Vilkår

Exxon Mobil Corporation

Sist oppdatert: 12. juni 2018.

GENERELLE BRUKSVILKÅR
VIKTIG! LES HELE DENNE AVTALEN NØYE

Ingen del av dette materialet har til hensikt å overstyre lokale enheters konsernuavhengighet. Samarbeidsforhold som diskuteres i dette materiellet representerer ikke nødvendigvis et formelt administrativt forhold, men kan reflektere et funksjonelt forhold i veiledning, forvaltning eller tjeneste. Hvor aksjeeieres vurdering av en sak angående et lokalt foretak overveies i dette materiellet, hviler ansvaret for handling på det lokale foretaket.

Exxon Mobil Corporation har en rekke konsernselskaper, mange med navn som inneholder ExxonMobil, Exxon, Esso eller Mobil. For bekvemmelighet og nettstedets enkelhet brukes disse begrepene, samt uttrykk som selskapsgruppe, selskap, vår, vi og dets av og til som en forkortet referanse til bestemte konsernselskaper eller tilknyttede grupper. Forkortede referanser som beskriver globale eller regionale driftsorganisasjoner og globale eller regionale forretningslinjer brukes også av og til for bekvemmelighet og enkelhet. På tilsvarende måte har ExxonMobil forretningsforhold med tusenvis av kunder, leverandører, myndigheter og andre. For bekvemmelighet og enkelhet brukes ord som foretak, fellesforetak (joint venture), partnerskap, samarbeidspartner (co-venturer) og partner for å indiker forretningsforhold som omfatter fellesaktiviteter og -interesser, uten at disse ordene nødvendigvis indiker presise juridiske forhold.

Exxon Mobil Corporation og selskapsgruppens konsernselskaper («ExxonMobil» eller «selskap») leverer dette nettstedet og andre tilhørende eller koblede ExxonMobil-nettsteder («nettsted») og visse tjenester, grensesnitt, bruksområder, verktøy, spill, quizer og annen funksjonalitet på eller via dette nettstedet («tjenestene») til deg på vilkår om at du overholder følgende bruksvilkår («generelle vilkår»). Din bruk av dette nettstedet eller tjenestene medfører at du godtar de generelle vilkårene. Så snart du godtar dem, vil de generelle vilkårene utgjøre en bindende avtale mellom ExxonMobil og deg, som regulerer din bruk av nettstedet eller tjenestene («avtalen»). Hvis du ikke er villig til å overholde de generelle vilkårene, må du ikke bruke dette nettstedet eller tjenestene.

1) Endringer og spesielle tilleggsvilkår

ExxonMobil kan revidere de generelle vilkårene når som helst uten varsel. Du må besøke dette stedet regelmessig for å gjøre deg kjent med de siste generelle vilkårene, da du er bundet av dem. Din bruk av nettstedet eller tjenestene etter slike endringer, utgjør ditt samtykke til slike endringer.

Vi anbefaler at du undersøker hver side du besøker på nettstedet. Enkelte nettsider kan ha spesielle tilleggsvilkår som gjelder for bruk av eller samhandling med denne nettsiden. Disse vilkårene kan også endres når som helst uten varsel. Din bruk av denne nettsiden utgjør din aksept av disse spesielle tilleggsvilkårene.

2) Bruk av nettstedet

A. Nettstedsikkerhet. Du har ikke lov til å krenke, eller forsøke å krenke sikkerheten til nettstedet eller lovlig tilgang til tjenestene. Enhver slik krenkelse kan medføre strafferettslig og sivilrettslig ansvar for deg. Vi vil granske alle angivelige krenkelser, og hvis det mistenkes en kriminell lovovertredelse, vil vi samarbeide med politimyndighetene i deres etterforskning. Krenkelser av sikkerheten til nettstedet og lovlig tilgang til tjenestene omfatter, uten begrensning, følgende handlinger:

