Konfliktmineraler

I henhold til Securities Exchange Act fra 1934 må ExxonMobil ha visse redegjørelser angående forsyningskilder for konfliktmineraler.

I henhold til avsnitt 13(p) av Securities Exchange Act fra 1934 og regel 13p-1 derunder (samlet kalt «reglene om konfliktmineraler») må ExxonMobil ha visse redegjørelser angående forsyningskilder for konfliktmineraler – som hovedsakelig består av gull, tinn, wolfram eller tantal – som kan være nødvendige for produksjonen av eller funksjonen til produktene våre.  Begrep og fraser som brukes, men som ikke er definert i denne redegjørelsen, har betydningene som gis i reglene om konfliktmineraler.

ExxonMobil produserer eller inngår avtaler om produksjon av visse katalysatorer der tinn eller wolfram er nødvendig for produktets funksjon.  ExxonMobil bruker også visse tinn- og wolframkatalysatorer i våre egne raffinerier og kjemiske anlegg. Avhengig av hvilken type katalysatorprosess som brukes, kan spormengder av slike mineraler eksistere i noen av de ferdige produktene våre.

Selv om tinn- og wolframkatalysatorer brukes i sammensatt form, har vi i god tro utført en rimelig undersøkelse av opprinnelsesland for konfliktmineralene som beskrives ovenfor, for 2018.  Slike undersøkelser er i rimelig grad utviklet for å fastslå hvorvidt noen av disse mineralene stammer fra Den demokratiske republikken Kongo («DRC») eller et tilgrensende land eller kommer fra resirkulerte eller kasserte kilder.  Undersøkelsen inkluderte å innhente skriftlig fremstilling fra alle leverandørene våre for disse mineralene om at (i) leverandøren har utført sin egen rimelige undersøkelse av opprinnelseslandet med tanke på mineraler som selges til ExxonMobil, og (ii) basert på slike undersøkelser har leverandøren fastslått at slike mineraler ikke kommer fra DRC eller tilgrensende land eller er fra resirkulerte eller kasserte kilder eller at leverandøren ikke har grunn til å tro at slike mineraler kan stamme fra DRC eller et tilgrensende land.  Vi har også endret kontrakten vår med leverandører av konfliktmineraler til å kreve at leverandøren opprettholder prosedyrer som i rimelig grad er utviklet til å sikre at alle konfliktmineraler som selges til ExxonMobil, ikke kommer fra DRC eller et tilgrensende land, og kreve raskt varsel til oss om eventuelle brudd på denne kontrakten.

Basert på disse undersøkelsene har vi ingen grunn til å tro at noen av konfliktmineralene som var nødvendige for produkter vi produserte eller inngikk kontrakter for om produksjon av i 2018, kan ha kommet fra DRC eller et tilgrensende land.

Innlevering av skjema-SD for tidligere kalenderår er tilgjengelig via siden vår for SEC-innlevering.

Relatert innhold

Politiske bidrag og lobbyvirksomhet

ExxonMobil mener at det å kunne registrere seg, stemme, holde seg oppdatert på politiske spørsmål, tjene i offentlige verv samt valgkamper og verv på lokalt, statlig og nasjonalt nivå er viktige rettigheter og plikter for innbyggerne i et demokrati.
Global energihandel: skape et robust nettverk

Global energihandel: skape et robust nettverk

Koblingen mellom global økonomisk vekst og etterspørselen etter energi er tydelig – for å oppnå vekst trenger verden omkring 25 prosent mer energi innen 2040. Ved å sørge for at energitilførselen flyter lett mellom land, bidrar et robust, globalt handelsnettverk til å oppfylle behovet for energi på en effektiv og kostnadseffektiv måte.
Gjennomsiktighet

Gjennomsiktighet

ExxonMobils involvering i gjennomsiktighetsaktiviteter er en naturlig videreføring av vårt fokus på etisk adferd.
Endringer i amerikansk energipolitikk kan skape tusenvis av arbeidsplasser

Endringer i amerikansk energipolitikk kan skape tusenvis av arbeidsplasser

Tilgang til amerikanske offshore olje- og gassressurser er fortsatt av avgjørende viktighet for den amerikanske energisikkerheten og økonomisk vekst.