkt

I snart 130 år har Esso forsynt det norske samfunnet med helt nødvendige energiprodukter. De siste 60 årene har oljeraffineriet på Slagentangen vært selve hjertet i forsyningen.

Selskapet har drevet med raffinering i Vestfold siden 1898 da selskapet overtok raffineriet på Vallø ved Tønsberg. På 50-tallet innså en at det var behov for et mer moderne raffineri og jobben med å finne en egnet lokasjon startet. 30 steder rundt om i Norge ble vurdert. Vestsiden av Oslofjorden ble allerede da ansett som beste plassering i forhold til markedet. Så valget falt på en liten tange med hyttebebyggelse utenfor Tønsberg, - Slagentangen. Der var det greit å få inn store tankskip og lett å skipe ut ferdig raffinerte produkter, og området hadde også fordel av god nærhet til viktige markeder 

Siden etableringen har aktiviteten på Slagentangen vært en viktig del av norsk industri- og samfunnshistorie. Og selv om anlegget i 2021 ble omgjort fra et raffineri til en drivstoffterminal, har Esso Norge ambisjoner om at anlegget også i fremtiden vil spille en viktig rolle med å forsyne de ulike sektorene med nødvendige energiprodukter.