 • Innlogging eller forsøk på å logge deg inn på en server eller konto som du er ikke er autorisert til å ha tilgang til,
 • Se på data eller foreta deg noe for å anskaffe deg tjenester som ikke er beregnet på deg eller for bruk av deg,
 • Forsøke å sondere, skanne eller teste sårbarheten til systemer, subsystemer eller nettverk,
 • Tukle, hacke, modifisere eller på annen måte påvirke eller bryte sikkerhets- eller autentiseringstiltak uten behørig autorisasjon,
 • Sende materiale som inneholder virus, trojanere, ormer, tidsbomber, cancelbot-er eller andre programmeringsrutiner eller -motorer som har til hensikt eller virkning å skade, ødelegge, forstyrre eller på annen måte svekke en datamaskins funksjonalitet eller driften av nettstedet eller tjenestene,
 • Forstyrre, gripe inn i eller overta systemer, data eller informasjon, eller
 • Forstyrre tjenesten til brukere, verter eller nettverk, noe som blant annet omfatter å overbelaste, «oversvømme», «mailbombe» eller «krasje» datamaskinsystemer.

B. Krenkelse. Du har ikke lov til å bruke nettstedet eller tjenestene til å krenke ExxonMobils eller personers eller andre foretaks opphavsrett, varemerke, patent eller andre rettigheter til åndsverk. Vi kan oppheve din adgangsrett til nettstedet og tjenestene hvis vi tror at du bruker nettstedet og tjenestene på en måte som overtrer opphavsrett, varemerke, patent eller andre rettigheter til åndsverk som ExxonMobil eller andre besitter. Du kan dømmes av en domstol til å betale skadeserstatning til oss og de rettmessige eierne av rettigheter til åndsverk som du overtrer.

C. Andre forbudte handlinger. Ved bruk av nettstedet eller tjenestene har du ikke lov til å:

 • Poste, sende e-post, koble eller på annen måte sende eller bruke nettstedet eller tjenestene til å fremme ulovlig, skadelig, trakasserende, ærekrenkende, truende, vulgært, usømmelig, seksuelt eksplisitt, hatefullt eller annet støtende materiale av noe slag, materiale som utnytter barn eller griper inn i andre personers personvern eller andre rettigheter, eller annet materiale som ExxonMobil etter eget skjønn ikke ønsker postet eller sendt på nettstedet og tjenestene;
 • Poste, sende e-post eller på annen måte sende bilder, programvare, tekst eller annet materiale som er beskyttet av åndsverkslover, noe som uten begrensning inkluderer copyright- eller varemerkelover og rettigheter til å publisere og personvern med mindre du eier eller kontrollerer disse rettighetene eller har fått all nødvendig autorisasjon til å gjøre dette;
 • Engasjere deg i og/eller oppmuntre til adferd som kan: 1) bryte gjeldende lover eller forskrifter eller 2) forårsake sivilrettslig erstatningsansvar;
 • Engasjere deg i adferd som kan skade eller svekke den tilsiktede driftsevnen til nettstedet eller tjenestene;
 • Utgi deg for personer eller foretak, oppgi falske opplysninger eller på annen måte forfalske identiteten eller tilknytningen din;
 • Engasjere deg i markedsføring eller fremme av varer eller tjenester; eller
 • Hjelpe eller tillate andre personer med å delta i ovennevnte aktiviteter.

D. Ditt innhold. Du må utøve varsomhet, fornuft og godt skjønn ved bruk av nettstedet og tjenestene. Du er ansvarlig for alt materiale som du plasserer eller sender til, eller via nettstedet eller tjenestene. Du godtar, erklærer og bekrefter at all informasjon du poster på eller sender via nettstedet eller tjenestene er sannferdig, nøyaktig, ikke misvisende og gitt i god tro, og at du har rett til å poste eller sende informasjonen. Slik informasjon (inkluderer uten begrensning data, tekst, programvare, musikk, lyd, fotografier, grafikk, video, meldinger og alle andre materialer uansett innhold), enten den postes offentlig eller sendes privat, er du alene ansvarlig for.

E. Du godtar at bruk av informasjon skaffet via nettstedet eller tjenestene, skjer på din egen risiko.

F. Konsekvenser av uakseptabel bruk. Vi forbeholder oss rett (men er ikke forpliktet) til etter eget skjønn å avslå eller slette alt eller deler av innholdet ditt samt uten varsel å suspendere eller avslutte din tilgang til nettstedet og tjenestene ved en misligholdelse eller forsøk på misligholdelse av denne avtalen. Indirekte eller forsøkte misligholdelser av denne avtalen, og virkelige eller forsøkte krenkelser utført av en tredjepart som opptre på dine vegne, skal anses som din misligholdelse av denne avtalen. Det er dessuten en misligholdelse av denne avtalen å bruke tjenestene til et annet selskap med hensikt å tilrettelegge aktiviteter som misligholder denne avtalen hvis slik bruk av et annet selskaps tjeneste med rimelighet kunne ventes å påvirke nettstedet og tjenestene ugunstig på noen måte.

G. Ingen lisensiering. Bruken av nettstedet eller tjenestene gir deg ingen eksplisitte eller implisitte lisenser, nå eller senere, til kopirettigheter, varemerkerettigheter, patentrettigheter eller rettigheter til forretningshemmeligheter som eies, kontrolleres eller besittes av ExxonMobil.

H. Utskrift. Du kan skrive ut en kopi av innhold på dette nettstedet for din personlige, ikke-kommersielle bruk, eller i forbindelse med kjøp av ExxonMobil-produkter, gitt at du lar all copyright- og/eller varemerkeinformasjon være intakt og uendret. Du kan videresende, distribuere og/eller kopiere opphavsrettsbeskyttede materialer tilhørende ExxonMobil som finnes på dette nettstedet kun hvis hele den relevante siden eller dokumentet beholdes uendret og fullstendig, inkludert alle topptekster, bunntekster, forbehold og andre opplysninger. Du kan ikke kopiere disse dokumentene til et nettsted. Bortsett fra det som er uttrykkelig angitt i dette avsnittet, kan du ikke kopiere (enten ved å skrive ut på papir, lagre på lagringsplate, plassere på et annet nettsted eller laste ned på andre måter), distribuere (inkludert trykte eksemplarer), kringkaste, endre eller på en eller annen måte tukle med deler av dette nettstedet.

I. Du kan ikke bruke «framing» på dette nettstedet eller bruke våre proprietær merker som metatagger. Disse merkene omfatter blant annet ExxonMobil, Exxon, Esso og Mobil. Du kan ikke bruke «framing» eller utnytte teknikker eller metoder til å avstenge noe innhold som er inkludert på nettstedet.

3) Varemerker og opphavsrett

ESSO, EXXON, EXXONMOBIL, MOBIL og visse andre merker, varemerker og servicemerker er merker som tilhører ExxonMobil og selskapets konsernselskaper. Alle merkene til ExxonMobil vil ikke vises på dette nettstedet, og alle produktene og tjenestene som oppføres på dette nettstedet, er ikke tilgjengelig for salg i alle land. Enkelte produkter eller tjenester kan bli markedsført under lokale varemerker i bestemte land. Tredjepartsmerker kan vises på dette nettstedet som referanse til disse entitetene eller deres produkter eller tjenester. Tredjepartsmerker som vises på dette nettstedet, eies av sine respektive eiere.

Materialet som dette nettstedet inneholder, er beskyttet av opphavsrett. Intet materiale fra dette nettstedet kan kopieres, gjengis, republiseres, opplastes, kringkastes, postes, sendes eller distribueres med mindre det er uttrykkelig tillatt i disse generelle vilkårene. Bruk av materialene på andre måter eller for andre formål enn personlig, ikke-kommersiell bruk er en krenkelse av ExxonMobils opphavsrett og andre proprietære rettigheter. Tillatelse til annen bruk av materialene må innhentes skriftlig fra ExxonMobil på forhånd. Alt innhold, grensesnitt, grafikk, kode, designrettigheter og andre rettigheter til åndsverk er, i hvert enkelt tilfelle, registrert eller ikke, med unntak av tredjepartsmerker med tilhørende goodwill, eies av ExxonMobil.

4) Klager på krenkelse av opphavsrett

ExxonMobil respekterer andres rettigheter til åndsverk. Hvis du tror at arbeidet ditt er blitt kopiert eller på annen måte overtrådt, kan du sende en anmeldelse om dette til ExxonMobil i henhold til den amerikanske opphavsrettsloven Digital Millennium Copyright Act (DMCA), tittel 17, avsnitt 512(c)(3). Send anmeldelsen om krenkelse av opphavsrett til ExxonMobils utpekte agent på følgende adresse:

DMCA Copyright Agent
Exxon Mobil Corporation
Attn: Trademark & Copyright Group, Law Department
5959 Las Colinas Blvd.
Irving, Texas 75039-2298, USA
Faks: +1 972-444-1433
Kontakt via e-post

For å ha virkning etter DMCA må anmeldelsen være skriftlig og inneholde følgende:

 1. En fysisk eller elektronisk signatur til en person som er autorisert til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rettighet som angivelig er overtrådt.
 2. Identifikasjon av det opphavsrettsbeskyttede arbeidet som påstås krenket, eller hvis flere opphavsrettsbeskyttede arbeider på et enkelt nettsted dekkes av én enkelt anmeldelse, en representativ liste med slike arbeider på dette nettstedet.
 3. Identifikasjon av materialet som påstås å krenke eller er gjenstand for krenkende aktivitet og som skal fjernes eller deaktiveres for tilgang, og informasjon som er rimelig tilstrekkelig for at ExxonMobil skal kunne finne materialet.
 4. Rimelig tilstrekkelig informasjon for at ExxonMobil skal kunne kontakte den klagende part, som for eksempel en adresse, et telefonnummer, og hvis tilgjengelig, en elektronisk postadresse som den klagende part kan kontaktes på.
 5. Et utsagn om at den klagende part er i god tro om at bruk av materialet på den måten det klages på, ikke er godkjent av opphavsrettens eier, dens agent eller loven.
 6. Et utsagn om at informasjonen i anmeldelsen er nøyaktig, og en erklæring på ære og samvittighet om at den klagende part er autorisert til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rettighet som angivelig er overtrådt.

Når ExxonMobil mottar en effektiv opphavsrettsanmeldelse, vil selskapet umiddelbart undersøke saken og ta tilbørlige tiltak i henhold til DMCA, noe som kan innebære at det påklagde materialet fjernes eller at tilgang til det deaktiveres.

Motanmeldelse

Hvis du mener at det er innsendt en anmeldelse om krenkelse av opphavsrett mot deg på feil grunnlag, kan du sende en motanmeldelse til ExxonMobil. For å være effektiv må en motanmeldelse være en skriftlig kommunikasjon levert til ExxonMobils utpekte agent på adressen oppført ovenfor som i hovedsak inneholder alt som følger:

 1. Abonnentens fysiske eller elektroniske signatur.
 2. Identifikasjon av materialet som er blitt fjernet eller deaktivert for tilgang og lokaliteten hvor materialet ble vist før det ble fjernet eller deaktivert for tilgang.
 3. Et utsagn på ære og samvittighet om at abonnenten i god tro mener at materialet ble fjernet eller deaktivert som følge av feil eller feilaktig identifisering av materialet som skulle fjernes eller deaktiveres.
 4. Abonnentens navn, adresse og telefonnummer.
 5. Et utsagn om at abonnenten samtykker i jurisdiksjonen til den føderale distriktsdomstolen for det juridiske distriktet hvor adressen er lokalisert, eller hvis abonnentens adresse er utenfor De forente stater, en tingrett hvor Exxon Mobil Corporation kan befinne seg, og hvor abonnenten godtar forkynnelse fra personen som leverte forkynnelsen, eller fra personens agent.

Under tilbørlige omstendigheter kan ExxonMobil si opp abonnenter eller kontohavere som overtrer sine rettigheter gjentatte ganger.

Vær oppmerksom på at i henhold til DMCA avsnitt 512(f), kan alle som bevisst gir vesentlig falsk forklaring om at materiale eller aktivitet er en krenkelse, eller at materiale eller aktivitet ble fjernet eller deaktivert som følge av feil eller feilaktig identifisering, kan være erstatningspliktig for alle skader, inkludert kostnader og advokatgebyrer pådratt av den som angivelig utførte den krenkende handlingen, av opphavsrettens eier eller opphavsrettseierens autoriserte lisenshaver eller av ExxonMobil, som følge av at ExxonMobil i henhold til den falske forklaringen fjerner eller deaktiverer tilgang til materialet eller aktiviteten som påstås å være overtredende, eller erstatter det fjernede materialet eller gjør det tilgjengelig igjen. Ta kontakt med advokat før du sender en anmeldelse om brudd på opphavsrett i henhold til DMCA.

5) Personvernerklæring

Alle personopplysninger som gis via dette nettstedet, vil bli håndtert i henhold til nettstedets personvernerklæring.

6) Ingen garanti

Dette nettstedet og tjenestene leveres «som de er», uten uttrykte eller underforståtte garantier. I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, fraskriver ExxonMobil seg alle garantier, uttrykt eller underforstått, inkludert blant annet underforståtte garantier for salgbarhet og egnethet for et bestemt formål, samt å ikke krenke andres rettigheter. ExxonMobil verken erklærer eller garanterer at funksjonene eller tjenestene på nettstedet vil være avbruddsfrie eller feilfrie, at defekter vil bli korrigert, eller at dette nettstedet eller tjenestene er uten virus eller andre skadeprogrammer eller skadelige komponenter. ExxonMobil gir ingen garantier eller fremstillinger vedrørende dette nettstedets eller tjenestenes bruk av innhold angående riktighet, presisjon, tilstrekkelighet, nytte, punktlighet, pålitelighet eller noe annet. Enkelte jurisdiksjoner tillater ikke eksklusjon av implisitte garantier, så ovennevnte begrensninger og eksklusjoner gjelder kanskje ikke for deg. 

7) Ansvarsbegrensning

Du antar fullt ansvar for din bruk av nettstedet. All informasjon du sender eller mottar mens du bruker nettstedet, er kanskje ikke sikret og kan oppfanges av uautoriserte parter. Du bruker nettstedet på egen risiko og du har gratis tilgang. ExxonMobil og selskapets konsernselskap skal derfor, så langt det er tillatt etter gjeldende lov, ikke være ansvarlige overfor deg eller andre parter for direkte, indirekte, kompenserende, straffende, spesielle eller påfølgende skader som resulterer fra bruken av, eller manglende evne til å bruke, nettstedet, tjenestene eller innholdet på dette nettstedet eller ytelsen til nettstedet, tjenestene eller produktene som er beskrevet på dette nettstedet, eller fra handlinger vi tar eller unnlater å ta som følge av formidlinger du sender oss eller materiale du poster, eller manglende evne til å bruke nettstedet, eller for informasjon, produkter eller tjenester som annonseres på eller skaffes via nettstedet, enten det er basert på kontrakt, erstatningsrettslig forhold, strengt erstatningsansvar eller på annen måte, selv om ExxonMobil eller selskapets konsernselskap er blitt anvist om muligheten for slike skader. Du bekrefter og godtar uttrykkelig at ExxonMobil og selskapets konsernselskap ikke er ansvarlige for nettstedsbrukeres ærekrenkende, støtende eller illegale adferd. Gjeldende lov tillater kanskje ikke begrensning eller eksklusjon av erstatningsansvar eller erstatning for tilfeldige eller påfølgende skader, så ovennevnte begrensning eller eksklusjon gjelder kanskje ikke for deg.

Hvis du er misfornøyd med deler av nettstedet eller tjenestene eller med noen av disse vilkårene, er den eneste løsningen for deg kun å avslutte bruken av nettstedet og tjenestene.

8) Brukermateriale er ikke beskyttet av fortrolighet

ExxonMobil verken godkjenner eller overveier uoppfordrede ideer, inkludert ideer om nye produkter, kampanjetilbud eller metoder. Du må ikke sende materiale som etter din vurdering er fortrolig eller proprietært, til eller via dette nettstedet. Alt materiale som du sender til eller via dette nettstedet, anses ikke å være fortrolig eller proprietært. Med unntak fra det som er uttrykkelig oppgitt i ExxonMobils personvernerklæring eller separat skriftlig avtale mellom deg og ExxonMobil, gir du ExxonMobil en ubegrenset, ugjenkallelig, verdensomspennende, royaltyfri lisens til å bruke, gjengi, vise, fremstille offentlig, sende og distribuere slik informasjon i ethvert medium. Dessuten godtar du at ExxonMobil har rett til å bruke, uten betaling eller oppgjør for deg eller andre, alle konsepter, knowhow eller ideer som du (og de som handler på dine vegne) sender til eller via nettstedet.

9) Lenker til tredjepartsnettsteder og bruk av delingsverktøy

Som en bekvemmelighet kan ExxonMobil gi lenker til nettsteder betjent av tredjeparter. ExxonMobil kan også levere verktøy for deling som tillater kobling til sosiale nettverk, bokmerker, vurderinger, anbefalinger, e-postmeldinger, direktemeldinger og bloggposting. Når du følger lenkene eller bruker delingsverktøyene, overføres du til tredjepartsnettsteder som ExxonMobil ikke eier, kontrollerer eller vedlikeholder. Hvis du bestemmer deg for å gå til et tredjepartsnettsted via en lenke eller et delingsverktøy levert av dette nettstedet, gjør du dette på din egen risiko. ExxonMobil er ikke ansvarlig for eventuelle virus eller andre skadeprogrammer eller skadelige elementer på et tredjepartsnettsted. ExxonMobil kontrollerer ikke nettsteder betjent av tredjeparter, gir ingen garantier eller fremstillinger på deres vegne, og er ikke ansvarlig for tredjepartsnettsteder eller innholdet på slike nettsteder. Det å inkludere lenker eller verktøy for deling til tredjepartsnettsteder er ikke en anbefaling av innholdet på slike nettsteder. Det kan gjelde ulike vilkår for din bruk av slike tredjepartsnettsteder og delingsverktøy, og det anbefales at du gjennomgår deres vilkår før bruk. Videre kan leverandørene av slike tredjepartsnettsteder og delingsverktøy ha personvernpolicyer og praksis som skiller seg fra vår personvernerklæring. Det anbefales at du undersøker personvernpolicyene og praksisen til slike leverandører, og at du kontakter operatøren hvis du har bekymringer eller spørsmål.

10) Områder for brukerkommunikasjon

Nettstedet kan inneholde områder hvor brukere kommuniserer med hverandre, noe som blant annet omfatter blogger, oppslagstavler, kalendere, nettpratområder eller personlige websider.

ExxonMobil har rett, men ikke plikt til å overvåke eller gjennomgå enhver del av nettstedet eller tjenestene inkludert områdene for brukerkommunikasjon. For øvrig har ExxonMobil intet erstatningsansvar i forbindelse med innholdet til formidlinger som lages på disse områdene.

11) Offentliggjøring av fremtidsprognoser

Informasjonen på dette nettstedet kan inneholde projeksjoner eller andre fremtidsprognoser vedrørende kommende hendelser eller selskapets ventede fremtidsøkonomi. Vi vil formane deg om at disse rapportene er kun prediksjoner, og at virkelige hendelser eller resultater kan være vesentlig forskjellig. Du henvises til dokumentene som selskapet fra tid til annen sender til Det amerikanske finanstilsynet, United States Securities and Exchange Commission. Dette gjelder spesielt selskapets siste Form 10-K, Form 10-Q og Form 10-Q/A. Disse dokumentene inneholder og identifiserer viktige faktorer som kan få de virkelige resultatene til å skille seg i vesentlig grad fra de som er oppgitt i våre projeksjoner eller andre fremtidsprognoser, deriblant potensielle fluktuasjoner i kvartalsvise resultater, avhengighet av ny produktutvikling, raske endringer i teknologi og marked, oppkjøpsstrategi, produksjonsrisikoer, risikoer tilknyttet Internett-infrastruktur, flyktigheten til aksjeprisene, økonomisk risikobehandling og risikoer som kan påvirke fremtidig vekst.

12) Global tilgjengelighet / eksportregulering

Deler av dette nettstedet og tjenestene kan bli kontrollert og operert av ExxonMobil fra ulike kontorer i De forente stater. ExxonMobil gir ingen fremstilling om at nettstedet, tjenestene eller materialene som brukes eller beskrives på nettstedet, er tilbørlige eller tilgjengelig for bruk på andre lokaliteter, og tilgang til dem fra andre land hvor slikt innhold er illegalt eller straffbart, er forbudt. Tilgang til eller bruk av nettstedet, tjenestene eller materialene som brukes eller beskrives på nettstedet, av personer eller fra land som er sanksjonert av De forente stater er uttrykkelig forbudt.

De som skaffer seg tilgang til nettstedene og/eller tjenestene gjør dette på eget ansvar og er ansvarlige for å overholde alle relevante lover i USA og lokalt. Du kan ikke eksportere eller videreeksportere noen tjenester, opplysninger eller materialer som brukes eller beskrives på dette nettstedet, med mindre det gjøres i fullt samsvar med alle lover og forskrifter i De forente stater. I særdeleshet kan du ikke eksportere eller videreeksportere til (eller til en statsborger eller beboer av) land som De forente stater har innført embargo mot eller sanksjonerer mot når det gjelder varer, tjenester eller teknologi, til personer eller foretak på U.S. Treasury Departments liste med spesielt utpekte statsborgere (List of Specially Designated Nationals), U.S. Bureau of Export Administrations liste med foretak (Entity List), U.S. Bureau of Export Administrations liste med avviste personer (Denied Persons List) eller U.S. Commerce Departments tabell med avviste personer og foretak (Table of Denial Orders). I tillegg er du ansvarlig for å overholde alle lokale lover i ditt eget land som kan påvirke din rett til å importere, eksportere eller bruke nettstedet, tjenestene, opplysningene eller materialene som brukes eller beskrives på nettstedet.

13) Selskapets vern mot økonomiske tap

Du aksepterer å kompensere, holde selskapet skadesløst og forsvare Exxon Mobil Corporation (inkludert datterselskaper og konsernselskaper til Exxon Mobil Corporation, heretter «ExxonMobil») samt ExxonMobils toppledere, styremedlemmer og ansatte, fra og mot alle påstander, krav, fordringer, gjeld, tap eller erstatningsansvar, inkludert rimelige advokatgebyrer, i den grad handlingen er basert på, oppstår på grunn av eller har sammenheng med din krenkelse, eller krenkelse av andre personers rettigheter som bruker passordet eller kontoen din etter vilkårene i denne avtalen.

14) Gjeldende lov og oppklaring av tvist

Denne avtalen skal være underlagt de grunnleggende lovene som gjelder internt i delstaten Virginia i USA (uten hensyn til delstatens prinsipper om motstridende lover). Der hvor føderal jurisdiksjon over rettssaker, søksmål eller retterganger som følge av eller på annen måte forbundet med denne avtalen finnes, utpeker du og ExxonMobil denne distriktsdomstolen i De forente stater: District Court for the Eastern District of Virginia, Alexandria Division for eksklusiv løsning av nevnte tvist, og overholder denne domstolens jurisdiksjon. Der hvor føderal jurisdiksjon over saken, søksmålet eller rettergangen ikke finnes, utpeker du og ExxonMobil denne ankedomstolen: Circuit Court for the County of Fairfax, Virginia for eksklusiv løsning av nevnte tvist, og overholder denne domstolens jurisdiksjon.

15) Spesiell merknad for foreldre

Deler av dette nettstedet og tjenestene kan være av særlig interesse for barn, men ExxonMobil søker ikke å samle personopplysninger fra personer under 17 år via dette nettstedet.